เฉลยข้อสอบครูธุรการ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. "สุกเอาเผากิน" มีความหมายว่า?
ก. ทำงานแบบรีบเร่ง.
ข. ทำงานแบบลวกๆ.
ค. ทำงานแบบลุกลน.
ง. ทำงานแบบรวดเร็ว
2. ระบบข้อมูลคุรุภัรท์โรงเรียนคืออะไร?
ก. P OBEC.
ข. S OBEC.
ค. M OBEC.
ง. B OBEC
3. หน้าของเนื้อหาของหนังสือ เปรียบเสมือนสิ่งใด?
ก. ้home page.
ข. web site.
ค. google.
ง. web paeg
4. 1660 คือหมายเลขโทรศัพทืสายด่วนหน่วยงานใด?
ก. สำนักงานยุติธรรม.
ข. สำนักงาน กศน.
ค. สำนักงาน ปปช.
ง. สำนักงาน สพฐ
5. ประเทศไทยเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน พ.ศ.ใด ?
ก. 2504.
ข. 2505.
ค. 2506.
ง. 2406
6. ชั้นความลับของหนังสือราชการ คือข้อใด?
ก. ลับ ลับมาก ลับมากสุด.
ข. ลับ ลับมาก ลับที่สุด.
ค. ลับ ลับมาก ลับเฉพาะ ลับที่สุด.
ง. ลับ ลับมาก ลับเฉพาะ ลับมากสุด
7. การประชุม UN ที่จัดขึ้นปี 2558 เป็นการประชุมครั้งที่เท่าใด และนายกเป็นประธานกลุ่มประเทศไหน?
ก. ครั้งที่ 70 / G7.
ข. ครั้งที่ 70/ G77.
ค. ครั้งที่ 71/G77.
ง. ครั้งที่71/G7
8. ผลบวกตั้งแต่ 50ถึง100 มีค่าเท่ากับข้อใด?
ก. 3,826.
ข. 3,825.
ค. 3,804.
ง. 3,980
9. 1660 คือหมายเลขโทรศัพทืสายด่วนหน่วยงานใด?
ก. สำนักงานยุติธรรม.
ข. สำนักงาน กศน.
ค. สำนักงาน ปปช.
ง. สำนักงาน สพฐ
10. รูเปีย เป็นค่าสกุลเงินของประเทศใดในอาเซียน?
ก. มาเลเชีย - บรูไน.
ข. บรูไน-ฟิลิปปินส์.
ค. อินโดนีเชีย.
ง. ฟิลิปปินส์
11. 0.01 0.003 0.0005 ....
ก. 0.0006.
ข. 0.0007.
ค. 0.00006.
ง. 0.00007
12. สายด่วน กระทรวงศึกษาธิการคือหมายเลขใด?
ก. 1578.
ข. 1579.
ค. 1560.
ง. 1561
13. 6681234567 เขียนในรูปหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศได้แบบใด?
ก. 668 1234 567.
ข. 66 81234 567.
ค. 6 681234 567.
ง. 668 123 4567
14. เวลาเลิกเรียนใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดคือ?
ก. 16.00 น..
ข. 15.00 น..
ค. 14.30 น..
ง. 14.00 น.
15. ระบบ Wi- fi ที่ติดตั้งในโรงเรียนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ในอาคารระยะกี่เมตร และในที่โล่งกี่เมตร?
ก. 60 เมตร/ 100 เมตร.
ข. 50 เมตร/80 เมตร.
ค. 40 เมตร/90 เมตร.
ง. 30 เมตร/100เมตร
16. 1 byte มีค่าเท่าไร
ก. 1 ตัวอักษร.
ข. 24 ตัวอักษร.
ค. 1 kb.
ง. 24 kb
17. การเลือกตั้งที่ประเทศสิงค์โปร์ล่าสุด พรรคใดชนะการเลือกตั้ง?
ก. กิจสังคม.
ข. กิจประชาชน.
ค. ประชาราษ.
ง. สังคมนิยม
18. คำว่า "ส่วนราชการ" หมายถึงข้อใด?
ก. กระทรวง.
ข. กรม.
ค. สำนักงานเอกชน.
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้องที่สุด
19. ในอุทยานราชภักดิ์ มีรูปปั้น 7 พระองค์ข้อใดไม่ใช่?
ก. พระบรมไตรโลกนาจ.
ข. พระนเรศวรมหาราช.
ค. พ่อขุนรามคำแหง.
ง. พระเจ้าตากสินมหาราช
20. โน๊ตบุค ที่ใช้ในงานธุรการจัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด?
ก. ไมโครคอมพิวเตอร์.
ข. มินิคอมพิวเตอร์.
ค. เชิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์.
ง. ชูปเปอร์มินิคอมพิวเตอร์
21. หนังสือรับรอง ใช้กระดาษอะไร?
ก. กระดาษบันทึก.
ข. กระดาษ เอ4.
ค. กระดาษตราครุฑ.
ง. กระดาษธรรมดา

http://www.thaitestonline.com