เฉลยV-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. อันตรายที่เกษตรกรจะได้รับมากที่สุดคืออะไร
ก. เชื้อโรค.
ข. สารเคมี.
ค. สภาพแวดล้อม.
ง. อุปกรณ์เครื่องมือ
2. ข้อใดไม่ใช่กลวิธีจูงใจให้เกิดความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติภัย
ก. การลงโทษ.
ข. การชมเชย.
ค. การให้รางวัล.
ง. การให้สวัสดิการ
3. บุคคลที่น่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดเกิดจากข้อใด
ก. เสพสารเสพติด.
ข. ชอบดูสื่อลามก.
ค. มีพฤติกรรมถ้ำมอง.
ง. มีความมักมากในกาม
4. ข้อใดไม่ใช่การดูแลสุขภาพของตนเองของวัยรุ่น
ก. มีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ.
ข. การพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ.
ค. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่.
ง. การพาญาติผู้ใหญ่ไปตรวจสุขภาพประจำปี
5. การเรียนวิชาพลศึกษากิจกรรมกีฬาประเภทใดที่อาจทำให้นักเรียนเกิดอุบัติเหตุมากกว่ากิจกรรมกีฬาประเภทอื่น
ก. ยิมนาสติก.
ข. แบดมินตัน.
ค. เซปักตะกร้อ.
ง. เทเบิลเทนนิส
6. วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ดีคืออย่างไร
ก. เลือกใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมป้องกันความพิการ.
ข. การอุ้มเพียง 2 คน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก.
ค. รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักส่งโรงพยาบาลทันที.
ง. การอุ้มหรือแบกหรือประคองตามสภาพผู้ป่วย
7. ข้อใดเป็นอุบัติภัยจากการทำงาน
ก. อุบัติภัยที่เกิดจากการเดินทางไปทำธุระ.
ข. อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในบ้าน เช่น ไฟฟ้าช็อต.
ค. อุบัติภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในโรงงาน.
ง. อุบัติภัยที่เกิดจากความร้อน เช่น ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
8. โรคใดไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ก. โรคบิดอะมีบา.
ข. โรคปอดอักเสบ.
ค. โรคบรูเซลโลซิส.
ง. โรคแอนแทรกซ์
9. ควรปฏิบัติอย่างไรในการใช้สารเคมีฉีดฆ่าแมลง
ก. ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวเท่านั้น.
ข. ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน.
ค. ใช้สารเคมีที่มีคุณภาพและราคาแพง.
ง. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้มิดชิด
10. ข้อใดเป็นอุบัติภัยจากการทำงาน
ก. อุบัติภัยที่เกิดจากการเดินทางไปทำธุระ.
ข. อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในบ้าน เช่น ไฟฟ้าช็อต.
ค. อุบัติภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในโรงงาน.
ง. อุบัติภัยที่เกิดจากความร้อน เช่น ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
11. ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพอุตสาหกรรมไม่ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ตั้งใจและควบคุมอารมณ์ขณะปฏิบัติงาน.
ข. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ.
ค. หากมีอาการเจ็บป่วยควรรีบไปปรึกษาแพทย์.
ง. สภาพร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับงานเช่นตัวเล็ก
12. สิ่งใดที่ไม่ควรกระทำเมื่อประสบอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุ
ก. ตื่นเต้นและรีบร้อนเข้าไปในที่เกิดเหตุ.
ข. เรียกคนมาช่วยหรือโทร 191 หรือ 1669.
ค. ประเมินสภาพผู้ป่วยและให้การปฐมพยาบาล.
ง. จะเข้าไปช่วยคนที่ถูกไฟช็อต ไฟดูด ต้องตัดไฟก่อน
13. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกคู่สมรสหรือคู่ครอง
ก. การเลือกคู่ครองเป็นเรื่องของพรหมลิขิต.
ข. คู่ครองหรือคู่สมรสควรมีเชื้อชาติ ศาสนาเดียวกัน.
ค. การเลือกคู่ครองควรมีระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน.
ง. ผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะทำให้มีการปรับตัวเข้ากับคู่ครองได้
14. เมื่อต้องออกกำลังกายควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
ก. ชนิดกีฬา.
ข. อายุ เพศ.
ค. ความสนใจ.
ง. สถานที่ อุปกรณ์
15. ข้อใดไม่เป็นการเตรียมตัวในการปฏิบัติงาน
ก. ต้องมีความพร้อมและมีความเป็นมืออาชีพ.
ข. ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ.
ค. แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสมและปลอดภัย.
ง. มีความบกพร่องที่เกิดจากตนเองและยังไม่มีการแก้ไข
16. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันการได้รับพิษจากสารตะกั่ว
ก. เลือกรับประทานอาหารที่มีสีฉูดฉาด.
ข. ไม่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นถุงใส่อาหาร.
ค. เลือกแป้งทาตัวที่ได้มาตรฐานไร้สารตะกั่วปน.
ง. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เคลือบสี
17. สิ่งที่วัยรุ่นควรเสริมสร้างมากที่สุดในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้เพื่อเป็นวัยรุ่นที่มีคุณภาพคือข้อใด
ก. การหาประสบการณ์.
ข. การมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม.
ค. การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม.
ง. สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
18. การนอนหลับเป็นวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะเหตุใด
ก. ทำให้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่หงุดหงิด.
ข. ทำให้เซลล์สมองมีการเจริญเติบโต.
ค. ทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน.
ง. ทำให้มีการสร้างพลังงานของร่างกายน้อย
19. การกระทำใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดยาเสพติด
ก. อยากลอง เพื่อนชวน.
ข. ครอบครัวแตกแยก มีปัญหา.
ค. มีปัญหาในเรื่องเรียน หนีเรียน.
ง. ทุกข้อเป็นสาเหตุทั้งหมด
20. ผู้ที่อวัยวะเพศมีแผลหรือมีหนองไหล ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ซื้อยามารักษาเอง.
ข. ปรึกษาเพื่อนสนิท.
ค. อย่าบอกใคร เฉยไว้.
ง. ไปพบแพทย์เพื่อรักษา
21. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. กระทำการแต่พอดี กินพอดี อยู่พอดี.
ข. การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ.
ค. หมั่นศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ มีสติ รอบคอบ.
ง. การรับประทานอาหาร ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ
22. การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยส่งเสริมความนับถือตนเองทำอย่างไร
ก. ส่งเสริมให้เขารู้ว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม.
ข. ส่งเสริมให้เขาสำนึกถึงคุณค่าของงานและรู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต.
ค. ส่งเสริมให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลตัดสินใจและแก้ไขปัญหา.
ง. ส่งเสริมให้เขามีความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะด้านการเรียน
23. ข้อใดเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
ก. การทำงานที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อม.
ข. ระหว่างการทำงานมีการเล่นหยอกล้อกัน.
ค. แสงสว่างไม่เพียงพอและเสียงดังเกินควร.
ง. ถูกทุกข้อ
24. การเสพสิ่งเสพติดส่งผลกระทบในข้อใดมากที่สุด
ก. สภาพร่างกายทรุดโทรม อ่อนแอ.
ข. สภาพร่างกายทรุดโทรม ความต้านทานโรคน้อย.
ค. เป็นภาระแก่สังคมและผิดกฎหมาย.
ง. เป็นภาระแก่สังคมและเป็นที่รังเกียจของผู้อื่น
25. สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดคือข้อใด
ก. การดูสื่อเรื่องเพศ.
ข. การเที่ยวกลางคืน.
ค. การอยู่ในห้องพักคนเดียว.
ง. การให้ผู้ชายพาไปส่งที่บ้าน
26. ผลดีของการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาคืออะไร
ก. ทำให้เล่นกีฬาได้นาน.
ข. ทำให้ร่างกายแข็งแรง.
ค. ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้น.
ง. ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
27. กิจกรรมใดเหมาะสมกับการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นมากที่สุด
ก. การสะสมของรักของหวง.
ข. การเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนๆ.
ค. การออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ.
ง. การเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลของโรงเรียน
28. สมรรถภาพทางกายหมายถึงข้อใด
ก. ความสามารถในการทรงตัวขณะปฏิบัติงาน.
ข. ความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องตัว.
ค. ความสามารถของกล้ามเนื้อในการทำงานได้นานๆ.
ง. ความสามารถของระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
29. ข้อใดไม่ใช่หลัก 5 อ. เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ก. อ. คืออาหาร.
ข. อ. คืออากาศ.
ค. อ. คืออารมณ์.
ง. อ. คืออนามัยสิ่งแวดล้อม
30. ข้อใด ไม่ใช่ จุดประสงค์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ
ก. ช่วยให้เกิดความคล่องตัว.
ข. ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ.
ค. ไม่ควรทำการยืดเหยียดขณะบาดเจ็บ.
ง. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ
31. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกให้มีพัฒนาการสมวัยมากที่สุดคืออะไร
ก. วัฒนธรรม.
ข. การเลี้ยงดู.
ค. สิ่งแวดล้อม.
ง. สภาพเศรษฐกิจ
32. ข้อใดเป็นมารยาทของผู้ชมกีฬาที่ควรกระทำเป็น อย่างยิ่ง
ก. การทำตัวเป็นผู้ตัดสิน.
ข. เคารพผู้เล่นและผู้ตัดสินโดยการไหว้.
ค. แสดงความยินดีแก่ผู้เล่น เช่น ปรบมือ.
ง. กระทำสิ่งใดๆ ที่ทำให้ผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ไม่สะดวก
33. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในลักษณะใดพบมากที่สุด
ก. ถูกแฟนข่มขืน.
ข. ถูกคนแปลกหน้าข่มขืน.
ค. ยินยอมให้แฟนมีเพศสัมพันธ์ด้วย.
ง. ยินยอมให้คนเพิ่งรู้จักมีเพศสัมพันธ์ด้วย
34. การเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเกิดจากสาเหตุใด
ก. ความบกพร่องจากสภาพที่ไม่ปลอดภัย.
ข. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสภาพสมบูรณ์.
ค. การไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย.
ง. การให้ความสำคัญแก่มาตรการเพื่อความปลอดภัย
35. ค่านิยมที่ “กลัวอ้วน” ของวัยรุ่นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อวัยรุ่น
ก. เป็นโรคขาดสารอาหาร.
ข. เข้ากลุ่มเพื่อนๆ ไม่ได้.
ค. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง.
ง. พัฒนาการของร่างกายไม่เป็นไปตามวัย
36. หลักการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดคือป้องกันที่ใด
ก. ตัวบุคคล.
ข. สภาพแวดล้อม.
ค. เครื่องมืออุปกรณ์.
ง. กฎระเบียบข้อบังคับ
37. เมื่อนายสมศักดิ์ได้ยินสัญญาณนกหวีดก็ออกวิ่งเร็วที่สุด จัดเป็นการใช้สมรรถภาพทางกายในลักษณะใด
ก. สมรรถภาพด้านหลังกล้ามเนื้อ.
ข. สมรรถภาพทางกายในการทรงตัว.
ค. สมรรถภาพทางกายในด้านความรวดเร็ว.
ง. สมรรถภาพทางกายในความคล่องตัว
38. ข้อใดไม่ใช่การปฐมพยาบาล
ก. น.ส.สวย ก้างติดคอคุณแม่ให้กลืนก้อนข้าวสุก.
ข. น.ส.นิด แต่งตัวสวยงามเพื่อไปประกวดร้องเพลง.
ค. นายบีตกบันไดข้อเท้าแพลง น.ส.เอ นำน้ำแข็งประคบ.
ง. นายอ๊อดตกจากต้นไม้แขนหักคุณพ่อเข้าเฝือกชั่วคราวให้
39. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางร่างกาย
ก. ทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงทนทาน.
ข. ทำให้ร่างกายสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี.
ค. ทำให้ความสัมพันธ์ในการใช้มือและเท้าประกอบกิจกรรมได้น้อย.
ง. ทำให้กล้ามเนื้อมีความสามารถในการประกอบกิจกรรมที่หนักกว่าปกติได้
40. การเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเกิดจากสาเหตุใด
ก. ความบกพร่องจากสภาพที่ไม่ปลอดภัย.
ข. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสภาพสมบูรณ์.
ค. การไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย.
ง. การให้ความสำคัญแก่มาตรการเพื่อความปลอดภัย
41. อาหารประเภทใดช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายก่อนการแข่งขันหนึ่งสัปดาห์
ก. ประเภทคาร์โบไฮเดรต.
ข. ประเภทโปรตีนและไขมัน.
ค. ประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง.
ง. ประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ ปลา
42. หลักในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสมรรถภาพที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดคือข้อใด
ก. การออกกำลังกายโดยเน้นความสนุกสนานร่าเริง.
ข. การออกกำลังกายโดยให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน.
ค. การออกกำลังกายโดยเน้นการใช้น้ำหนักเพื่อความแข็งแรง.
ง. การออกกำลังกายโดยเน้นในการควบคุมการเต้นของชีพจร
43. ข้อใดเป็นสาเหตุจากการทำงานหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
ก. ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย.
ข. มีการจัดเก็บวัสดุสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ.
ค. สภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสุขลักษณะ.
ง. การทำงานที่ร่างกายและจิตใจมีความพร้อม
44. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการห้ามเลือด
ก. ล้างแผลแล้วใช้นิ้วมือสะอาดกดลงตรงปากแผล.
ข. ใช้แผ่นผ้าพับปิดปากแผลแล้วใช้ส้นมือกดให้แน่น.
ค. ใช้ส้นมือกดที่หลอดเลือดแดงที่แขนพับหรือขาหนีบ.
ง. นำอวัยวะส่วนที่ถูกตัดขาดใส่ถุงพลาสติกและแช่ในน้ำเย็นจัด
45. ข้อใดจัดอยู่ในจำพวกสารระเหย
ก. กาว น้ำยาล้างเล็บ ทินเนอร์.
ข. แอมโมเนีย กาว น้ำยาล้างเล็บ.
ค. กาว ยาหยอดตา น้ำมันเบนซิน.
ง. น้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์
46. มนุษย์ต้องมีการออกกำลังกายเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้นอนหลับได้ดีขึ้น.
ข. เพื่อลดความอ้วนไม่สมส่วน.
ค. เพื่อแก้ไขความผิดปกติของร่างกาย.
ง. เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและชะลอความเสื่อมของอวัยวะ
47. ห้ามให้อาหาร น้ำ หรือยาแก่ผู้ป่วยกรณีใด
ก. ผู้ป่วยที่เจ็บหลังช่วยตนเองไม่ได้.
ข. ผู้ป่วยที่หมดสติและไม่สามารถพูดโต้ตอบ.
ค. ผู้ป่วยที่อ้วนลงพุงหรือหญิงตั้งครรภ์.
ง. ผู้ป่วยที่ยังรู้สึกตัวดีแต่มีเลือดออกมาก
48. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องสูบบุหรี่
ก. บุหรี่เป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย.
ข. บุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ.
ค. การเลิกสูบบุหรี่จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้าย.
ง. ผู้ที่เสพยาเสพติดชนิดอื่นมักเริ่มจากการสูบบุหรี่ก่อน
49. “น้ำหนักตัวดีและเหมาะสมเป็นเครื่องบ่งชี้ที่บอกถึงภาวะสุขภาพดี” เป็นการประเมินความเหมาะสม ของสัดส่วนร่างกายโดยใช้ดัชนีมวลกายในข้อใด
ก. สัดส่วนของอายุกับส่วนสูง.
ข. เกณฑ์เฉลี่ยอายุและส่วนสูง.
ค. สัดส่วนของอายุกับน้ำหนักตัว.
ง. สัดส่วนของน้ำหนักตัวกับส่วนสูง
50. สาวกับหนุ่มเป็นแฟนกัน สาวปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย หนุ่มควรคิดกับสาวอย่างไร
ก. สาวไม่ยอมรับในตัวหนุ่ม.
ข. แสดงว่าสาวไม่ได้รักหนุ่ม.
ค. เลิกคบสาวเป็นแฟนทันที.
ง. ยอมรับสาวได้เพราะคิดถึงผลที่จะตามมา
51. การเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเกิดจากสาเหตุใด
ก. ความบกพร่องจากสภาพที่ไม่ปลอดภัย.
ข. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสภาพสมบูรณ์.
ค. การไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย.
ง. การให้ความสำคัญแก่มาตรการเพื่อความปลอดภัย
52. บุคคลที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมมักจะได้รับอันตรายจากสาเหตุใด
ก. สถานที่คับแคบ.
ข. เครื่องมือไม่ทันสมัย.
ค. สภาพร่างกายอ่อนแอ.
ง. นิสัยมักง่าย ประมาท
53. ยาเสพติดชนิดใดที่ออกฤทธิ์รุนแรงมากที่สุด
ก. มอร์ฟีน.
ข. อีเฟดรีน.
ค. เฮโรอีน.
ง. แอมเฟตามีน
54. การมีน้ำหนักตัวมากเกินไปทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคใดบ้าง
ก. โรคหัวใจ โรคโลหิตจาง โรคภูมิแพ้.
ข. โรคไขข้ออักเสบ โรคอ้วน โรคหัวใจ.
ค. โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง.
ง. โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
55. คิดว่ายอมรับได้หรือไม่หากพบว่าคนที่คบอยู่พกถุงยางอนามัยในกระเป๋าตลอดเวลา
ก. คิดหนัก.
ข. ไม่ยอมรับ.
ค. ยอมรับได้.
ง. เลิกคบทันที
56. มนตรี อายุ 16 ปี มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน มนตรีควรออกกำลังกายแบบใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
ก. Isotonic Exercise.
ข. Aerobic Exercise.
ค. Isometric Exercise.
ง. Anaerobic Exercise
57. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. กระทำการแต่พอดี กินพอดี อยู่พอดี.
ข. การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ.
ค. หมั่นศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ มีสติ รอบคอบ.
ง. การรับประทานอาหาร ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ
58. สภาพแวดล้อมที่มีอากาศเสียส่งผลกับนักกีฬาอย่างไร
ก. อากาศเสียทำให้ความจุปอดลดลง.
ข. นักกีฬามีปอดใหญ่สามารถปรับตัวได้.
ค. สภาพของอากาศที่ร้อนทำให้เกิดความอดทน.
ง. อากาศเย็นทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ
59. การเป่าปากช่วยหายใจกรณีผู้ป่วยหยุดหายใจ ยกเว้น ข้อใด
ก. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงาย.
ข. ผู้ช่วยหายใจเข้าเต็มปอดเพื่อเป่าปาก.
ค. ใช้มือหนึ่งกดหน้าผากลงและเชยคางให้สูง.
ง. ใช้มือตีไหล่หรือหน้าผู้ป่วยเบาๆ เพื่อถาม
60. ท่าลุก-นั่ง (Sit-up) เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกล้ามเนื้อส่วนใด
ก. กล้ามเนื้อหลัง.
ข. กล้ามเนื้อหัวไหล่.
ค. กล้ามเนื้อหน้าท้อง.
ง. กล้ามเนื้อขาท่อนบน
61. การคุมกำเนิดแบบใดที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้สูง
ก. การหลั่งภายนอก.
ข. การฉีดยาคุมกำเนิด.
ค. การนับระยะปลอดภัย.
ง. การรับประทานยาคุมกำเนิด
62. ข้อใดคือเหตุผลในการสมรสของหนุ่มสาวที่ถูกต้อง
ก. พ่อแม่เลือกให้.
ข. บุพเพสันนิวาส.
ค. หนุ่มสาวเลือกเอง.
ง. ผลบุญแต่ปางก่อน
63. ปัจจัยใดที่ทำให้วัยรุ่นที่เป็นแฟนกันจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
ก. ความอบอุ่นในครอบครัว.
ข. การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่.
ค. ความกลัวที่รับภาระที่ตามมาจะต้อง.
ง. การรู้จักละอายในสิ่งที่จะกระทำลงไป
64. เพราะเหตุใดก่อนเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายต้องอบอุ่นร่างกาย
ก. เพื่อให้ร่างกายไม่ปวดเมื่อย.
ข. เพื่อให้ร่างกายมีความอดทน.
ค. เพื่อให้สามาถเล่นกีฬาได้นานๆ.
ง. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
65. . การคุมกำเนิดแบบใดที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและปลอดภัยจากการตั้งครรภ์
ก. ใช้ห่วงอนามัย.
ข. ใช้ยาฝังคุมกำเนิด.
ค. ใช้ยาคุมฉุกเฉิน.
ง. ใช้ถุงยางอนามัยชาย
66. อาการ “ลงแดง” เกิดจากสาเหตุใด
ก. เสพสิ่งเสพติดในปริมาณมากเกิน.
ข. เสพสิ่งเสพติดในประมาณไม่เพียงพอ.
ค. อาการติดสิ่งเสพติดจนถึงขั้นสุดท้าย.
ง. ไม่ได้เสพสิ่งเสพติดตามกำหนดเวลา
67. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการเข้าเฝือก
ก. ช่วยลดความเจ็บปวดจากการได้รับอุบัติเหตุ.
ข. สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายก่อนนำส่งโรงพยาบาล.
ค. ช่วยยึดอวัยวะในส่วนที่กระดูกหักไม่ให้เคลื่อนไหว.
ง. พยายามเข้าเฝือกเกินส่วนที่เกิดอาการหักของกระดูก
68. ขั้นตอนการออกกำลังกายข้อใดถูกต้อง
ก. Warm up - stretching - exercise - cool down.
ข. Stretching - cool down - exercise - warm up.
ค. Stretching - warm up - exercise - cool down.
ง. Warm up - exercise - cool down - stretching
69. การชั่งน้ำหนักให้ได้ค่าคงที่สูงสุดควรทำเมื่อใด
ก. หลังอาหารมื้อเย็น.
ข. หลังตื่นนอนตอนเช้า.
ค. ก่อนอาหารกลางวัน.
ง. ก่อนนอนหลังเที่ยงคืน
70. การคุมกำเนิดวิธีใดที่ผู้หญิงนิยมใช้
ก. การทำหมันในเพศหญิง.
ข. การใช้ยาฉีดคุมกำเนิด.
ค. การใส่ห่วงอนามัย.
ง. การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผง
71. พื้นฐานสำคัญที่สุดในการเลือกคู่ครองหรือคู่ชีวิตคือ ข้อใด
ก. เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม.
ข. ฐานะทางเศรษฐกิจ และบุคลิกภาพ.
ค. การศึกษา วุฒิภาวะทางอารมณ์ สุขภาพ.
ง. เชื้อชาติ ความรัก และความเห็นอกเห็นใจ
72. อาหารเพื่อใช้งานในช่วงแข่งขัน เช่น ก๋วยเตี๋ยวน้ำ ข้าวต้ม โจ๊ก คืออาหารประเภทใด
ก. ประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อ.
ข. ประเภทโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์และถั่ว.
ค. ประเภทย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้รวดเร็ว.
ง. ประเภทที่ต้องใช้เวลานานในการย่อยและดูดซึม
73. การวางแผนครอบครัวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร
ก. วางแผนการศึกษาให้บุตรเพื่อจะมีอนาคตไกล.
ข. เพื่อให้คู่สมรสมีเวลาปรับตัวด้วยกันทั้งสองฝ่าย.
ค. วางแผนการสร้างบ้านเพื่อความเป็นอยู่ที่สุขสบาย.
ง. เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อจุดหมายที่วางไว้

http://www.thaitestonline.com


V-NET, ข้อสอบ, สุขศึกษา, พลศึกษา, ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57), สุกัญญา, sukanya