เฉลยพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542แก้ไขเพิ่มเติม 2545และ2553 (หนังสือ ดร.จีระ)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ/นอกระบบ
ก. มี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
ข. มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.
ค. มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
ง. มี 4 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
2. คณะรัฐมนตรี มีมติให้อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กี่ปี
ก. 12 ปี.
ข. ไม่น้อยกว่า 12 ปี.
ค. 15 ปี.
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 8 หมวด 78 มาตรา.
ข. 8 หมวด 87 มาตรา.
ค. 9 หมวด 78 มาตรา.
ง. 9 หมวด 87 มาตรา
4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"ครู"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ.
ข. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน.
ค. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ.
ง. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
5. การจัดการศึกษา ต้องเน้นความสำคัญในด้านใด
ก. ด้านความรู้.
ข. ด้านคุณธรรม.
ค. กระบวนการเรียนรู้.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
6. กฎหมายในข้อใดที่บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. พระราชบัญญัติครู 2488.
ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540.
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534.
ง. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2545
7. ผู้รักษาการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการ กพฐ.
8. การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ต้องยึดหลัดตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ.
ข. ผู้เรียนทุกคนมีความพัฒนาตนเองได้.
ค. ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
9. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 28 คน.
ง. ไม่เกิน 32 คน
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่รายการ
ก. 3 รายการ.
ข. 4 รายการ.
ค. 5 รายการ.
ง. 6 รายการ
11. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาในข้อใด
ก. Informal Education.
ข. formal Education.
ค. non-formal Education.
ง. Long-life Education
12. โฮมสคูล(Home School) คืออะไร
ก. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว.
ข. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย.
ค. การจัดการศึกษานอกระบบ.
ง. การจัดการศึกษาโดยสถาบันเอกชน
13. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีหน้าที่ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ.
ข. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีสิทธิ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ.
ค. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีเสรีภาพ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ.
ง. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีสิทธิและหน้าที่ จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ
14. All for Education เป็นหลักการจัดการศึกษา ตามข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 14 สิงหาคม 2542.
ข. 19 สิงหาคม 2542.
ค. 20 สิงหาคม 2542.
ง. 11 ตุลาคม 2542
16. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก. 2 รูปแบบ.
ข. 3 รูปแบบ.
ค. 4 รูปแบบ.
ง. 5 รูปแบบ
17. คณะกรรมการสภาการศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 28 คน.
ง. ไม่เกิน 32 คน
18. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 1.
ข. ฉบับที่ 2.
ค. ฉบับที่ 3.
ง. ฉบับที่ 4
19. Education for All เป็นหลักการจัดการศึกษา ตามข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
20. ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้ใด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. สถานศึกษา.
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
21. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 14 สิงหาคม 2542.
ข. 19 สิงหาคม 2542.
ค. 20 สิงหาคม 2542.
ง. 11 ตุลาคม 2542
22. คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 28 คน.
ง. ไม่เกิน 32 คน
23. หลักการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจำนวนเท่าใด
ก. 2 หลักการ.
ข. 3 หลักการ.
ค. 4 หลักการ.
ง. 5 หลักการ
24. ข้อใดไม่เป็นความหมายของคำว่า"บุคลากรทางการศึกษา"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. ครู.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ผู้บริหารการศึกษา.
ง. เป็นความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษาทุกข้อ
25. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือใคร
ก. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ.
ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา.
ค. นายชวน หลีกภัย.
ง. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
26. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"การศึกษาตลอดชีวิต"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาที่เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นชีวิต.
ข. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา.
ค. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
27. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ก. ห้องสมุดประชาชน.
ข. พิพิธภัณฑ์.
ค. หอศิลป์.
ง. ถูกทุกข้อ
28. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจฯ เป็นองค์ประกอบตามข้อใด
ก. จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา.
ข. ความมุ่งหมายการจัดการศึกษา.
ค. หลักการจัดการศึกษา.
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
29. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตลอดชีวิต.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
30. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"การศึกษา"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษา คือ ชีวิต.
ข. การศึกษา คือ การเจริญงอกงาม.
ค. การศึกษา คือ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมและสังคม.
ง. การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
31. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"การศึกษาขั้นพื้นฐาน"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา.
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา.
ค. การศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา.
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
32. Informal Education เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตลอดชีวิต.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
33. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"คณาจารย์"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. บุคลากรที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ.
ข. บุคลากรที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน.
ค. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ.
ง. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
34. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการ กพฐ.
35. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 28 คน.
ง. ไม่เกิน 32 คน
36. ผู้มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรคือผู้ใด
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สถานศึกษา
37. คณะรัฐมนตรี มีมติให้อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มในระดับใด
ก. ก่อนประถมศึกษา.
ข. ประถมศึกษา.
ค. มัธยมศึกษา.
ง. อุดมศึกษา
38. formal Education เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตลอดชีวิต.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
39. ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางคือผู้ใด
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สถานศึกษา
40. การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามข้อใด
ก. 12 ปี.
ข. ไม่น้อยกว่า 12 ปี.
ค. 15 ปี.
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี
41. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"การศึกษาภาคบังคับ"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
ข. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ.
ค. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ.
ง. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 12 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
42. สถานศึกษา จัดการศึกษาได้กี่รูปแบบ
ก. รูปแบบเดียวเท่านั้น.
ข. สองรูปแบบเท่านั้น.
ค. ทั้งสามรูปแบบ.
ง. รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
43. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า"ผู้สอน"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. ครูและอาจารย์.
ข. ครูและคณาจารย์.
ค. ข้าราชการครูและคณาจารย์.
ง. ข้าราชการครูและอาจารย์
44. ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามข้อใด
ก. จำนวน 9 ปี.
ข. จำนวน 12 ปี.
ค. จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี.
ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ปี
45. เด็กที่มีอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ก. ย่างเข้าปีที่ 7 จนถึง ย่างเข้าปีที่ 15.
ข. ย่างเข้าปีที่ 8 จนถึง ย่างเข้าปีที่ 15.
ค. ย่างเข้าปีที่ 7 จนถึง ย่างเข้าปีที่ 16.
ง. ย่างเข้าปีที่ 8 จนถึง ย่างเข้าปีที่ 16
46. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบ มีกี่ระดับ
ก. มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา.
ข. มี 4 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย.
ค. มี 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ก่อนอุดมศึกษา.
ง. มี 5 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา
47. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไร
ก. จัดตั้งแต่แรกเกิด.
ข. จัดตั้งแต่พบความพิการ.
ค. จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ.
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
48. non-formal Education เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตลอดชีวิต.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
49. การมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักการจัดการศึกษา ตามข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
50. กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปแบบของสภาหรือคณะกรรมการ กี่องค์กร
ก. 3 องค์กร.
ข. 4 องค์กร.
ค. 5 องค์กร.
ง. 6 องค์กร

http://www.thaitestonline.com