เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ประเภทเดียว.
ข. 2 ประเภท.
ค. 3 ประเภท.
ง. 4 ประเภท
2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ก. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.
ข. กำหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ.
ค. วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ.
ง. ออกข้อบังคับคุรุสภา
3. กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาตสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 15 วัน.
ข. 30 วัน.
ค. 45 วัน.
ง. 90 วัน
4. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด
ก. ผู้ที่เคยบกพร่องในศิลธรรมอันดีมาก่อน.
ข. ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ.
ค. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ.
ง. ถูกทุกข้อ
5. พิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา.
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
6. ข้อใดคือองค์กรเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา.
ข. ก.ค.ศ.
ค. อ.ก.ค.ศ..
ง. ถูกทุกข้อ
7. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคุรุสภา
ก. ศ.เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. เลขาธิการคุรุสภา.
ง. ไม่มีข้อถูก
8. หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วต้องพ้นกำหนดกี่ปีนับแต่วันเพิกถอนจึงจะมีสิทธ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ก. ไม่ได้กำหนด.
ข. 1 ปีเป็นอย่างน้อย.
ค. 3 ปีเป็นอย่างน้อย.
ง. 5 ปี
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสิ้นสุดลงกรณีใด
ก. ใบอนุญาตนั้นหมดอายุ.
ข. ถูกสั่งเพิกถอน.
ค. ถูกสั่งพักใช้.
ง. ถูกทุกข้อ
10. อายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา
ก. ชั่วคราว 3 ปี.
ข. ชั่วคราว 5 ปี.
ค. 5 ปี.
ง. ตลอดชีพ
11. ใครไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. ครูอัตราจ้างรายเดือนในสถานศึกษา.
ค. บุคลากรการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตฯ.
ง. ศึกษานิเทศก์
12. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจัดอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน.
ง. ทุกมาตรฐานข้างต้น
13. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุรุสภา.
ข. สก.สค..
ค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
ง. สำนักงานเลขาธิกา สก.สค.
14. ใครเป็นผู้ลงนามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ประธานคุรุสภา.
ง. เลขาธิการคุรุสภา
15. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ
ก. คุรุสภา.
ข. รัฐมนตรี.
ค. กระทรวงศึกษาธิการ.
ง. คณะกรรมการ สก.สค.
16. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ
ก. ถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ.
ข. ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ.
ค. ไม่สามารถสอนนักเรียนได้.
ง. ถูกออกจากระบบราชการ
17. ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายใดต่อไปนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ก. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. ศึกษานิเทศก์.
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น.
ง. ข้าราชการทุกคนควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
18. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุกี่ปีเป็นอย่างน้อย
ก. 18 ปีบริบูรณ์.
ข. 20 ปี.
ค. 20 ปีบริบูรณ์.
ง. ไม่จำกัดอายุ
19. คุรุสภามีฐานะตามข้อใด
ก. เป็นองค์กรวิชาชีพครู.
ข. เป็นนิติบุคคล.
ค. เป็นองค์กรในกำกับของ ก.ศธ..
ง. ถูกทุกข้อ
20. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนกี่คน
ก. 39 คน.
ข. 32 คน.
ค. 26 คน.
ง. 17 คน
21. ผู้บริหารรู้อยู่แก่ใจว่ารับครูอัตราจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามข้อใด
ก. ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ.
ข. ถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท.
ค. ถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี.
ง. ไม่มีความผิดเพราะครูอัตราจ้างไม่มีข้อห้าม
22. ขาดคุณสมบัติไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูได้
ก. มีอายุย่างเข้าปีที่ยี่สิบ.
ข. มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์.
ค. เคยถูกจำคุก 2 ปีฐานทารุณกรรมเด็ก.
ง. ถูกทุกข้อ
23. ใครคือประธานคุรุสภา
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
24. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิชาชีพควบคุม
ก. วิชาชีพครู.
ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.
ง. ถูกทุกข้อ
25. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ประธานคุรุสภา.
ข. เลขาธิการคุรุสภา.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. คณะกรรมการคุรุสภา
26. ใครคือผู้ดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ก. คุรุสภา.
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
ค. เลขาธิการคุรุสภา.
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
27. ใครไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ..
ง. เลขาธิการคุรุสภา
28. ใครบ้างต่อไปนี้มีสิทธิ์ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ก. ผู้ที่เป็นครูและเป็นสมาชิกคุรุสภา.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาด้านครุศาสตร์.
ง. ถูกทุกข้อ
29. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ค. คณะกรรมการ สก.สค..
ง. เฉพาะข้อ ข และ ค
30. มีหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. คุรุสภา.
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
ค. คณะกรรมการ สก.สค..
ง. สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค.

http://www.thaitestonline.com