ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. TaTa doesn’t love bird, but she_________ dog.
  love
  loving
  loves
  to love
2. A : Do they speak English ? B : ………………………………………………
  No, they do.
  Yes, they does
  Yes, they do.
  No, they doesn’t.
3. A : What did she do last week? B : ……………………………………………………
  I do my homework.
  Yes, I do.
  She played tennis.
  Yes, she did.
4. A : Did they ……………..in the canal? B : No, they didn’t.
  swim
  are swimming
  swims
  swam
5. I ……………… to have watermelon after meals when I was in Prathom 6.
  like
  liked
  likes
  don’t like
6. A : Where did you and your family go last vacation ? B : ……………………………………………
  We went to the beach.
  They went to the beach.
  I went shopping
  We go to the beach.
7. A : When did you go to Chiang Mai ? B:………………………………………………
  Today
  Last week
  Tomorrow
  Next week
8. …………………he go to school yesterday?
  Dose
  Did
  Was
  Is
9. Jim and Jam…………….always…………..to school at 8 o’clock.
  are , goes
  are , go
  were , went
  are , going
10. A : ……………………………………………….? B : Yes, they did.
  Did your friends play tennis yesterday?
  Do you play tennis ?
  Not at all.
  Did Suda play tennis yesterday?
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ