เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครูและวิชาการศึกษา

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณวิชาชีพ
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง.
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ.
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพอื่น
2. aa
ก. .
ข. .
ค. .
ง.
3. การลงโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน) มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อใคร
ก. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ก.ค.ศ..
ค. คุรุสภา.
ง. ศาลปกครอง
4. ข้าราชการครูสามารถลาพักผ่อนลาได้ปีละไม่เกินกี่วัน
ก. 10 วัน.
ข. 15 วัน.
ค. 20 วัน.
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
5. ข้อใดเป็นหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ข. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์.
ค. มีสุขภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย.
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ
6. ครูรัชนีพบว่านักเรียนในชั้นคนหนึ่งเริ่มมีกิริยาท่าทางกระเดียดไปทางเพศตรงข้าม ท่านคิดว่าครูรัชนีควรจะทำอย่างไร
ก. แยกนักเรียนคนนี้ออกจากกลุ่มแล้วส่งให้อยู่ในความดูแลของครูแนะแนว.
ข. ทำใจให้ได้ว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่มีสิทธิเป็นได้ตามใจหวัง.
ค. ขอให้ผู้ปกครองดูแลและให้ความสำคัญกับลูกให้มากขึ้น.
ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไข้พฤติกรรมนั้น
7. ข้าราชการครูป่วยไม่ส่งใบลาจะลงโทษทางวินัยอย่างไร
ก. ภาคทัณฑ์.
ข. ว่ากล่าวตักเตือน.
ค. ตัดเงินเดือน 5% 1 เดือน.
ง. ตัดเงินเดือน 5% 2 เดือน
8. Functional Competency ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้.
ข. การพัฒนาผู้เรียน.
ค. การพัฒนาตนเอง.
ง. การบริหารจัดการชั้นเรียน
9. ข้อใดเป็นอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ก. 1,700 บาท/คน.
ข. 1,900 บาท/คน.
ค. 3,500 บาท/คน.
ง. 3,800 บาท/คน
10. บุคคลใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ก. ครูฝึกสอน.
ข. ผู้บริหารโรงเรียน.
ค. ผู้บริหารการศึกษา.
ง. ศึกษานิเทศน์
11. ว 1.1 ป.1/2 คือความหมายตามข้อใด
ก. ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2.
ข. ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 2.
ค. ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องที่ 2.
ง. ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2
12. หากนางสมพรได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ก่อนต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปนางสมพร ต้องทำอย่างไร
ก. รอให้ใบอนุญาตหมดอายุ.
ข. ทำการสอนไปเรื่อย ๆ.
ค. เขียนใบอนุญาตรอครั้งต่อไป.
ง. เขียนใบอนุญาตรอครั้งต่อไป
13. จากข้อความ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม......ฯ” เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง.
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ.
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
14. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน.
ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
15. คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุเท่าใด
ก. 18 ปีขึ้นไป.
ข. 20 ปีขึ้นไป.
ค. 22 ปีขึ้นไป.
ง. 25 ปีขึ้นไป
16. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน.
ข. หลักการ วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน.
ค. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์.
ง. หลักการ วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
17. จัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home School)สามารถจัดการศึกษาได้กี่ระดับ
ก. ปฐมวัย.
ข. ปฐมวัย ประถมศึกษา.
ค. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น.
ง. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำหนดสาระการเรียนรู้กี่สาระ
ก. 4 สาระ.
ข. 5 สาระ.
ค. 6 สาระ.
ง. 8 สาระ
19. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใช้เป็นปีสุดท้ายในปีพุทธศักราชใด
ก. ปี พ.ศ. 2552.
ข. ปี พ.ศ. 2553.
ค. ปี พ.ศ. 2554.
ง. ปี พ.ศ. 2555
20. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้..
ข. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน.
ค. “โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ.
ง. ถูกทุกข้อ
21. แบบ ปพ.ใดบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด
ก. ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3.
ข. ปพ.1 ปพ.3 ปพ.5.
ค. ปพ.2 ปพ.4 ปพ.6.
ง. ปพ.6 ปพ.7 ปพ.8
22. Core Competency ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน.
ข. การบริการที่ดี.
ค. การพัฒนาตนเอง.
ง. การพัฒนาผู้เรียน
23. คณะกรรมการสถานศึกษา มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานในข้อใด
ก. งานวิชาการ.
ข. งานบุคคล..
ค. งานงบประมาณ.
ง. บริหารงานทั่วไป
24. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ก. การประเมินระดับชาติ.
ข. การประเมินระดับภูมิภาค.
ค. การประเมินระดับชั้นเรียน.
ง. เป็นการประเมินเขตพื้นที่การศึกษา
25. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ข. จรรยาบรรณต่อตนเอง.
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ.
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
26. รายวิชาประวัติศาสตร์ กำหนดให้จัดเพิ่มเติมเป็นพิเศษข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ.
ข. จัดเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ.
ค. จัดเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ.
ง. จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะ
27. บุคคลในข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการในกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. ผู้แทนครู.
ค. ผู้แทนองค์กรชุมชน.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
28. เขตพื้นที่การศึกษาในข้อใด มีการเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตการสอบในกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556
ก. สพป.อด.3.
ข. สพป.ขก.3.
ค. สพป.สร.3.
ง. สพป.ศก.3
29. ปพ.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หมายถึงข้อใด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน.
ข. ประกาศนียบัตร.
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา.
ง. ระเบียนสะสม
30. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก. ให้ออก ไล่ออก.
ข. ปลดออก ไล่ออก.
ค. ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก.
ง. ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
31. ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ.
ข. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และมีจิตสาธารณะ.
ค. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี.
ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่น ในการทำงานรักความเป็นไทยและ มีจิต สาธารณะ
32. ระเบียบการลาของข้าราชการ ข้าราชการชายสามารถลาได้กี่ประเภท
ก. 8 ประเภท.
ข. 9 ประเภท.
ค. 10 ประเภท.
ง. 11 ประเภท
33. ครูปราณี : เป็นครูที่ชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แล้วนำมาใช้สอนนักเรียน ครูนิดา : เป็นครูที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองจนได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3 ครูสมชาย : เป็นครูที่ใจดี ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ ครูมานะ : เป็นครูที่นักเรียนและชุมชนให้ความนับถือยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จุดเด่นของครูคนใดที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด
ก. ครูปราณี.
ข. ครูนิดา.
ค. ครูสมชาย.
ง. ครูมานะ
34. “รหัสวิชา ท14101” หมายถึงข้อใด
ก. วิชาภาษาไทยเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 วิชาที่ 1.
ข. วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายวิชาพื้นฐาน วิชาที่ 1.
ค. วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเพิ่มเติมวิชาที่ 1.
ง. วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 รายวิชาพื้นฐานวิชาที่ 1
35. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ดมีระยะเวลาเท่าใด
ก. 10 ปี.
ข. 7 ปี.
ค. 5 ปี.
ง. 4 ปี
36. จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ มีครูบางคนล่วงเกินทางเพศกับเด็ก โดยเอาคะแนนมาขู่ เอาสิ่งของมาล่อ ท่านมีความคิดเห็นอย่าไร
ก. เป็นความพึงพอใจระหว่างบุคลที่ป้องกันได้ยาก.
ข. เป็นเรื่องครอบครัวต้องดูแลสั่งสอนลูกหลานของตนเอง.
ค. ในสังคมของคนหมู่มาก ก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา.
ง. ครูทุกคนต้องช่วยกันดูแลเด็กๆ ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหาทางแก้ไข
37. ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ภาคทัณฑ์.
ข. ลดขั้นเงินเดือน.
ค. ให้ออก.
ง. ปลดออก
38. การชักธงลงขณะที่ลดธงครึ่งเสาทำอย่างไร
ก. ชักลงเลย.
ข. ชักขึ้นเล็กน้อย แล้วชักลงปกติ.
ค. ชักขึ้นไปยอดเสา แล้วชักลงปกติ.
ง. ชักอย่างไรก็ได้
39. นายเอก เสพและค้ายาเสพติด ถือเป็นความผิดวินัยข้อใด
ก. ประพฤติชั่ว.
ข. ประพฤติชั่วร้ายแรง.
ค. ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู.
ง. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
40. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตรงกับจรรยาบรรณด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม.
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ.
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
41. ข้อใดคือความหมาย ของคำว่า ทอดทิ้งหน้าที่
ก. มาปฎิบัติหน้าที่สายเนืองๆ.
ข. ไม่มาปฎิบัติหน้าที่เกิน 15 วันทำการ.
ค. ไม่อยู่ในโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่.
ง. อยู่โรงเรียน แต่ไม่สนใจเป็นธุระ ปล่อยงานคั่งค้าง
42. ข้อใดคือเวลาในการเริ่มปฎิบัติราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น..
ข. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น..
ค. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น..
ง. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
43. ข้อใดเป็นการจัดลำดับอาวุโสในราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูกต้อง
ก. อายุราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินเดือน วิทยฐานะ.
ข. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อายุราชการ วิทยฐานะ เงินเดือน.
ค. วิทยฐานะ เงินเดือน อายุราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์.
ง. เงินเดือน วิทยฐานะ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อายุราชการ
44. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ครู.
ข. ผู้อำนวยการโรงเรียน.
ค. ศึกษานิเทศ.
ง. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
45. ข้อใดไม่ใช่โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ก. วัณโรคในระยะติดต่อ.
ข. โรคเท้าช้างในระยะเริ่มต้น.
ค. โรคติดยาเสพติดให้โทษ.
ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง
46. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอะไร
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ข. ผู้บริหารการศึกษา.
ค. ศึกษานิเทศก์.
ง. ครู
47. ใครดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ก. นายยุทธ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน.
ข. นางสุนทรี เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน.
ค. นายสมศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน.
ง. นายชาตรี เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
48. ผู้ใดประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด?
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ.
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ.
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ.
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
49. ระดับชั้นประถมศึกษา มีโครงสร้างเวลาเรียน ตามข้อใด
ก. ปีละไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง.
ข. ปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง.
ค. ปีละไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง.
ง. ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง
50. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินตามข้อใด
ก. ดีมาก ดี ผ่าน ไม่ผ่าน.
ข. ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน.
ค. ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง.
ง. ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง
51. บุคคลในข้อใดเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.thaitestonline.com


ครูผู้ช่วย 2558,ครูผู้ช่วย กทม,ครูผู้ช่วย 58,ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ,ครูผู้ช่วย ภาค ข, วิชาชีพครู,วิชาการศึกษา