เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
ก. 1 ระดับ.
ข. 2 ระดับ.
ค. 3 ระดับ.
ง. 4 ระดับ
2. แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน.
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด.
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
3. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
ก. ผลการจัดการศึกษา.
ข. การบริการจัดการศึกษา.
ค. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ง. การประกันคุณภาพภายนอก
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจำนวนเท่าใด
ก. 32 เขต.
ข. 40 เขต.
ค. 42 เขต.
ง. 44 เขต
5. สถานศึกษาใด ไม่ได้ มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. วิทยาลัย.
ข. โรงเรียน.
ค. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.
ง.
6. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาก่อนอุดมศึกษา.
ข. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา.
ค. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยม.
ง. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา
7. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปํญญา ความรู้ (มาตรา 6 พรบ.การศึกษา) หมายถึงข้อใด
ก. หลักการจัดการศึกษา.
ข. ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา.
ค. จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา.
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
8. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สถานศึกษาได้ยึดอะไรเป็นสำคัญ
ก. เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ระดับของการศึกษา.
ค. จำนวนสถานศึกษา.
ง. จำนวนประชากร
9. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจาก บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น หมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. การศึกษานอกโรงเรียน
10. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.27)
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สภาการศึกษา.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง.
11. ข้อใดไม่ใช่ รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้.
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ค. การศึกษานอกระบบ.
ง. การศึกษาในระบบ
12. ปัจจุบัน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งหมด จำนวนเท่าใด
ก. 175.
ข. 183.
ค. 225.
ง. 230
13. การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา ของการศึกา การวัดและการประเมิน เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. ถูกทุกข้อ
14. การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม มีระยะเวลาตามข้อใด
ก. พ.ศ. 2552-2556.
ข. พ.ศ. 2553-2557.
ค. พ.ศ. 2554-2558.
ง. พ.ศ. 2555-2559
15. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหนงประธานในคณะกรรมการ “สภาการศึกษา” (59 คน)
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
16. การศึกษามีกี่รูปแบบ
ก. 2 รูปแบบ.
ข. 3 รูปแบบ.
ค. 4 รูปแบบ.
ง. 5 รูปแบบ
17. ครอบครัวซึ่งต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับใด
ก. ปริญญาตรี.
ข. มัธยมศึกษาตอนต้น.
ค. มัธยมศึกษาต้อนปลาย.
ง. อนุปริญญา
18. ครอบครับที่ต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยื่นคำขอต่อผู้ใด
ก. ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ผอ. สถานศึกษา.
ค. อ.ก.ค.ศ..
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บังคับใช้เมื่อใด
ก. 10-มิ.ย.-42.
ข. 1-ส.ค.-42.
ค. 20-ส.ค.-42.
ง. 30-ก.ย.-42
20. อำนาจในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. ก.ค.ศ..
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
21. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 9 ปี.
ข. 10 ปี.
ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี.
ง. 15 ปี
22. ข้อใด ไม่ใช้ หลักการจัดการศึกษา (มาตรา 8 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนาสาระการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. รัฐต้องจัดการศึกษาให้บุคคลที่มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
23. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24. ผู้จัดทำสาระหลักสูตรท้องถิ่น คือ
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. สถานศึกษา.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. อ.ก.ค.ศ.
25. หลักในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. ถูกทุกข้อ
26. การจัดการการศึกษาให้คนพิการต้องดำเนินการอย่างไร
ก. จัดตั้งแต่แรกเกิด.
ข. จัดตั้งแต่พบความพิการ.
ค. จัดด้วยรูแบบที่เหมาะสม.
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
27. เด็กที่จะเข้าเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 คือเด็กที่เกิดใน พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2547.
ข. พ.ศ. 2548.
ค. พ.ศ. 2549.
ง. พ.ศ. 2550
28. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตราใด
ก. 30.
ข. 49.
ค. 81.
ง. 90
29. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่ประถมศึกษาจำนวนเท่าใด
ก. 175 เขต.
ข. 177 เขต.
ค. 180 เขต.
ง. 183 เขต
30. ข้อใดคือความหมาย คำว่า การศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษา คือ การลงทุน.
ข. การศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อสังคม.
ค. การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต.
ง. การศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของคนในสังคม
31. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ. ได้กำหนดให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะ บุคคลในรูปสภาและในรูปคณะกรรมการ ไว้กี่องค์กร
ก. 2 องค์กร.
ข. 4 องค์กร.
ค. 3 องค์กร.
ง. 5 องค์กร
32. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาตามข้อใด
ก. เป็นประจำทุกปี.
ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 1 ปี.
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี.
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี
33. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีสถานภาพตามข้อใด
ก. เป็นส่วนราชการ.
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจ.
ค. เป็นองค์การมหาชน.
ง. เป็นเอกชน
34. เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ก. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 6 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ข. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ค. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ง. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 9 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16
35. ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับจำนวนกี่ปี
ก. จำนวน 9 ปี.
ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี.
ค. จำนวน 12 ปี.
ง. จำนวน 15 ปี
36. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้กำหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
37. ผู้ใดมีอำนาจยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. อ.ก.ค.ศ..
ค. ก.ค.ศ..
ง. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
38. ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ
ก. อนุบาล – ป.6.
ข. ป.1 - ม.3.
ค. ป.1 - ม.6.
ง. ม.1 – ม.6
39. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องดำเนินการอย่างไร
ก. จัดให้อย่างทั่วถึง.
ข. จัดโดยเสมอภาค.
ค. จัดเป็นกรณีพิเศษ.
ง. จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
40. คณะกรรมการสภาการศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 17 คน.
ข. 31 คน.
ค. 59 คน.
ง. ไม่เกิน 59 คน

http://www.thaitestonline.com