เฉลยแบบทดสอบ การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. จากรูปข้อใดบอกทิศทางของฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
2. จากรูปสามารถอธิบายได้ตามข้อใด


ก. ฟลักซ์แม่เหล็กจะซาบซึมไปตามแกนเหล็กแทนอากาศเพราะอากาศมีค่า ความต้านทานต่ำกว่าเหล็ก.
ข. ฟลักซ์แม่เหล็กจะซาบซึมกับอากาศจนครบวงจร.
ค. ฟลักซ์แม่เหล็กจะซาบซึมไปตามแกนเหล็กแทนอากาศเพราะอากาศมีค่า ความต้านทานสูงกว่าเหล็ก.
ง. ฟลักซ์แม่เหล็กจะเลือกเดินทางเมื่อวัสดุนั้นมีค่าความต้านทานสูงๆ
3. ข้อใดคือ สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ก. E=44.4 NΦ ;(Volts).
ข. E=44.4 ƒΦ ;(Volts).
ค. E=45.4 ƒNΦ ;(Volts).
ง. E=44.4 ƒNΦ ;(Volts)
4. ข้อใดต่อไปนี้ บอกความหมาย ของแม่เหล็กถาวรได้ถูกต้องที่สุด
ก. แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กตลอดไป.
ข. แม่เหล็กที่มีลักษณะเป็นหินแร่เหล็กที่เกิดตามธรรมชาติ มีอำนาจแม่เหล็กในตัวเอง.
ค. แม่เหล็กที่เกิดจากการประดิษฐ์ขึ้นเอง.
ง. ถูกทุกข้อ
5. แท่งแม่เหล็กหนึ่งมีอำนาจแม่เหล็ก 2 Wb ตัดกับขดลวดตัวนำ 20 ครั้งต่อวินาที ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 6 V ทราบว่าขดลวดที่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีจำนวนกี่รอบ
ก. 170 V.
ข. 175 V.
ค. 180 V.
ง. 175 V
6. ข้อใดอธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดทุติยภูมิเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับทางด้านปฐมภูมิ
ก. แรงดันไฟฟ้ากระแสlสลับสามารถทำให้ฟลักซ์แม่เหล็กยุบตัวพองตัวได้ตาม รูปคลื่นไซน์.
ข. ฟลักซ์แม่เหล็กที่ขดลวดทุติยภูมิจะเดินทางตามวงจรแม่เหล็กเพื่อมาตัดกับ ขดลวดทุติยภูมิทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ.
ค. การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นไซน์ไม่สามารถทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่ขดลวดทุติยภูมิได้ จนกว่าแกนเหล็กจะถึงจุดอิ่มตัว.
ง. ฟลักซ์แม่เหล็กที่ขดลวดปฐมภูมิจะเดินทางตามวงจรแม่เหล็กเพื่อมาตัดกับ ขดลวดทุติยภูมิลทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
7. ข้อใดคือ สูตรการหาแรงดันแม่เหล็ก
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
8. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบแม่เหล็กถาวร
ก. เป็นแท่งแม่เหล็ก.
ข. มีขั้วแม่เหล็ก ขั้วเหนือ(N) และขั้วใต้(S).
ค. มีสนามแม่เหล็กปกคลุม.
ง. ขั้วแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดมีกระแสไหล
9. ขดลวดจำนวน 300 รอบ มีความต้านทาน 100 Ω เคลื่อนที่ผ่านฟลักซ์แม่เหล็ก 3 mWb ขดลวดต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 400 Ω ถ้าขดลวดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กเป็นเวลา 1/10 วินาที เกิดสนามแม่เหล็ก 1 mWb จงคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น
ก. 11 mA.
ข. 12 mA.
ค. 13 mA.
ง. 14 mA
10. ข้อใดบอกทิศทางฟลักซ์แม่เหล็กรอบตัวนำ ได้ถูกต้อง
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
11. มีเส้นลวดตัวนำถูกจ่ายกระแสไฟฟ้า 4 A เกิดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กรอบตัวนำ ณ จุด r1 ที่ระยะ 2 Cm. และจุด r2 ที่ระยะ 3 Cm. อยากทราบความหนาแน่น ฟลักซ์แม่เหล็ก(B) ณ จุด r1 และ r2 ว่ามีค่าเท่าไร


ก. B1 = 1 x 105Wb และ B2 = 2.6 x 105Wb.
ข. B1 = 2 x 105Wb และ B2 = 4 x 105Wb.
ค. B1 = 4 x 105Wb และ B2 = 2.5 x 105Wb.
ง. B1 = 4 x 105Wb และ B2 = 2.6 x 105Wb
12. ข้อใดคือ สูตรการหาความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดตัวนำได้
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
13. หม้อแปลงไฟฟ้าตัวหนึ่งขดลวดปฐมภูมิต่อเข้ากับแหล่งจ่าย 220 V ความถี่ 50 Hz และขดลวดปฐมภมิมีจำนวนรอบ 170 รอบ จงคำนวณหาเส้นแรงแม่เหล็กสูงสุดที่เกิดขึ้นในแกนเหล็ก
ก. 5.5 mWb.
ข. 5.6 mWb.
ค. 5.7 mWb.
ง. 5.8 mWb
14. ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กขดที่ 1 จึงมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กขดที่ 2 เพราะเหตุใด


ก. มากกว่า เพราะ µ0 ที่ขดที่ 1 มากกว่า µ0 ที่ขดที่ 2.
ข. มากกว่า เพราะ ความยาวขดที่ 1 มากกว่า ความยาวขดที่ 2.
ค. น้อยกว่า เพราะ จำนวนรอบขดที่ 1 มากกว่า จำนวนรอบขดที่ 2.
ง. น้อยกว่า เพราะ กระแสที่จ่ายให้ขดที่ 1 เท่ากับ กระแสที่จ่ายให้ขดที่ 2
15. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ ของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
ก. ขดลวดต้องมีแกนเหล็กเป็นเหล็กเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างอำนาจแม่เหล็กได้.
ข. ขดลวดจะสร้างอำนาจแม่เหล็ก เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวด.
ค. เมื่อจ่ายกระแสไฟตรงเข้าขดลวด ขดลวดจะสร้างขั้วแม่เหล็กคงที่และอำนาจ แม่เหล็กคงที่.
ง. กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวด ขดลวดจะสร้างขั้วแม่เหล็กคงที่และอำนาจ แม่เหล็กคงที่
16. ขดลวดจำนวน 300 รอบ มีความต้านทาน 100 Ω เคลื่อนที่ผ่านฟลักซ์แม่เหล็ก 3 mWb ขดลวดต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 400 Ω ถ้าขดลวดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กเป็นเวลา 1/10 วินาที เกิดสนามแม่เหล็ก 1 mWb จงคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น
ก. 3 V.
ข. 4 V.
ค. 5 V.
ง. 6 V
17. หม้อแปลงตัวหนึ่งขดลวดปฐมภูมิต่อเข้ากับแหล่งจ่าย 220 V ความถี่ 50 Hz และขดลวดปทุติยภูมิมีจำนวนรอบ 1500 รอบ มีค่าฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดในแกนเหล็ก 0.01 Wb จงคำนวณหาจำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ
ก. 100 รอบ.
ข. 200 รอบ.
ค. 300 รอบ.
ง. 400 รอบ
18. ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก(B1) มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก(B2) เพราะเหตุใด


ก. มากกว่า เพราะ µ0 ที่ r1 มากกว่า µ0 ที่ r2.
ข. มากกว่า เพราะ เส้นรอบวง r1 มากกว่า เส้นรอบวง r2.
ค. น้อยกว่า เพราะ เส้นรอบวง r2 มากกว่า เส้นรอบวง r2.
ง. น้อยกว่า เพราะ µ0 ที่ r2 มากกว่า µ0 ที่ r1
19. วงจรแม่เหล็ก (Magnetic Circuits) หมายถึงข้อใด
ก. เส้นทางเดินของฟลักซ์แม่เหล็ก เดินทางผ่านวัสดุชนิดต่างๆ.
ข. เส้นทางเดินของฟลักซ์แม่เหล็ก เดินทางผ่านวัสดุชนิดต่างๆ อย่างครบวงจร.
ค. เส้นทางเดินของฟลักซ์แม่เหล็ก.
ง. วงจรสร้างฟลักซ์แม่เหล็ก
20. ข้อใด ไม่ใช่ แม่เหล็กไฟฟ้า
ก. สร้างขึ้นจากขดลวดที่ได้รับการจ่ายด้วยกระแสไฟสลับ.
ข. สร้างขึ้นจากขดลวดที่ได้รับการจ่ายด้วยกระแสไฟตรง.
ค. เป็นแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้แม่เหล็กถาวร.
ง. เป็นแม่เหล็กชั่วคราว
21. จากข้อมูลดังต่อไปนี้จงคำนวณความเข้มสนามแม่เหล็ก(H) และเปรียบเทียบข้อมูลที่คำนวณ ได้ตามข้อใด


ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง. ถูกทุกข้อ
22. ถ้ามีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก B = 0.6 Wb/m2 และพื้นที่ที่ฟลักซ์แม่เหล็กเดินทางผ่าน A = 200 cm2 จงคำนวณหาฟลักซ์แม่เหล็ก( Φ )
ก. 12 mWb.
ข. 13 mWb.
ค. 14 mWb.
ง. 15 mWb
23. ข้อใดเป็นการแสดงขั้วแม่เหล็ก ได้ถูกต้อง เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
24. ข้อใดอธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดทุติยภูมิเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงทางด้านปฐมภูมิ
ก. มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กเฉพาะตอนหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า.
ข. เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็กยังคงที่ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ยังเกิดขึ้นอยู่.
ค. เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็กยังคงที่ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ จะหมดไป.
ง. ถูกทุกข้อ
25. จากรูปแสดงทิศทางการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อพันเส้นลวดตัวรอบแกนเหล็กในทิศทางตรงกันข้าม ข้อใดถูกต้อง
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
26. จงหาค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในแกนเหล็ก(H) ที่สร้างโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวน 500 รอบ โดยขดลวดมีกระแสไหลผ่าน 2 แอมแปร์ และแกนเหล็กมีความยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร
ก. 10,000 AT/m.
ข. 11,000 AT/m.
ค. 12,000 AT/m.
ง. 13,000 AT/m
27. จากรูปแสดงทิศทางการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อพันเส้นลวดตัวรอบแกนเหล็กในทิศทางเดียวกัน ข้อใดถูกต้อง
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
28. ความต้านทานแม่เหล็ก เปรียบเทียบได้กับสิ่งใดในวงจรไฟฟ้า
ก. ความนำไฟฟ้า.
ข. กระแสไฟฟ้า.
ค. ความต้านทาน.
ง. แรงดันไฟฟ้า
29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าถูกสร้างโดยฟลักซ์แม่เหล็ก.
ข. กระแสไหลผ่านขดลวดเพื่อกำเนิดแรงดันแม่เหล็ก.
ค. ฟลักซ์แม่เหล็กถูกสร้างโดยแกนเหล็กที่ต่ออนุกรมอยู่กับอากาศ.
ง. วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยขดลวดที่มีกระแสไหลผ่านเพื่อกำเนิดแรงดัน แม่เหล็กสำหรับสร้างฟลักซ์แม่เหล็ก ให้เกิดขึ้นในแกนเหล็ก
30. ฟลักซ์แม่เหล็กในวงจรแม่เหล็ก หมายถึงข้อใด
ก. แรงที่ใช้ขับเคลื่อนฟลักซ์แม่เหล็ก.
ข. ค่าที่จำกัดปริมาณฟลักซ์แม่เหล็กในวงจรแม่เหล็ก.
ค. เส้นแรงที่แสดงอำนาจแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ไปในวงจรแม่เหล็ก บางครั้งเรียกว่า เส้นแรงแม่เหล็ก.
ง. เส้นแรงที่ใช้ขับเคลื่อนขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าให้เคลื่อนที่
31. ข้อใด กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่สร้างโดยขดลวด
ก. จำนวนรอบของขดลวดมาก ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กน้อย.
ข. กระแสไฟฟ้าไหลน้อยความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กมาก.
ค. ขนาดของพื้นที่หน้าตัดเแกนเหล็กมากความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กมาก.
ง. ฟลักซ์แม่เหล็กเดินทางผ่านแกนอากาศได้ดีกว่าแกนเหล็กที่ทำจาก สารเฟอโรแมกเนติก
32. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เมื่อตัวนำตัดกับสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็ก ณ บริเวณนั้นๆ.
ข. ฟลักซ์แม่เหล็กตัดกับตัวนำ จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ.
ค. ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นย่อมเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ฟลักซ์แม่เหล็กต่อเวลา.
ง. ถูกทุกข้อ
33. หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส ขนาด 200 VA พิกัด 220/100 V 50 Hz มีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (B) 0.001 Wb/m2 และมีพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก 11.9 cm2 จงคำนวณหาจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ (N1และN2)
ก. N1=989 รอบ และ N2=440 รอบ.
ข. N1=990 รอบ และ N2=440 รอบ.
ค. N1=991 รอบ และ N2=450รอบ.
ง. N1=993 รอบ และ N2=440 รอบ
34. รูปใดถูกต้อง เมื่อเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กตัดกับตำนำ
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
35. ข้อใด ไม่ใช่ แม่เหล็ก
ก. วัตถุที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก.
ข. วัตถุที่มีแรงดูดกับแท่งแม่เหล็ก.
ค. ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน.
ง. วัตถุที่ผลิตสนามแม่เหล็กรอบๆ ชิ้นวัตถุ
36. รูปใดถูกต้อง เมื่อเปลี่ยนแปลงขดลวดตัวนำตัดกับสนามแม่เหล็ก
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
37. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆ เส้นลวดตัวนำ
ก. เมื่อมีกระแสไหลผ่านเส้นลวดตัวจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆตัวนำ.
ข. สนามแม่เหล็กที่เกิดรอบๆเส้นตัวนำมีทิศทางฟลักซ์แม่เหล็กตามกฎมือขวา.
ค. ฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆเส้นลวดตัวนำสามารถตัดผ่านอากาศได้ดี.
ง. ฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นสามารถหาทิศทางได้โดยใช้เข็มทิศวางไว้รอบๆตัวนำ
38. กฎของเลนซ์ (Lenz’s Law) กล่าวว่า
ก. ในวงจรปิดใดๆ กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางการไหลที่สร้างฟลักซ์ แม่เหล็กขึ้นมาต่อต้านหรือขัดขวางกับฟลักซ์แม่เหล็กที่ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ.
ข. ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลง ของฟลักซ์แม่เหล็กต่อเวลา.
ค. ในวงจรปิดใดๆ กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางการไหลที่สร้างฟลักซ์ แม่เหล็กขึ้นมาเพื่อสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ.
ง. ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดคือ สูตรการหาความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากขดลวดตัวนำได้
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
40. หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส ขนาด 300 VA พิกัด 220/100 V 50 Hz มีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (B) 0.001 Wb/m2 และมีพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก 11.9 cm2 จงคำนวณหากระแสไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ (I1และI2)
ก. I1=1.36 A และ I2= 3 A.
ข. I1=1.37 A และ I2= 4 A.
ค. I1=1.38 A และ I2= 5 A 0.25+.
ง. I1=1.39 A และ I2= 6 A
41. แรงดันแม่เหล็ก เปรียบเทียบได้กับสิ่งใดในวงจรไฟฟ้า
ก. ความนำไฟฟ้า.
ข. กระแสไฟฟ้า.
ค. ความเข้มสนามไฟฟ้า.
ง. แรงดันไฟฟ้า
42. มีขดลวดตัวนำ 2 ขด ขดลวดทั้ง 2 ถูกจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 A จงคำนวณหาความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก(B) ที่เกิดขึ้นจากขดลวดตัวนำทั้ง 2


ก. B1 = 0.00041Wb, B2 = 0.00020Wb.
ข. B1 = 0.00041Wb, B2 = 0.00021Wb.
ค. B1 = 0.00042Wb, B2 = 0.00022Wb.
ง. B1 = 0.00041Wb, B2 = 0.00022Wb
43. แรงดันแม่เหล็ก หมายถึงข้อใด
ก. แรงที่ใช้ขับเคลื่อนฟลักซ์แม่เหล็กให้เคลื่อนที่ได้ดีในอากาศ.
ข. แรงที่ใช้กำเนิดวงจรแม่เหล็ก.
ค. แรงที่ใช้ขับเคลื่อนฟลักซ์แม่เหล็กให้เดินทางเป็นวงรอบปิดในวงจรแม่เหล็ก.
ง. แรงที่ใช้ขับเคลื่อนฟลักซ์แม่เหล็กให้เดินทางนอกแกนเหล็ก
44. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติของฟลักซ์แม่เหล็ก
ก. ฟลักซ์แม่เหล็ก จะค้นหาเส้นทางที่จะเดินทางจากขั้วหนึ่งไปยังขั้วหนึ่ง ในเส้นทาง ที่มีค่าความต้านทานน้อยที่สุด.
ข. ฟลักซ์แม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่ง จะเดินทางจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง อย่างครบวงจร.
ค. ฟลักซ์แม่เหล็กสามารถเดินทางตัดกันได้.
ง. ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กหรือจำนวนฟลักซ์แม่เหล็ก จะลดลงเมื่อทางเดินมีความยาวมากขึ้น
45. จงหาค่าแรงดันแม่เหล็ก (Fm) ที่สร้างโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าโดยมีกระแสไหลผ่านขดลวด 2.5 แอมแปร์ และขดลวดมีจำนวนรอบ 500 รอบ
ก. Fm = 1200AT.
ข. Fm = 1230AT.
ค. Fm = 1240AT.
ง. Fm = 1250AT
46. ฟลักซ์แม่เหล็กในวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า เปรียบเทียบได้กับสิ่งใดในวงจรไฟฟ้า
ก. แรงดันไฟฟ้า.
ข. กระแสไฟฟ้า.
ค. กำลังไฟฟ้า.
ง. พลังงานไฟฟ้า
47. จากการทดลองของ ฟาราเดย์ สามารถเขียนสมการได้ตามข้อใด
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
48. กฎมือขวาของเฟลมมิ่ง (Fleming’s Right-Hand Rule) กล่าวว่า
ก. “เมื่อกางนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือขวาออกให้ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ให้นิ้วชี้ชี้ทิศทางของสนามแม่เหล็กซึ่งออกจากขั้วใต้ไปยังขั้วเหนือ นิ้วหัวแม่มือชี้ทิศ ทางการเคลื่อนที่ของตัวนำ และนิ้วกลางจะชี้ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิด ขึ้นในลวดตัวนำนั้น”.
ข. “เมื่อกางนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือขวาออกให้ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ให้นิ้วชี้ชี้ทิศทางของสนามแม่เหล็กซึ่งออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ นิ้วหัวแม่มือชี้ ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และนิ้วกลางจะชี้ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้า เหนี่ยวนำในลวดตัวนำนั้น”.
ค. “เมื่อกางนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือขวาออกให้ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ให้นิ้วชี้ชี้ทิศทางของสนามแม่เหล็กซึ่งออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ นิ้วหัวแม่มือชี้ ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำ และนิ้วกลางจะชี้ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่เกิดขึ้นในลวดตัวนำนั้น”.
ง. ถูกทุกข้อ
49. ข้อใดคือ สูตรการหาความเข้มสนามแม่เหล็กในแกนเหล็ก
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
50. จากการทดลองของ ฟาราเดย์ สามารถสรุปกฎการเหนี่ยวนำ ได้กี่ข้อ
ก. 1 ข้อ.
ข. 2 ข้อ.
ค. 3 ข้อ.
ง. 4 ข้อ
51. ข้อใดคือ สูตรการหาฟลักซ์แม่เหล็ก
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
52. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ขดลวดตัวนำถูกจ่ายกระแสไฟฟ้าจะเกิดฟลักซ์แม่เหล็กบริเวณอากาศ.
ข. ขดลวดตัวนำถูกจ่ายกระแสไฟฟ้าจะเกิดฟลักซ์แม่เหล็ก เรียกว่า การเหนี่ยวนำร่วม.
ค. ขดลวดตัวนำ A ถูกจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อนำลดลวดตัวนำ B เข้าใกล้จะเกิด การเหนี่ยวนำขึ้น เรียกว่า การเหนี่ยวนำตัวเอง.
ง. ขดลวดตัวนำ A ถูกจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อนำลดลวดตัวนำ B เข้าใกล้จะเกิด การเหนี่ยวนำขึ้น เรียกว่า การเหนี่ยวนำร่วม

http://www.thaitestonline.com