เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เด็กที่จะเข้าเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 คือเด็กที่เกิดใน พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2547.
ข. พ.ศ. 2548.
ค. พ.ศ. 2549.
ง. พ.ศ. 2550
2. สถานศึกษาใด ไม่ได้ มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. วิทยาลัย.
ข. โรงเรียน.
ค. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.
ง.
3. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สถานศึกษาได้ยึดอะไรเป็นสำคัญ
ก. เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ระดับของการศึกษา.
ค. จำนวนสถานศึกษา.
ง. จำนวนประชากร
4. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 9 ปี.
ข. 10 ปี.
ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี.
ง. 15 ปี
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บังคับใช้เมื่อใด
ก. 10-มิ.ย.-42.
ข. 1-ส.ค.-42.
ค. 20-ส.ค.-42.
ง. 30-ก.ย.-42
6. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจาก บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น หมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. การศึกษานอกโรงเรียน
7. ปัจจุบัน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งหมด จำนวนเท่าใด
ก. 175.
ข. 183.
ค. 225.
ง. 230
8. การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
ก. 1 ระดับ.
ข. 2 ระดับ.
ค. 3 ระดับ.
ง. 4 ระดับ
9. ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับจำนวนกี่ปี
ก. จำนวน 9 ปี.
ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี.
ค. จำนวน 12 ปี.
ง. จำนวน 15 ปี
10. ครอบครับที่ต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยื่นคำขอต่อผู้ใด
ก. ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ผอ. สถานศึกษา.
ค. อ.ก.ค.ศ..
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ก. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 6 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ข. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ค. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ง. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 9 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16
12. หลักในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. ถูกทุกข้อ
13. คณะกรรมการสภาการศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 17 คน.
ข. 31 คน.
ค. 59 คน.
ง. ไม่เกิน 59 คน
14. ข้อใดคือความหมาย คำว่า การศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษา คือ การลงทุน.
ข. การศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อสังคม.
ค. การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต.
ง. การศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของคนในสังคม
15. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหนงประธานในคณะกรรมการ “สภาการศึกษา” (59 คน)
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
16. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องดำเนินการอย่างไร
ก. จัดให้อย่างทั่วถึง.
ข. จัดโดยเสมอภาค.
ค. จัดเป็นกรณีพิเศษ.
ง. จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
17. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
ก. ผลการจัดการศึกษา.
ข. การบริการจัดการศึกษา.
ค. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ง. การประกันคุณภาพภายนอก
18. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.27)
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สภาการศึกษา.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง.
19. อำนาจในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. ก.ค.ศ..
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
20. การศึกษามีกี่รูปแบบ
ก. 2 รูปแบบ.
ข. 3 รูปแบบ.
ค. 4 รูปแบบ.
ง. 5 รูปแบบ
21. ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ
ก. อนุบาล – ป.6.
ข. ป.1 - ม.3.
ค. ป.1 - ม.6.
ง. ม.1 – ม.6
22. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาก่อนอุดมศึกษา.
ข. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา.
ค. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยม.
ง. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา
23. ผู้จัดทำสาระหลักสูตรท้องถิ่น คือ
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. สถานศึกษา.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. อ.ก.ค.ศ.
24. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25. การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม มีระยะเวลาตามข้อใด
ก. พ.ศ. 2552-2556.
ข. พ.ศ. 2553-2557.
ค. พ.ศ. 2554-2558.
ง. พ.ศ. 2555-2559
26. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาตามข้อใด
ก. เป็นประจำทุกปี.
ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 1 ปี.
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี.
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี
27. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจำนวนเท่าใด
ก. 32 เขต.
ข. 40 เขต.
ค. 42 เขต.
ง. 44 เขต
28. ผู้ใดมีอำนาจยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. อ.ก.ค.ศ..
ค. ก.ค.ศ..
ง. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
29. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้กำหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30. การจัดการการศึกษาให้คนพิการต้องดำเนินการอย่างไร
ก. จัดตั้งแต่แรกเกิด.
ข. จัดตั้งแต่พบความพิการ.
ค. จัดด้วยรูแบบที่เหมาะสม.
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
31. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีสถานภาพตามข้อใด
ก. เป็นส่วนราชการ.
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจ.
ค. เป็นองค์การมหาชน.
ง. เป็นเอกชน
32. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่ประถมศึกษาจำนวนเท่าใด
ก. 175 เขต.
ข. 177 เขต.
ค. 180 เขต.
ง. 183 เขต
33. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ. ได้กำหนดให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะ บุคคลในรูปสภาและในรูปคณะกรรมการ ไว้กี่องค์กร
ก. 2 องค์กร.
ข. 4 องค์กร.
ค. 3 องค์กร.
ง. 5 องค์กร
34. ข้อใด ไม่ใช้ หลักการจัดการศึกษา (มาตรา 8 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนาสาระการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. รัฐต้องจัดการศึกษาให้บุคคลที่มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
35. การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา ของการศึกา การวัดและการประเมิน เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. ถูกทุกข้อ
36. แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน.
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด.
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
37. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตราใด
ก. 30.
ข. 49.
ค. 81.
ง. 90
38. ข้อใดไม่ใช่ รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้.
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ค. การศึกษานอกระบบ.
ง. การศึกษาในระบบ
39. ครอบครัวซึ่งต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับใด
ก. ปริญญาตรี.
ข. มัธยมศึกษาตอนต้น.
ค. มัธยมศึกษาต้อนปลาย.
ง. อนุปริญญา
40. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปํญญา ความรู้ (มาตรา 6 พรบ.การศึกษา) หมายถึงข้อใด
ก. หลักการจัดการศึกษา.
ข. ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา.
ค. จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา.
ง. กระบวนการจัดการศึกษา

http://www.thaitestonline.com