เฉลยแนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. คุณธรรมของครู หมายถึงข้อใด
ก. อริยสัจ 4.
ข. ทศพิธราชธรรม.
ค. กัลยาณมิตรธรรม 7.
ง. สัปปุริสธรรม 7
2. "สภาพคุณงามความดีในจิตใจ" เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม.
ข. จริยธรรม.
ค. วัฒนธรรม.
ง. ศีลธรรม
3. ข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง
ก. กัลยาณมิตรธรรม 7.
ข. พรหมวิหาร 4.
ค. ทศพิธราชธรรม.
ง. อิทธิบาท 4
4. สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือ เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเอง หมายถึงข้อใด
ก. คุณธรรม.
ข. จริยธรรม.
ค. วัฒนธรรม.
ง. ค่านิยม
5. สังคหวัตถุ 4 คุณธรรมในข้อใด
ก. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ.
ข. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ.
ค. คุณธรรมของผู้ครองเรือน.
ง. คุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
6. ข้อใดไม่ใช่ คุณธรรมหลัก 4 ประการ ของอริสโตเติล
ก. ความรอบรู้.
ข. ความรอบคอบ.
ค. ความกล้าหาญ.
ง. ความยุติธรรม
7. ค่านิยม มี 2 ประเภท ข้อใดถูก
ก. ค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยมส่วนรวม.
ข. ค่านิยมส่วนตัว และค่านิยมของสังคม.
ค. ค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยมของสังคม.
ง. ค่านิยมส่วนตัว และค่านิยมส่วนรวม
8. ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 "จริยธรรม" หมายถึงข้อใด
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ.
ข. คำสั่งสอน.
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา.
ง. สิ่งที่พึงปฏิบัติ

http://www.thaitestonline.com