เฉลยพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547แก้ไขเพิ่มเติม2551และ2553(หนังสือ ดร.จีระ 59)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีจำนวนเท่าใด
ก. 7 คน.
ข. ไม่เกิน 7 คน.
ค. 9 คน.
ง. ไม่เกิน 9 คน
2. กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
ก. 6 คน.
ข. 7 คน.
ค. 8 คน.
ง. 9 คน
3. ข้อใดคือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. ศธจ..
ข. กศจ..
ค. คศจ..
ง. กศธจ.
4. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์.
ข. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.
ค. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว.
ง. เป็นคุณสมบัติทุกข้อ
5. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. ศึกษาธิการจังหวัด.
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด.
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
6. คณะกรรมการชุดใดถูกยุบเลิกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559
ก. ก.ค.ศ..
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
7. ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
ก. 28 คน.
ข. ไม่เกิน 28 คน.
ค. 31 คน.
ง. ไม่เกิน 31 คน
8. ใครเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. ศึกษาธิการภาค.
ข. ศึกษาธิการจังหวัด.
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด.
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
9. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการ กพฐ.
10. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"ข้าราชการครู"ตาม พ.ร.บ. นี้
ก. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ.
ข. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน.
ค. บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ.
ง. บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
11. ใครเป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. ศึกษาธิการจังหวัด.
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย.
ค. บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้เป็น กศจ..
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
12. รองประธาน ก.ค.ศ. คือใคร
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. นายกรัฐมนตรี
13. คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่ข้อ
ก. 12 ข้อ.
ข. 13 ข้อ.
ค. 14 ข้อ.
ง. 15 ข้อ
14. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีจำนวนเท่าใด
ก. 9 คน.
ข. ไม่เกิน 9 คน.
ค. 22 คน.
ง. ไม่เกิน 22 คน
15. คณะกรรมการชุดใดที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการที่ถูกยุบเลิกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559
ก. ก.ค.ศ..
ข. สพฐ..
ค. กศจ..
ง. อกศจ.
16. ข้อใดคือความหมายของคำว่า"ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"ตาม พ.ร.บ. นี้
ก. บุคคลที่ได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินใน กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. บุคคลที่ได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินใน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ค. บุคคลที่ได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินใน กระทรวงวัฒนธรรม.
ง. ถูกทุกข้อ
17. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ก. สถานศึกษา.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. เป็นหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง 3 ข้อ
18. ก.ค.ศ. ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ค. กรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ง. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. ประธาน ก.ค.ศ. คือใคร
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. นายกรัฐมนตรี.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
20. ใครเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. ศึกษาธิการจังหวัด.
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย.
ค. บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้เป็น กศจ..
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
21. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการตามข้อใด
ก. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.
ข. หลักการความเป็นกลางทางการเมือง.
ค. หลักการความมั่นคง.
ง. หลักการความสามารถ
22. ข้อใดไม่เป็นบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ก. ข้าราชการครู.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ผู้บริหารการศึกษา.
ง. เป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 3 ข้อ
23. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 21 ธันวาคม 2547.
ข. 22 ธันวาคม 2547.
ค. 23 ธันวาคม 2547.
ง. 24 ธันวาคม 2547
24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
ก. 3 คน.
ข. 5 คน.
ค. 7 คน.
ง. 9 คน
25. ข้อใดคือคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. คอ.ศจ..
ข. คอศจ.
ค. อกศจ..
ง. อ.ก.ศ.จ.

http://www.thaitestonline.com