เฉลยข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร
ก. กพร.
ข. สคศ..
ค. พว.
ง. อจท
2. “การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร
ก. วิจารณ์ บุญกิจ.
ข. วิจารณ์ พานิช.
ค. Ryo Toyama.
ง. Ryo Toyama
3. เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง “ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด
ก. ข้อมูล.
ข. สารสนเทศ.
ค. ความรู้.
ง. ปัญญา
4. ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ
ก. Information.
ข. Data.
ค. Knowledge.
ง. Management
5. Tacit Knowledge คืออะไร
ก. ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร.
ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม.
ค. ความรู้ที่ได้จากการค้นหา.
ง. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ
6. “ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร
ก. Hideo Yamazaki.
ข. Trapp.
ค. Newman , Brian.
ง. Ryoko Toyama
7. ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม
ก. ทักษะในการงาน.
ข. งานฝีมือ.
ค. การคิดวิเคราะห์.
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม
ก. ทักษะการทำงาน.
ข. งานฝีมือ.
ค. ความชำนาญในอาชีพ.
ง. คู่มือการเรียน
9. วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด
ก. ต่ำกว่า 3 ขวบ.
ข. 4 ขวบ.
ค. 5 ขวบ.
ง. มากกว่า 6 ขวบ
10. ปีรามิดลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง
ก. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา.
ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้.
ค. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา.
ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้
11. ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด
ก. ข้อมูล.
ข. สารสนเทศ.
ค. ความรู้.
ง. ปัญญา
12. Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร
ก. 50 %.
ข. 60 %.
ค. 80 %.
ง. 100 %
13. ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ก. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว.
ข. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์.
ค. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน.
ง. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร
14. ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้
ก. หัวปลา.
ข. เหงือกปลา.
ค. ตัวปลา.
ง. หางปลา
15. สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
ก. สมองซีกซ้าย.
ข. สมองซีกขวา.
ค. สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา.
ง. ถูกทุกข้อ

http://www.thaitestonline.com