เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. การส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษา พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องให้ผู้ถูกแจ้ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนการเริ่มพิจารณา
ก. 7 วัน.
ข. 15 วัน.
ค. 30 วัน.
ง. 45 วัน
2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ดังต่อไปนี้
ก. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก.
ข. ตักเตือน ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก.
ค. ยกข้อกล่าวหา ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต.
ง. ยกข้อกล่าวหา ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
3. ถ้าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย ไม่ออก ไม่ต่ออายุ หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต ต้องอุทธรณ์ต่อใคร
ก. ประธานคุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. ก.ค.ศ..
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
4. สกสค. ย่อมาจาก
ก. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ข. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ค. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ง. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา
5. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ในการ ออก พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ก.ค.ศ..
ข. สกสค..
ค. คุรุสภา.
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
6. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ครู.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา.
ค. ศึกษานิเทศก์.
ง. วิทยากร
7. ใครเป็นประธานกรรมการคุรุสภา
ก. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ข. นายกมล รอดคล้าย.
ค. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.
ง. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
8. ผู้ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะยื่นขออีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดกี่ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ก. 3 ปี.
ข. 4 ปี.
ค. 5 ปี.
ง. 6 ปี
9. คุรุสภา หมายถึง
ก. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.
ข. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ค. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ง. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภา ให้ทำเป็น
ก. คำสั่งคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด.
ข. ประกาศคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด.
ค. หนังสือคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
11. วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ข้อใดผิด
ก. กำหนดมารตฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต.
ข. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ.
ค. ประสานส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ.
ง. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ
12. ใครเป็นประธาน สกสค.
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขานุการคุรุสภา
13. อัตราค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือ
ก. 500 บาท.
ข. 400 บาท.
ค. 300 บาท.
ง. 200 บาท
14. คณะกรรมการการมาตรฐานวิชาชีพต้องเสนอรายงานการดำเนินงานประจำปี ต่อผู้ใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. เลขานุการคุรุสภา.
ง. คณะกรรมการคุรุสภา
15. ข้อใดคือเว็บไซต์ของคุรุสภา
ก. www.otep.go.th.
ข. www.obec.go.th.
ค. www.ksp.or.th.
ง. www.moe.go.th
16. สกสค. มีจำนวนกี่คน
ก. ไม่เกิน 23 คน.
ข. 23 คน.
ค. 26 คน.
ง. 17 คน
17. (พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึงผู้ใด
ก. ครู.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา.
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.
ง. ถูกทุกข้อ
18. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ คือข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน.
ง. ถูกทุกข้อ
19. การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องกระทำการก่อนใบอนุญาตหมดอายุ กี่วัน
ก. 30 วัน.
ข. 90 วัน.
ค. 160 วัน.
ง. 180 วัน
20. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคุรุสภา
ก. ดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.
ข. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน ลงโทษวินัย ไล่ออก พนักงานและเจ้าหน้าที่ในคุรุสภา.
ค. วางระเบียบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
ง. ถูกทุกข้อ
21. ใครมีอำนาจในการพิจารณา ออก พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการการมาตรฐานวิชาชีพ.
ค. ก.ค.ศ..
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. ใครมีหน้าที่ในการดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ประธานกรรมการคุรุสภา.
ค. เลขาธิการคุรุสภา.
ง. คณะกรรมการคุรุสภา
23. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. กรรมการคุรุสภา.
ง. เลขานุการคุรุสภา
24. เงินรายได้ของคุรุสภา มาจากอะไรบ้าง
ก. เงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียม เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ผลประโยชน์จากการดำเนินกิจการของคุรุสภา ดอกผลของเงินและทรัพย์สิน.
ข. เงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียม เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ผลประโยชน์จากการดำเนินกิจการของคุรุสภา การเก็บเงินภาษี.
ค. เงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียม เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ผลประโยชน์จากการดำเนินกิจการของคุรุสภา เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู.
ง. เงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียม เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ผลประโยชน์จากการดำเนินกิจการของคุรุสภา กองทุนครู
25. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีอะไรบ้าง
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ,ต่อวิชาชีพ ,ต่อผู้รับบริการ ,ต่อชุมชน ,ต่อสังคม.
ข. จรรยาบรรณต่อตนเอง ,ต่อผู้รับบริการ ,ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ,ต่อสังคม ,ต่อประเทศชาติ.
ค. จรรยาบรรณต่อตนเอง ,ต่อวิชาชีพ ,ต่อผู้รับบริการ ,ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ,ต่อสังคม.
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง ,ต่อวิชาชีพ ,ต่อนักเรียน ,ต่อเพื่อนร่วมงาน ,ต่อสังคม
26. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องยื่นต่อผู้ใด
ก. เลขาธิการคุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ง. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
27. คุรุสภา มีฐานะเป็น
ก. นิติบุคคล.
ข. องค์กรเอกชน.
ค. องค์การมหาชน.
ง. องค์กรในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ
28. สมาชิกคุรุสภามี 2 ประเภท ได้แก่
ก. สมาชิกทั่วไป และสมาชิกกิตติมศักดิ์.
ข. สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์.
ค. สมาชิกสามัญ และสมาชิกพิเศษ.
ง. สมาชิกสำรอง และสมาชิกสามัญ
29. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 4 หมวด 89 มาตรา.
ข. 4 หมวด 90 มาตรา.
ค. 5 หมวด 89 มาตรา.
ง. 5 หมวด 90 มาตรา
30. คณะกรรมการคุรุสภา มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง.
ข. 2 ครั้ง.
ค. 3 ครั้ง.
ง. 4 ครั้ง
31. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ข้อใดผิด
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์.
ข. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป.
ค. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า.
ง. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า1ปี
32. คณะกรรมการการมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่คน
ก. 28 คน.
ข. 39 คน.
ค. 17 คน.
ง. 11 คน
33. เลขานุการคุรุสภา คือใคร
ก. นายกมล ศิริบรรณ.
ข. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์.
ค. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์.
ง. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
34. สิทธิการกล่าวโทษจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นไปกี่ปี
ก. 1 ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด.
ข. 3 ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด.
ค. 5 ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
35. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องได้รับโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
36. กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ต้องแจ้งเรื่องแก่ใคร
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ก.ค.ศ..
ง. คุรุสภา
37. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. เลขาธิการสภาการศึกษา.
ง. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
38. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการคุรุสภา
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
39. อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือ
ก. 500 บาท.
ข. 400 บาท.
ค. 300 บาท.
ง. 200 บาท
40. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ สามารถกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นได้โดย
ก. ยื่นเรื่องต่อคุรุสภา.
ข. แจ้งเรื่องต่อคุรุสภา.
ค. ฟ้องร้องต่อคุรุสภา.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
41. ใครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา.
ข. เลขาธิการคุรุสภา.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
42. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท.
ข. 3 ประเภท.
ค. 4 ประเภท.
ง. 5 ประเภท
43. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาชีพควบคุม มีอะไรบ้าง
ก. ครู.
ข. ผู้บริการสถานศึกษา.
ค. ผู้บริหารการศึกษา.
ง. ถูกทุกข้อ
44. ผู้อำนวยการสถานศึกษารับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนในสถานศึกษา ต้องรับโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
45. ใครเป็นผู้ลงนามในบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา
ก. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา.
ข. เลขาธิการคุรุสภา.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
46. คณะกรรมการคุรุสภา มีกี่คน
ก. 59 คน.
ข. 39 คน.
ค. 27 คน.
ง. 11 คน
47. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 บังคับใช้เมื่อใด
ก. 12 มิถุนายน 2546.
ข. 14 มิถุนายน 2546.
ค. 16 มิถุนายน 2546.
ง. 18 มิถุนายน 2546
48. ถ้าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย ไม่ออก ไม่ต่ออายุ หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก. 7 วัน.
ข. 15 วัน.
ค. 30 วัน.
ง. 45 วัน
49. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ.
ง. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
50. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดกำหนดให้เป็น จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน.
ง. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน

http://www.thaitestonline.com