ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. A : Where did you …………………… yesterday? B : I went to the bank .
  go
  going
  goes
  went
2. …………………he go to school yesterday?
  Dose
  Did
  Was
  Is
3. Last year, I …………………….in M. 1.
  am
  is
  were
  was
4. My sister ……………to the hospital to visit her friend yesterday.
  goes
  go
  went
  is , going
5. A : What do you do ? B : …………………………………………….
  She is a teacher.
  I’m a student.
  They are doctors.
  He is a salesman.
6. A : Who did you go to school with? B :…………………………………………………..
  I went to school with Suda.
  I played tennis.
  I visited Suda
  I went shopping.
7. They never ___ tea in the morning.
  drink
  drinks
  drank
  drinking
8. A : Where did you go yesterday? B :…………………………………………
  I went to the bank.
  She went to the bank.
  I went with my mom.
  I went there by a car.
9. A : ……………………………………………….? B : Yes, they did.
  Did your friends play tennis yesterday?
  Do you play tennis ?
  Not at all.
  Did Suda play tennis yesterday?
10. Manit’s father ………………… in the garden yesterday.
  working
  worked
  works
  work
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ