เฉลยแนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การเรียนแบบใช้กรณีศึกษา คือข้อใด
ก. Inquiry.
ข. Questioning.
ค. Discovery.
ง. Case Study
2. วิธีสอนแบบใดจัดว่าเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากกว่าวิธีอื่น
ก. การดูวิดีทัศน์.
ข. การสอนแบบโครงงาน.
ค. การบรรยาย.
ง. การระดมพลังสมอง
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตรงกับข้อใด
ก. การตอบสนองความต้องการของผู้เรียน.
ข. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ด้วยตัวเอง.
ค. ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
4. Learning by doing เป็นแนวคิดของใคร
ก. อริสโตเติล.
ข. จอห์นดิวอี้.
ค. ฟรอยด์.
ง. เพลโต
5. หลักการสอนทั่วไปแบบใดจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด
ก. เรียนปนเล่น.
ข. เรียนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว.
ค. เรียนจากงา่ยไปหายาก.
ง. เรียนโดยการลงมือปฎิบัติ
6. โฮเวอร์ด การ์ดเนอร์ ได้ค้นพบแนวคิดทฤษฎีของใคร
ก. พหุปัญญา.
ข. 4 MAT.
ค. การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค.
ง. หมวก 6 ใบ
7. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบค้นพบ คือข้อใด
ก. Inquiry.
ข. Questioning.
ค. Discovery.
ง. Case Study
8. การนำสิ่งที่เรียนรู้แล้วในอดีตมาใช้แก้ปัญหากับสภาพการณ์ใหม่ๆในปัจุบันหรืออนาคต คืออะไร
ก. การถ่ายโยงการเรียนรู้.
ข. การเสริมแรง.
ค. แรงจูงใจ.
ง. สถานการณ์จำลอง
9. องค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ บลูม คือข้อใด
ก. อัตถจริยา สมานัตตา ปัญญา.
ข. พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย.
ค. พุทธิพิสัย อัตพิสัย.
ง. ปัญญา สติ จิต
10. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบสืบค้นคือข้อใด
ก. Inquiry.
ข. Questioning.
ค. Discovery.
ง. Case Study
11. ทฤษฎีการเสริมแรง เกิดจากแนวคิดของนักการศึกษาคนใด
ก. วัตสัน.
ข. พลาฟลอฟ.
ค. สกินเนอร์.
ง. ธอร์นไดค์
12. ข้อใดเป็นทักษะการคิดชั้นสูง
ก. ความเข้าใจ.
ข. การนำไปใช้.
ค. ความรู้ความจำ.
ง. การสังเคราะห์
13. ครูคนใดใช้แนวคิดารเรียนแบบเสริมแรงทางบวก
ก. ครูติ๋มลงโทษนักเรียนที่ไม่ส่งงาน.
ข. ครูไทยแท้ตำหนินักเรียนที่ผิดระเบียบ.
ค. ครูทองแท้ชื่นชมนักเรียนหน้าเสาธง.
ง. ครูสนธยาเพิกเฉยกับนักเรียนที่ขาดเรียน
14. บิดาแห่งจิตวิทยา คือใคร
ก. ฟรอยด์.
ข. สกินเนอร์.
ค. ธอร์นไดค์.
ง. บรุนเนอร์
15. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ แก้ปัญหา คือข้อใด
ก. Inquiry.
ข. Questioning.
ค. Discovery.
ง. Case Study
16. นักจิตวิทยาที่ให้ความสำคัญกับแรงขับทางเพศ คือใคร
ก. ฟรอยด์.
ข. บรุนเนอร์.
ค. การ์ดเนอร์.
ง. มาสโลว์
17. PBL หมายถึงอะไร
ก. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.
ข. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.
ค. การสอนการคิด.
ง. การสอนแบบบูรณาการ
18. ปรัชญาหมายถึงข้อใด
ก. การค้นพบทางแห่งความจริง.
ข. ความรักในความรู้.
ค. การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์.
ง. ความฉลาดปราดเปรื่อง
19. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนตามความสนใจของตนเอง คือปรัชญาข้อใด
ก. อัตถิภาวะนิยม.
ข. ประสบการณ์นิยม.
ค. พิพัฒนาการนิยม.
ง. จิตนิยม
20. การเรียนแบบเน้นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย คือแนวคิดของกลุ่มใด
ก. สัมพันธ์เชื่อมโยง.
ข. เกสตัลท์.
ค. การวางเงื่อนไข.
ง. พฤติกรรมนิยม

http://www.thaitestonline.com


ครูผู้ช่วย 2558,ครูผู้ช่วย กทม,ครูผู้ช่วย 58,ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ,การ สอบ ครู ผู้ ช่วย กรณี พิเศษ,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ดาวน์โหลด แนว ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ทํา ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย,ครูผู้ช่วย ปี 2558,ครูผู้ช่วย ปี 58,ข้อสอบ บรรจุ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,แนว ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ตัวอย่าง ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย ภาค ก,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย ภาค ข