รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ประธานคุรุสภาคนปัจจุบันคือใคร
  นายสุรัตน์ ศิลปอนันต์
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายอำนาจ สุนทรธรรม
  นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
2. ประธาน สนช ชื่ออย่างไร
  นายตวง อันทะไชย
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายพรเพชร วิชิตชลชัย
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญชัย
3. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
  ปลัด ศธ
  ผช รมว ศธ
  รมว ศธ
  เลขา สพฐ
4. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนประเทศใด
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
  เวียดนาม
5. สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องเป็นบุคคลตามข้อใด
  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  เคยดำรงทางการเมืองในระยะสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
  อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
  ข้อก. และข้อค.
6. จอร์โจนาโปลีตาโน ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อ 14 มกราคม 2558 ในประเทศใด
  อิตาลี
  สเปน
  มอร็อคโค
  เนเธอแลนด์
7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด
  20 กรกฎาคม 2557
  21 กรกฎาคม 2557
  22 กรกฎาคม 2557
  24 กรกฎาคม 2557
8. ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9. ธรรมนูญปกครองประเทศ ฉบับชั่วคราว 2557 โดย คสช.มีสูงสุดกี่มาตรา
  47
  48
  50
  51
10. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ใครเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ