เฉลยแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ก. (K)ความรู้.
ข. (K)สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม.
ค. (K)สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ.
ง. (K)สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ , (N) ความรู้
2. ข้อใดไม่ใช่ การจัดระดับการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา.
ข. ระดับประถมศึกษา.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ผู้เรียนอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมาย เป็นการจัดการเรียนการสอนตรงกับข้อใด
ก. เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่ครูเป็นศูนย์กลาง.
ข. เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน.
ค. เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม.
ง. เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. การเรียนรู้แบบ BBL (Brain Based Learning) มีความหมาย ตรงกับข้อใด
ก. การเรียนรู้ที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง เพื่อกระตุ้นสมอง.
ข. การเรียนรู้โดยใช้สมองซีกซ้าย เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นสมอง.
ค. การเรียนรู้โดยใช้สมองซีกขวา เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นสมอง.
ง. การเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
5. ข้อใดไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 51
ก. กิจกรรมแนะแนว.
ข. กิจกรรมนักเรียน.
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์.
ง. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง.
ข. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้.
ค. เพื่อตัดสินผลการเรียน.
ง. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน
7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายปี.
ข. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายภาค.
ค. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายเทอม.
ง. ระดับประถมศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายเทอม ระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนเป็นรายภาค
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ก. โครงสร้างเวลาเรียน.
ข. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน.
ค. มาตรฐานการเรียนรู้.
ง. เกณฑ์การจบหลักสูตร
9. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้ตัวชี้วัดใดเป็นเป้าหมาย
ก. ตัวชี้วัดชั้นปี.
ข. ตัวชี้วัดช่วงชั้น.
ค. ตัวชี้วัดช่วงชั้นปี.
ง. ตัวชี้วัดชั้นปีช่วงชั้น
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นกี่ระดับ มีอะไรบ้าง
ก. แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับชั้นเรียน , ระดับสถานศึกษา.
ข. แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับชั้นเรียน , ระดับสถานศึกษา , ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , ระดับชาติ.
ค. แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ระดับชั้นเรียน , ระดับกลุ่มสาระ , ระดับสถานศึกษา , ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ , ระดับโลก.
ง. แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ระดับบุคคล , ระดับชั้นเรียน , ระดับกลุ่มสาระ , ระดับสถานศึกษา , ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , ระดับชาติ , ระดับโลก
11. มาตฐานการเรียนรู้ มีองค์ประกอบทั้งหมดกี่ส่วน
ก. มีองค์ประกอบทั้งหมด 1 ส่วน(K)ความรู้.
ข. มีองค์ประกอบทั้งหมด 2 ส่วน (K)สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม.
ค. มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วน (K)สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ.
ง. มีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วน (K)สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ , (P) คุณธรรม จริยธรรม , (A) กระบวนการ , (N) ความรู้
12. สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฎิบัติได้ตรงกับข้อใด
ก. สาระการเรียนรู้.
ข. มาตรฐานการเรียนรู้.
ค. ตัวชี้วัด.
ง. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
13. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. หลักการของหลักสูตร.
ข. สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ.
ค. มาตรฐานการเรียนรู้.
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
14. ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ตัวชี้วัดใดเป็นเป้าหมาย
ก. ตัวชี้วัดชั้นปี.
ข. ตัวชี้วัดช่วงชั้น.
ค. ตัวชี้วัดช่วงชั้นปี.
ง. ตัวชี้วัดชั้นปีช่วงชั้น
15. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. ความสามารถในการสื่อสาร.
ข. ความสามารถในการคิด.
ค. ความสามารถในการใช้ชีวิต.
ง. ความสามารถในการแก้ปัญหา
16. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวังสิ่งใดให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด
ก. คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้.
ข. การบูรณาการการเรียนรู้.
ค. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
17. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์.
ข. มุ่งมั่นในการเรียน.
ค. มีวินัย.
ง. รักความเป็นไทย

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)