เฉลยออกแบบและเทคโนโลยี

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์
ก. ด้านคหกรรม.
ข. ด้านภาษาศาสตร์.
ค. ด้านวรรณคดี.
ง. ด้านร่างกาย
2. ข้อใดใช้เทคโนโลยี
ก. น้ำใบหญ้านาง.
ข. น้ำใบบัวบก.
ค. น้ำกระชาย.
ง. ยาเสือ 11 ตัว
3. ข้อใดไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ก. ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง.
ข. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของมนุษย์.
ค. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์.
ง. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านปัจจัย 4
4. ข้อใดไม่ใช้เทคโนโลยี
ก. บ้านเรือนไทย.
ข. บ้านทาวน์เฮ้าส์.
ค. คอนโด.
ง. บ้านขัดแตะ
5. มนุษย์จัดเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีอะไรนอกเหนือจากสัตว์ทั่วไป
ก. มือ.
ข. เท้า.
ค. หัว.
ง. สมอง
6. อะไรไม่ใช่อาหารแปรรูป
ก. ปลากระป๋อง.
ข. ผักกระป๋อง.
ค. ปูดอง.
ง. ปูแป้น
7. ข้อใดผิด
ก. การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาผลิตเครื่องจักรกล.
ข. การนำความรู้ทางเคมีมาผลิตยา.
ค. การนำความรู้ชีววิทยามาใช้ในการผลิตอาหาร.
ง. การนำความรู้วิทยาศาสตร์มาผลิตคอมพิวเตอร์
8. อะไรมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ก. มนุษย์.
ข. เครื่องจักร.
ค. ธรรมชาติ.
ง. ถูกทุกข้อ
9. การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเป็นผลงานของมนุษย์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตลอด นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นตัวแปลสำคัญ
ก. ความยากลำบาก.
ข. อดมื้อกินมื้อ.
ค. เทคโนโลยี.
ง. คอมพิวเตอร์
10. ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของเทคโนโลยี ตามแนวคิดของโอลสิน
ก. ความสะดวกสบาย.
ข. วัฒนธรรม.
ค. สิ่งแวดล้อม.
ง. การทำงานของมนุษย์

http://www.thaitestonline.com


kru chai