เฉลยแนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก ?
ก. ขันติ.
ข. โสรัจจ.
ค. หิริโอตัปป.
ง. สัจจ
2. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จ
ก. ค่านิยม.
ข. วัฒนธรรม.
ค. ความสามัค.
ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
3. คุณธรรมที่ทําให้ประสบความสําเร็จ หมายถึง ข้อใด
ก. พรหมวิหาร.
ข. สังคหวัตถุ 4.
ค. ธรรมของฆราวาส 4.
ง. อิทธิบาท
4. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใ
ก. พรหมวิหาร 4.
ข. ปัจจัย 4.
ค. อิทธิบาท 4.
ง. อริยสัจ 4
5. อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด ?
ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็.
ข. ธรรมของผู้ครองเ.
ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว.
ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
6. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ.
ข. คําสั่งสอ.
ค. หลักปฏิบัติในทางศา.
ง. ไม่มีข้อถู
7. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด ?
ก. อัตตญญุต.
ข. ธัมมัญญุต.
ค. อัตถัญญต.
ง. มัตตัญญุต
8. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด ?
ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจ.
ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่.
ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง.
ง. รักเทิดทูนสถาบันช
9. ศีลในข้อใดทําให้คนเรามีสติ
ก. ศีลข้อ 1.
ข. ศีล 3 ข้อ.
ค. ศีล 4 ข้อ.
ง. ศีล 5 ข้อ
10. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา
ก. ค่านิยมทางจริยธ.
ข. ค่านิยมทางสังคม.
ค. ค่านิยมทางศาส.
ง. ค่านิยมทางวัต
11. โทสาคติ หมายถึงข้อใด
ก. ลําเอียงเพราะรักใค.
ข. ลําเอียงเพราะไม่ชอบ.
ค. ลําเอียงเพราะเข.
ง. ลําเอียงเพราะก
12. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้ ?
ก. เมตตา กรุณา.
ข. มุทิตา อุเบกข.
ค. สติ สัมปัญชัญ.
ง. ฉันทะ วิริย
13. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัส ” การรู้จักข่มใจ ” หมายถึงข้อใด ?
ก. ความจริงใจต่อตน.
ข. การรู้จักฝึกใจตน.
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นปร.
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
14. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด ?
ก. เชื่อถือโชคล.
ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจ.
ค. พึ่งพาอาศัยกั.
ง. เป็นส่วนตัวมากเกิน
15. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ทําให้เกิดความรับผิดชอบ.
ข. ทําให้เกิดความซาบซึ้ัง.
ค. ทําให้เกิดความรักความเข้.
ง. ทําให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
16. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล
ก. ความรอบค.
ข. การรู้จักประม.
ค. การอดทน.
ง. ความยุติธรร
17. คุณธรรมสําหรับครูคือข้อใด
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็.
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับขอ.
ค. มีความเสียสละมีความยุติ.
ง. ถูกทุกข้อ
18. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ?
ก. ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง.
ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ.
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง.
ง. มีจริยธรรมตํ่า
19. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง.
ข. เบื้องหลังการกระทําของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเ.
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรื.
ง. ไม่มีข้อถู
20. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน.
ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง.
ค. เป็นเรื่องการกระทําของบุ.
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของ
21. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรม.
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อ.
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระทําใดดี การกระทําใดไม่ดีเหมาะสม.
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลื
22. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ.
ข. เป็นเครื่องทําให้ประสบความ.
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเ.
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใ

http://www.thaitestonline.com