เฉลยพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542แก้ไขเพิ่มเติม 2545และ2553 (หนังสือ ดร.จีระ)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาในข้อใด
ก. Informal Education.
ข. formal Education.
ค. non-formal Education.
ง. Long-life Education
2. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ก. ห้องสมุดประชาชน.
ข. พิพิธภัณฑ์.
ค. หอศิลป์.
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่เป็นความหมายของคำว่า"บุคลากรทางการศึกษา"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. ครู.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ผู้บริหารการศึกษา.
ง. เป็นความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษาทุกข้อ
4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"การศึกษาขั้นพื้นฐาน"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา.
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา.
ค. การศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา.
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
5. non-formal Education เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตลอดชีวิต.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
6. ผู้รักษาการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการ กพฐ.
7. การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามข้อใด
ก. 12 ปี.
ข. ไม่น้อยกว่า 12 ปี.
ค. 15 ปี.
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี
8. ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามข้อใด
ก. จำนวน 9 ปี.
ข. จำนวน 12 ปี.
ค. จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี.
ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ปี
9. Education for All เป็นหลักการจัดการศึกษา ตามข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือใคร
ก. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ.
ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา.
ค. นายชวน หลีกภัย.
ง. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 1.
ข. ฉบับที่ 2.
ค. ฉบับที่ 3.
ง. ฉบับที่ 4
12. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า"ผู้สอน"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. ครูและอาจารย์.
ข. ครูและคณาจารย์.
ค. ข้าราชการครูและคณาจารย์.
ง. ข้าราชการครูและอาจารย์
13. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"การศึกษา"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษา คือ ชีวิต.
ข. การศึกษา คือ การเจริญงอกงาม.
ค. การศึกษา คือ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมและสังคม.
ง. การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
14. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบ มีกี่ระดับ
ก. มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา.
ข. มี 4 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย.
ค. มี 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ก่อนอุดมศึกษา.
ง. มี 5 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา
15. การมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักการจัดการศึกษา ตามข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
16. formal Education เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตลอดชีวิต.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
17. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"ครู"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ.
ข. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน.
ค. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ.
ง. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
18. คณะกรรมการสภาการศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 28 คน.
ง. ไม่เกิน 32 คน
19. Informal Education เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตลอดชีวิต.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
20. สถานศึกษา จัดการศึกษาได้กี่รูปแบบ
ก. รูปแบบเดียวเท่านั้น.
ข. สองรูปแบบเท่านั้น.
ค. ทั้งสามรูปแบบ.
ง. รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
21. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก. 2 รูปแบบ.
ข. 3 รูปแบบ.
ค. 4 รูปแบบ.
ง. 5 รูปแบบ
22. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 8 หมวด 78 มาตรา.
ข. 8 หมวด 87 มาตรา.
ค. 9 หมวด 78 มาตรา.
ง. 9 หมวด 87 มาตรา
23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีหน้าที่ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ.
ข. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีสิทธิ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ.
ค. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีเสรีภาพ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ.
ง. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีสิทธิและหน้าที่ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ
24. คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 28 คน.
ง. ไม่เกิน 32 คน
25. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"การศึกษาตลอดชีวิต"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาที่เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นชีวิต.
ข. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา.
ค. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
26. การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ต้องยึดหลัดตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ.
ข. ผู้เรียนทุกคนมีความพัฒนาตนเองได้.
ค. ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
27. All for Education เป็นหลักการจัดการศึกษา ตามข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
28. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 28 คน.
ง. ไม่เกิน 32 คน
29. คณะรัฐมนตรี มีมติให้อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กี่ปี
ก. 12 ปี.
ข. ไม่น้อยกว่า 12 ปี.
ค. 15 ปี.
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี
30. กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปแบบของสภาหรือคณะกรรมการ กี่องค์กร
ก. 3 องค์กร.
ข. 4 องค์กร.
ค. 5 องค์กร.
ง. 6 องค์กร
31. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ/นอกระบบ
ก. มี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
ข. มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.
ค. มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
ง. มี 4 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
32. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการ กพฐ.
33. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"การศึกษาภาคบังคับ"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
ข. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ.
ค. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ.
ง. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 12 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
34. ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้ใด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. สถานศึกษา.
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
35. ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางคือผู้ใด
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สถานศึกษา
36. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่รายการ
ก. 3 รายการ.
ข. 4 รายการ.
ค. 5 รายการ.
ง. 6 รายการ
37. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 14 สิงหาคม 2542.
ข. 19 สิงหาคม 2542.
ค. 20 สิงหาคม 2542.
ง. 11 ตุลาคม 2542
38. เด็กที่มีอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ก. ย่างเข้าปีที่ 7 จนถึง ย่างเข้าปีที่ 15.
ข. ย่างเข้าปีที่ 8 จนถึง ย่างเข้าปีที่ 15.
ค. ย่างเข้าปีที่ 7 จนถึง ย่างเข้าปีที่ 16.
ง. ย่างเข้าปีที่ 8 จนถึง ย่างเข้าปีที่ 16
39. โฮมสคูล(Home School) คืออะไร
ก. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว.
ข. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย.
ค. การจัดการศึกษานอกระบบ.
ง. การจัดการศึกษาโดยสถาบันเอกชน
40. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไร
ก. จัดตั้งแต่แรกเกิด.
ข. จัดตั้งแต่พบความพิการ.
ค. จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ.
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
41. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"คณาจารย์"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. บุคลากรที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ.
ข. บุคลากรที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน.
ค. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ.
ง. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
42. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 28 คน.
ง. ไม่เกิน 32 คน
43. คณะรัฐมนตรี มีมติให้อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มในระดับใด
ก. ก่อนประถมศึกษา.
ข. ประถมศึกษา.
ค. มัธยมศึกษา.
ง. อุดมศึกษา
44. การจัดการศึกษา ต้องเน้นความสำคัญในด้านใด
ก. ด้านความรู้.
ข. ด้านคุณธรรม.
ค. กระบวนการเรียนรู้.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
45. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 14 สิงหาคม 2542.
ข. 19 สิงหาคม 2542.
ค. 20 สิงหาคม 2542.
ง. 11 ตุลาคม 2542
46. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจฯ เป็นองค์ประกอบตามข้อใด
ก. จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา.
ข. ความมุ่งหมายการจัดการศึกษา.
ค. หลักการจัดการศึกษา.
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
47. หลักการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจำนวนเท่าใด
ก. 2 หลักการ.
ข. 3 หลักการ.
ค. 4 หลักการ.
ง. 5 หลักการ
48. ผู้มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรคือผู้ใด
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สถานศึกษา
49. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตลอดชีวิต.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
50. กฎหมายในข้อใดที่บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. พระราชบัญญัติครู 2488.
ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540.
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534.
ง. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2545

http://www.thaitestonline.com