เฉลยข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด
ก. กำหนดเนื้อหาสาระ.
ข. กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน.
ค. กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน.
ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
2. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ก. ทรัพยากรที่มีอยู่.
ข. งบประมาณของรัฐ.
ค. เศรษฐกิจของประเทศ.
ง. สภาพสังคมในปัจจุบัน
3. หลักสูตรคืออะไร
ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู.
ข. คู่มือประกอบการศึกษาของครู.
ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน.
ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
4. รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา
ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา.
ข. ความแตกต่างระหว่างบุคคล.
ค. ความพร้อมของผู้เรียน.
ง. สภาพของท้องถิ่น
5. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร
ก. ความมุ่งหมาย.
ข. เนื้อหา.
ค. กระบวนการเรียนการสอน.
ง. การประเมินผล
6. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด
ก. สารัตถนิยม.
ข. นิรันตรนิยม.
ค. พิพัฒนาการ.
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
7. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร
ก. รัฐธรรมนูญ.
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ.
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
ง. แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
8. หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ
ก. หลักสูตรกิจกรรม.
ข. หลักสูตรแกนกลาง.
ค. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม.
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
9. ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร
ก. รัฐ.
ข. ท้องถิ่น.
ค. สถานศึกษา.
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
10. ข้อใดคือความของหลักสูตรที่สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษากำหนดไว้
ก. หลักสูตร คือ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู.
ข. หลักสูตร คือ วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.
ค. หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน.
ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
11. หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด
ก. แบบสัมพันธ์วิชา.
ข. แบบเนื้อหาวิชา.
ค. แบบหมวดวิชา.
ง. แบบบูรณาการ
12. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด
ก. ชีวิตและสังคม.
ข. สังคมและชุมชน.
ค. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม.
ง. เศรษฐกิจและชุมชน
13. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา
ก. ทาบา.
ข. กู๊ด.
ค. วิชัย วงษ์ใหญ่.
ง. ธำรง บัวศรี
14. การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด
ก. การประกอบอาชีพ.
ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม.
ค. การพัฒนาสมอง.
ง. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
15. ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร
ก. ล้อ.
ข. พวงมาลัย.
ค. ตัวเครื่อง.
ง. ไฟรถ

http://www.thaitestonline.com