ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. A bird ……………… an animal.
  is
  are
  were
  being
2. They never ___ tea in the morning.
  drink
  drinks
  drank
  drinking
3. My sister ……………to the hospital to visit her friend yesterday.
  goes
  go
  went
  is , going
4. A : Did they ……………..in the canal? B : No, they didn’t.
  swim
  are swimming
  swims
  swam
5. I………………..to school everyday.
  went
  go
  goes
  is going
6. Wichai …………….English everyday .
  studied
  study
  studies
  studying
7. A : Do they speak English ? B : ………………………………………………
  No, they do.
  Yes, they does
  Yes, they do.
  No, they doesn’t.
8. A : What do you do ? B : …………………………………………….
  She is a teacher.
  I’m a student.
  They are doctors.
  He is a salesman.
9. A : Where did you and your family go last vacation ? B : ……………………………………………
  We went to the beach.
  They went to the beach.
  I went shopping
  We go to the beach.
10. I ……………to Pattaya every year.
  travels
  traveled
  travel
  am traveling
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ