เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. Internal Service Provider(ISP) เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. เครื่อข่ายระหว่างประเทศ.
ข. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต.
ค. การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต.
ง. อุปกรณ์ต่อพ่วง
2. สถานศึกษาควรดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างไร
ก. นำความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์.
ข. ผลิตและสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหม่ๆ.
ค. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้.
ง. ถูกทุกข้อ
3. Teleconference เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการใด
ก. การตัดสินใจ.
ข. การบริหารทางไกล.
ค. การบริหารสถานศึกษา.
ง. การจัดการเรียนรู้
4. ทำไมต้องนำนวัตกรรมการศึกษามาใช้แทนวิธีการเดิม
ก. เพื่อได้ประสิทธิผลสูงขึ้น.
ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ค. เพื่อลดการสอนของครูจะได้ไปทำงานด้านอื่น.
ง. วิธีการเดิมไม่เป็นที่ยอมรับ
5. ไม่ใช่ลักษณะข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ดี
ก. มีความหลากหลาย.
ข. ถูกต้องแม่นยำ.
ค. ตรงตามความต้องการที่จะใช้.
ง. เก็บในระยะเวลาเหมาะสม
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรงกับ ข้อใด
ก. IT.
ข. ICT.
ค. Technology.
ง. Innovation
7. ทำหน้าที่ในการสร้างเอกสารในเชิงบัญชี ที่มีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก. Microsoft Word.
ข. Microsoft Excel.
ค. Microsoft PowerPoint.
ง. Microsoft Project
8. ข้อใดจัดอยู่ในประเภท Technic
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์.
ข. ม้วนเทปเสียง.
ค. LCD Projector.
ง. การสอนบูรณาการ
9. “เธอควรรู้จักเว็บไซต์ E-commerce บ้างซิ”ข้อความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตต่อวงการใด
ก. วงการศึกษา.
ข. วงการธุรกิจ.
ค. วงการวิทยาศาสตร์.
ง. วงการบันเทิง
10. แผนเทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี 2553 หรือ ที่เรียกว่า “TLT 2010” ขั้นตอนที่เป็นความคาดหวังสุดท้ายคือ
ก. การพัฒนานโยบายและการนำร่อง.
ข. การพัฒนาเนื้อหาและSoftware.
ค. ฝึกอบรมครูด้าน ICT.
ง. การบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT
11. LAN เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. โครงการนำร่อง.
ข. สื่อประสม.
ค. เครื่อข่าย.
ง. เทคนิคจัดการ
12. การส่งครูไปอบรมด้านการใช้ ICTที่ต่างประเทศเป็นการดำเนินการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเรื่องใด
ก. การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้.
ข. การใช้ ICT เพื่อการบริหารและบริการทางการศึกษา.
ค. การผลิตและพัฒนาบุคลากร ICT.
ง. การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา
13. กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการนำคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใช้กับการศึกษาด้านใด
ก. การเรียนการสอน.
ข. การบริหารจัดการ.
ค. การเรียนร้สำหรับชุมชน.
ง. ถูกทุกข้อ
14. “ต้องดำเนินการให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลตามข้อใด
ก. การเก็บข้อมูล.
ข. การจัดข้อมูล.
ค. การปรับปรุงข้อมูล.
ง. การปกป้องข้อมูล
15. “ให้พิมพ์ Key Word ลงในช่อง” ข้อความนี้สัมพันธ์กับเว็บไซต์ใดมกที่สุด
ก. www. Thaimai.com.
ข. www.google.co.th.
ค. www.siam.net.
ง. www.thaischool.ac.th
16. บุคลากรสารสนเทศทางการศึกษากลุ่มใดควรมีความรู้เข้าใจระบบสารสนเทศปฏิบัติการสำนักงาน Office Information System(OIS) มากที่สุด
ก. เลขาธิการสพฐ..
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ง. ครู หรือเจ้าหน้าที่
17. Open Source ถูกจัดไว้ในข้อใด
ก. Hardware.
ข. Software.
ค. Pepleware .
ง. Technic
18. เป็นการเรียนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถตอบโต้กับ ผู้สอนได้ โดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้เรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดของเวลา ระยะทางและสถานที่โดยผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ก. E-learning.
ข. E-Classroom.
ค. E-Book.
ง. E-Library
19. “ เป็นความใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน” ตรง กับข้อใด
ก. นวัตกรรม.
ข. เทคโนโลยี.
ค. ข้อมูลข่าวสาร.
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ
20. ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลหมายถึงข้อใด
ก. LAN.
ข. MAN.
ค. WAN.
ง. INTERNET
21. Hardware Software Technic จัดไว้ในกลุ่มใด
ก. Innovation.
ข. Technology.
ค. Information.
ง. Information Technology
22. ลักษณะทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตเป็นลักษณะเช่นใด
ก. เศรษฐกิจพอเพียง.
ข. เศรษฐกิจเสรี.
ค. สังคมสันติภาพ.
ง. เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้
23. Management Information System(MIS) เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับบุคคลกลุ่มใด
ก. ผู้บริหารประเทศ.
ข. ผู้บริหารระดับสูงสุดส่วนราชการ.
ค. ผู้บริหารระดับกอง แผนก.
ง. ผู้ปฏิบัติการ
24. บทบาทของครูต่อนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ก. พัฒนาระบบ.
ข. พัฒนาบุคลากร.
ค. ผู้ใช้ หรือผู้ผลิต.
ง. ประสาน บริการวิชาการชุมชน
25. การนำระบบ GIS (Geographic InformationSystems) เข้ามาช่วยในการดูแลการจัดสรรทรัพยากรการจัดการศึกษาเป็นการดำเนินการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเรื่องใด
ก. การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้.
ข. การใช้ ICT เพื่อการบริหารและบริการทางการศึกษา.
ค. การผลิตและพัฒนาบุคลากร ICT.
ง. การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา
26. เปรียบเทียบได้กับหน้าปกของหนังสือ
ก. อินเตอร์เน็ต.
ข. เว็บไซต์.
ค. เว็บเพจ.
ง. โฮมเพจ
27. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป
ก. อินเตอร์เน็ต.
ข. เว็บไซต์.
ค. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.
ง. การเรียนรู้ผ่านสื่อ
28. ข้อใดคือจดหมายอิเลคทรอนิกส์
ก. Internet .
ข. Website.
ค. E-mail .
ง. CAI
29. โรงเรียนวิถีพุทธถูกจัดไว้ในกลุ่มใด
ก. Innovation.
ข. Technology.
ค. Information.
ง. Information Technology
30. SchoolNet เป็นเครือข่ายข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ (Network)ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเกิดขึ้นตามแนวคิดของใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.
ค. พลเอกเปรม ติณศุลานนท์.
ง. นายปองพล อดิเรกสาร

http://www.thaitestonline.com