รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวน สมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
  สองในสาม
  กึ่งหนึ่ง
  สามในห้า
  สองในสี่
2. นโยบายเร่งด่วนของ รมว ศธ ณรงค์ พิพัฒนาศัย กำหนดดำเนินภายในกี่เดือนข้อใดถูกต้อง
  1 เดือน
  2 เดือน
  3 เดือน
  4 เดือน
3. คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศและให้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นความในหมวดใด
  หมวด 1
  หมวด 2
  หมวด 3
  หมวด 4
4. กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาร ปี 2558 มากที่สุด
  กลาโหม
  มหาดไทย
  ศึกษาธิการ
  วิทยาศาสตร์ฯ
5. สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องเป็นบุคคลตามข้อใด
  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  เคยดำรงทางการเมืองในระยะสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
  อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
  ข้อก. และข้อค.
6. ปีงบประมาณ 2558 มีความหมายตามข้อใด
  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
  1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยEทรงเป็นประมุขอยู่มาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  มาตรา 1
  มาตรา 2
  มาตรา 3
  มาตรา 4
8. กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ปี 2018 แข่งที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  อินโดนีเซีย
  ฟิลิปปินส์
9. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
  1 3 8
  6 10 12
  3 6 9
  2 4 11
10. ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ