รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่เท่าใด
  22 เมษายน 2557
  22 พฤษภาคม 2557
  22 มิถุนายน 2557
  22 กรกฎาคม 2557
2. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติ จำนวนเท่าใด
  1 คน
  2 คน
  ไม่เกิน 2 คน
  3 คน
3. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี สนช ในมาตรา 6 จำนวนเท่าใด
  จำนวน 220 คน
  จำนวนไม่เกิน 220 คน
  จำนวน 250 คน
  จำนวนไม่เกิน 250 คน
4. การจัดสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินนั้นเป็น ระยะที่เท่าใดของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  ระยะที่ 1
  ระยะที่ 2
  ระยะที่ 3
  ระยะสุดท้าย
5. สมาชิกสภา อบต. เทศบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 มีกี่คน
  10 - 12
  12 - 10
  12 - 15
  12 - 50
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด
  20 กรกฎาคม 2557
  21 กรกฎาคม 2557
  22 กรกฎาคม 2557
  24 กรกฎาคม 2557
7. อำนาจอฺธิปไตยเป็นของใครตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  ประชาชน
  พระมหากษัตริย์
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ปวงชนชาวไทย
8. ประธานคุรุสภาคนปัจจุบันคือใคร
  นายสุรัตน์ ศิลปอนันต์
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายอำนาจ สุนทรธรรม
  นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
9. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนประเทศใด
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
  เวียดนาม
10. คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศและให้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นความในหมวดใด
  หมวด 1
  หมวด 2
  หมวด 3
  หมวด 4
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ