เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเฉลยที่ผิดแล้ว)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 6 หมวด 77 มาตรา.
ข. 7 หมวด 77 มาตรา.
ค. 8 หมวด 78 มาตรา.
ง. 9 หมวด 78 มาตรา
2. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก. 2 รูปแบบ.
ข. 3 รูปแบบ.
ค. 4 รูปแบบ.
ง. 5 รูปแบบ
3. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่นฐาน มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 27 คน.
ค. ไม่เกิน 32 คน.
ง. ไม่เกิน 28 คน
4. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา.
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยม.
ค. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา.
ง. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา
5. การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
ก. กฎกระทรวง.
ข. ประกาศกระทรวง.
ค. ระเบียบกระทรวง.
ง. ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. คณะกรรมการสภาการศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 59 คน.
ข. ไม่เกิน 59 คน.
ค. 17 คน.
ง. 32 คน
7. การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดในสถานศึกษาใด
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.
ข. โรงเรียน.
ค. ศูนย์การเรียน.
ง. ถูกทุกข้อ
8. ใครมีหน้าที่ จัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา รอบที่ 4 เกิดขึ้นในช่วงปีใด
ก. 49 - 53.
ข. 54 - 58.
ค. 59 - 63.
ง. 64 - 68
10. (พรบ.42 มาตรา6) การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่ออะไร
ก. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ดี.
ข. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่เข้มแข็ง.
ค. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ดีสมดุล.
ง. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
11. (พรบ.42 มาตรา 8) การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
ก. เก่ง ดี มีสุข.
ข. ตลอด ร่วม ต่อ.
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข.
ง. ผิดทุกข้อ
12. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตราใด
ก. 30.
ข. 49.
ค. 81.
ง. 90
13. Non - Formal Education. เป็นการศึกษารูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
14. (พรบ.42 มาตรา7) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ข้อใดผิด
ก. มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเอง.
ข. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ.
ค. ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข.
ง. มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ
15. (พรบ.42 มาตรา 39) การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา มีเรื่องใดบ้าง
ก. ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล.
ข. ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล งานวิจัย.
ค. ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป.
ง. ผิดทุกข้อ
16. ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับจำนวนกี่ปี
ก. จำนวน 9 ปี.
ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี.
ค. จำนวน 12 ปี.
ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ปี
17. ครอบครัวซึ่งต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับใด
ก. มัธยมศึกษาตอนต้น.
ข. มัธยมศึกษาต้อนปลาย.
ค. ปริญญาตรี.
ง. อนุปริญญา
18. Informal Education. เป็นการศึกษารูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
19. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องดำเนินการอย่างไร
ก. จัดให้อย่างทั่วถึง.
ข. จัดโดยเสมอภาค.
ค. จัดเป็นกรณีพิเศษ.
ง. จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
20. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ประกาศเมื่อ 19 ส.ค. 2542) เหตุผลที่ประกาศใช้เนื่องมาจาก
ก. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล.
ข. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม.
ค. การปฏิรูประบบราชการ ปรับปรุงกระทรวง.
ง. การแบ่งเขตพื้นที่เพื่อบริหารจัดการศึกษา สพม./สพป.
21. การศึกษาในระบบ มีกี่ระดับ
ก. 1 ระดับ.
ข. 2 ระดับ.
ค. 3 ระดับ.
ง. 4 ระดับ
22. (พรบ.42) บุคลากรทางการศึกษา ข้อใดผิด
ก. ครู.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ผู้บริหารการศึกษา.
ง. ผู้สนับสนุนการศึกษา
23. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการ “สภาการศึกษา”
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
24. ครอบครัวที่ต้องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยื่นคำขอต่อผู้ใด
ก. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ผอ.สถานศึกษา.
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. โรงเรียน
25. Formal Education. คือการศึกษารูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
26. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้จัดที่ใด
ก. โรงเรียน.
ข. มหาวิทยาลัย.
ค. ศูนย์การเรียน.
ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ
ก. อนุบาล – ป.6.
ข. ป.1 - ม.3.
ค. ป.1 - ม.6.
ง. ม.1 – ม.6
28. ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 "ครู" หมายความว่า
ก. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ.
ข. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน.
ค. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ.
ง. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
29. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ก. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา.
ข. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร.
ค. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม.
ง. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม ความเหมาะสมด้านอื่น
30. ใครมีอำนาจในการประกาศเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา.
ง. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 10 มิถุนายน 2542.
ข. 1 สิงหาคม 2542.
ค. 20 สิงหาคม 2542.
ง. 30 กันยายน 2542
32. เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ก. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 6 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ข. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ค. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16.
ง. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 9 – เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16
33. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่จัดการศึกษามีสิทธิได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
ก. การสนับสนุนจากรัฐ.
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐ.
ค. การลดหย่อน หรือยกเว้นภาษี.
ง. ถูกทุกข้อ
34. ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากอะไรบ้าง
ก. พัฒนาการของผู้เรียน.
ข. ความประพฤติ และการสังเกตพฤติกรรมการเรียน.
ค. การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ.
ง. ถูกทุกข้อ
35. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. สถานศึกษา
36. การประกันคุณภาพภายในดำเนินการโดยใคร
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา.
ง. ถูกทุกข้อ
37. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาตามข้อใด
ก. เป็นประจำทุกปี.
ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 1 ปี.
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี.
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี
38. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สภาการศึกษา.
ข. กระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
39. สมศ.มีฐานะเป็น
ก. นิติบุคคล.
ข. องค์กรเอกชน.
ค. องค์การมหาชน.
ง. องค์กรในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ
40. ปัจจุบัน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งหมด จำนวนเท่าใด
ก. 175.
ข. 183.
ค. 225.
ง. 230
41. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กี่ปี
ก. 9 ปี.
ข. ไม่น้อยกว่า 9 ปี.
ค. 12 ปี.
ง. ไม่น้อยกว่า 12 ปี
42. การศึกษาในระบบ เป็นแบบใด
ก. เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและประเมินผลที่ แน่นอน.
ข. เป็นการศึกษาที่มี ความยืดหยุ่น ในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการศึกษา.
ค. เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส.
ง. เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
43. (พรบ.42 มาตรา10) ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานรัฐมนตรี.
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง.
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. ใครสามารถจัดการศึกษาได้บ้าง
ก. ครอบครัว.
ข. ชุมชน.
ค. องค์กรเอกชน.
ง. ถูกทุกข้อ
45. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ก. ประถมศึกษา.
ข. มัธยมศึกษาต้อนต้น.
ค. มัธยมศึกษาต้อนปลาย.
ง. ทุกระดับ
46. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
47. หลักในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. ถูกทุกข้อ
48. การศึกษาในระบบมีสองระดับ มีอะไรบ้าง
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา.
ข. ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา.
ค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน - การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา.
ง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน - การศึกษาระดับอุดมศึกษา
49. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
ก. สิ่งอำนวยความสะดวก เงินอุดหนุน สื่อ บริการ.
ข. สิ่งอำนวยความสะดวก เงินอุดหนุน สื่อ บริการ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา.
ค. สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา.
ง. สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และการยกเว้นภาษี
50. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. สถานศึกษา

http://www.thaitestonline.com