เฉลยแนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ค่านิยม มี 2 ประเภท ข้อใดถูก
ก. ค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยมส่วนรวม.
ข. ค่านิยมส่วนตัว และค่านิยมของสังคม.
ค. ค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยมของสังคม.
ง. ค่านิยมส่วนตัว และค่านิยมส่วนรวม
2. "สภาพคุณงามความดีในจิตใจ" เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม.
ข. จริยธรรม.
ค. วัฒนธรรม.
ง. ศีลธรรม
3. ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 "จริยธรรม" หมายถึงข้อใด
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ.
ข. คำสั่งสอน.
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา.
ง. สิ่งที่พึงปฏิบัติ
4. สังคหวัตถุ 4 คุณธรรมในข้อใด
ก. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ.
ข. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ.
ค. คุณธรรมของผู้ครองเรือน.
ง. คุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
5. ข้อใดไม่ใช่ คุณธรรมหลัก 4 ประการ ของอริสโตเติล
ก. ความรอบรู้.
ข. ความรอบคอบ.
ค. ความกล้าหาญ.
ง. ความยุติธรรม
6. คุณธรรมของครู หมายถึงข้อใด
ก. อริยสัจ 4.
ข. ทศพิธราชธรรม.
ค. กัลยาณมิตรธรรม 7.
ง. สัปปุริสธรรม 7
7. สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือ เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเอง หมายถึงข้อใด
ก. คุณธรรม.
ข. จริยธรรม.
ค. วัฒนธรรม.
ง. ค่านิยม
8. ข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง
ก. กัลยาณมิตรธรรม 7.
ข. พรหมวิหาร 4.
ค. ทศพิธราชธรรม.
ง. อิทธิบาท 4

http://www.thaitestonline.com