รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การจัดสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินนั้นเป็น ระยะที่เท่าใดของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  ระยะที่ 1
  ระยะที่ 2
  ระยะที่ 3
  ระยะสุดท้าย
2. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ( World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุด ปี 2556 การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ ข้อใดถูกต้อง
  ลำดับ 37 จากทั้งหมด 148 ประเทศ
  ลำดับ 36 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
  ลำดับ 38 จากทั้งหมด 148 ประเทศ
  ลำดับ 39 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
3. ประธานคุรุสภาคนปัจจุบันคือใคร
  นายสุรัตน์ ศิลปอนันต์
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายอำนาจ สุนทรธรรม
  นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
4. นโยบายเร่งด่วนของ รมว ศธ ณรงค์ พิพัฒนาศัย กำหนดดำเนินภายในกี่เดือนข้อใดถูกต้อง
  1 เดือน
  2 เดือน
  3 เดือน
  4 เดือน
5. ฟุตบอลโลก 2018 จัดที่ใด
  สเปน
  อังกฤษ
  รัสเซีย
  การ์ต้า
6. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนประเทศใด
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
  เวียดนาม
7. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
  1 3 8
  6 10 12
  3 6 9
  2 4 11
8. ปีงบประมาณ 2558 มีความหมายตามข้อใด
  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
  1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
9. สมาชิกสภา อบต. เทศบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 มีกี่คน
  10 - 12
  12 - 10
  12 - 15
  12 - 50
10. เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดจะขอให้ใครวินิจฉัยก็ได้
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  นายกรัฐมนตรี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ