เฉลยแนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดไม่ใช่ คุณธรรมหลัก 4 ประการ ของอริสโตเติล
ก. ความรอบรู้.
ข. ความรอบคอบ.
ค. ความกล้าหาญ.
ง. ความยุติธรรม
2. "สภาพคุณงามความดีในจิตใจ" เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม.
ข. จริยธรรม.
ค. วัฒนธรรม.
ง. ศีลธรรม
3. สังคหวัตถุ 4 คุณธรรมในข้อใด
ก. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ.
ข. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ.
ค. คุณธรรมของผู้ครองเรือน.
ง. คุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
4. ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 "จริยธรรม" หมายถึงข้อใด
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ.
ข. คำสั่งสอน.
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา.
ง. สิ่งที่พึงปฏิบัติ
5. คุณธรรมของครู หมายถึงข้อใด
ก. อริยสัจ 4.
ข. ทศพิธราชธรรม.
ค. กัลยาณมิตรธรรม 7.
ง. สัปปุริสธรรม 7
6. ข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง
ก. กัลยาณมิตรธรรม 7.
ข. พรหมวิหาร 4.
ค. ทศพิธราชธรรม.
ง. อิทธิบาท 4
7. ค่านิยม มี 2 ประเภท ข้อใดถูก
ก. ค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยมส่วนรวม.
ข. ค่านิยมส่วนตัว และค่านิยมของสังคม.
ค. ค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยมของสังคม.
ง. ค่านิยมส่วนตัว และค่านิยมส่วนรวม
8. สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือ เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเอง หมายถึงข้อใด
ก. คุณธรรม.
ข. จริยธรรม.
ค. วัฒนธรรม.
ง. ค่านิยม

http://www.thaitestonline.com