เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. การได้มาอนุกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เป็นไปตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ.
ข. พระราชกฤษฎีกา.
ค. กฎกระทรวง.
ง. ระเบียบ
2. ผู้ดูแลรักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คือ
ก. คณะกรรมการวิชาชีพ.
ข. เจ้าหน้าที่คุรุสภา.
ค. ครู.
ง. เลขาธิการคุรุสภา
3. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้
ก. เมตตา กรุณา.
ข. มุทิตา อุเบกขา.
ค. สติ สัมปัญชัญญะ.
ง. ฉันทะ วิริยะ
4. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด
ก. พรหมวิหาร 4.
ข. สังคหวัตถุ 4.
ค. ธรรมของฆราวาส 4.
ง. อิทธิบาท 4
5. พฤติกรรมหวงของ (ทฤษฎีพัฒนาการ ซิกมัน ฟรอยด์) ตรงกับข้อใด
ก. ทางปาก.
ข. ทางอวัยวะเพศ.
ค. สงบ.
ง. ทางทวาร
6. ข้อใดเป็นอักษรชื่อย่อของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ก. สพป.พช. 3.
ข. สพท.พช. 3.
ค. สพป.พช. เขต 3.
ง. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
7. ขลุ่ย : เป่า // กู่เจิง : .... ?
ก. ดีด.
ข. สี.
ค. ตี.
ง. เป่า
8. อัตราส่วนของครูผู้ควบคุมต่อนักเรียนใน การพาไปนอกสถานศึกษา
ก. 1 ต่อ 20.
ข. 1 ต่อ 25.
ค. 1 ต่อ 30.
ง. 1 ต่อ 35
9. ผู้บริจาคสิ่งใดให้กับสถานศึกษาจึงต้อง ขอบคุณหรืออนุโมทนาและออก ประกาศนียบัตรให้
ก. เงิน.
ข. ทรัพย์สิน.
ค. แรงงาน.
ง. ถูกทุกข้อ
10. นวนิยายเรื่องใดเป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
ก. อิเหนา.
ข. รามเกียรต์.
ค. ลิลิตพระลอ.
ง. ผู้ชนะสิบทิศ
11. เด็กที่จะเข้าเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 คือเด็กที่เกิดใน พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2548.
ข. พ.ศ. 2549.
ค. พ.ศ. 2550.
ง. พ.ศ. 2551
12. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มี ความสามารถพิเศษ ต้องจัดในลักษณะใด
ก. ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงสภาพ สังคม.
ข. ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึง นโยบายของรัฐ.
ค. ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้น.
ง. ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
13. ข้อใดไม่ถูกต้องกรณีแต่งตั้งกรรมสอบสวน วินัยร้ายแรงของครูวิทยฐานะชำนาญการ
ก. มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน.
ข. ประธานกรรมการต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า หรือเทียบได้ว่าไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา.
ค. ต้องมีนิติกรหรือได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยอย่าง น้อย 1 คน.
ง. ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้งกรรม สอบสวน
14. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้ กำหนดสิทธิในการรับการศึกษาสำหรับคน พิการในเรื่องใด
ก. สิ่งอำนวยความสะดวก.
ข. สื่อ บริการ.
ค. ความช่วยเหลืออื่นใด.
ง. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
15. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. เขตการค้าเสรี.
ข. เขตปกครองพิเศษ.
ค. เขตส่งเสริมการท่องเทียว.
ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
16. คำขวัญวันเด็ก ปี 2558 ตรงกับมาตราใดใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไข
ก. มาตรา 6 (ความมุ่งหมายในการจัด การศึกษา ).
ข. มาตรา 7.
ค. มาตรา 8.
ง. มาตรา 11
17. การลดธงครึ่งเสาต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ชักขึ้นในระดับความสูง2/3ของความสูงเสา ธง.
ข. ชักขึ้นในระดับความสูง1/2ของความสูงเสา ธง.
ค. ชักขึ้นถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความ สูง1/3ของเสาธง.
ง. ชักธงถึงยอดเสาแล้วลดลงมาที่ระดับความสูง 2/3ของเสาธง
18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวินัยและลักษณะ ความผิดทางวินัย
ก. ไม่ใช่กฎหมาย.
ข. ชดใช้ได้ด้วยเงิน.
ค. ตายวินัยดำเนินการต่อกรณีผิดวินัยร้ายแรง.
ง. ผิดวินัยแล้วสารภาพสมควรลดโทษ
19. วิจัยคือ
ก. พรหมวิหาร ๔.
ข. อิทธิบาท ๔.
ค. ฆาราวาสธรรม ๔.
ง. อริยสัจ ๔
20. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการมีกี่หมวดกี่มาตรา
ก. 3 หมวด/ 50 มาตรา.
ข. 4 หมวด / 69 มาตรา.
ค. 5 หมวด / 82 มาตรา.
ง. 6 หมวด / 89 มาตรา
21. จากการสำรวจพบว่าครู มีหนี้สินมาก เพราะ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ก. อาชีพครูมีสวัสดิการที่ดี.
ข. รายได้ครูน้อย.
ค. ค่านิยมในวัตถุ.
ง. ขาดความเป็นครู
22. ผู้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นคือ
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สถานศึกษา
23. การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาตาม รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 คณะรักษา ความสงบแห่งชาติ กำหนดไว้กี่ระยะ
ก. 1 ระยะ.
ข. 2 ระยะ.
ค. 3 ระยะ.
ง. 4 ระยะ
24. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับ ใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
25. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
ก. รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์.
ข. รมว.มหาดไทย.
ค. รมว.ยุติธรรม.
ง. ถูกทุกข้อ
26. สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีทั้งหมด กี่เขต
ก. 42.
ข. 185.
ค. 183.
ง. 225
27. พระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 คือ
ก. ปทุมอุณาโลม.
ข. ครุฑยุดนาค.
ค. พระจุลมงกุฎ.
ง. พระแท่นอัฏทิศ
28. หมวกแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด
ก. Bloom.
ข. Skinner.
ค. Thorndike.
ง. Edward de Bono
29. ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู คือ
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. เลขาธิการคุรุสภา.
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
30. ข้อใดไม่ใช่ภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ก. ครู.
ข. กรรมการนักเรียน.
ค. กรรมการสถานศึกษา.
ง. ตัวแทนชุมชน
31. ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
ก. พฤติกรรม.
ข. เฉลยคำตอบ.
ค. คำถาม.
ง. ตัวอย่างข้อสอบ
32. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์ มีกี่ขนาด
ก. มีขนาดเดียว.
ข. 2 ขนาด.
ค. 3 ขนาด.
ง. มิได้กำหนดขนาดไว้ กำหนดได้ตามความ เหมาะสม
33. นายกรัฐมนตรี คนแรกของไทย คือ
ก. พระยาพหลพลพยุหเสนา.
ข. นายควง อภัยวงศ์.
ค. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.
ง. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
34. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภา
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. นายกรัฐมนตรี
35. ข้าราชการครู" หมายถึงข้อใด
ก. ครูผู้ช่วย.
ข. ผอ รร..
ค. ศึกษานิเทศก์.
ง. ถูกทุกข้อ
36. ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สุด หมายถึงอย่างไร
ก. ครูลดบทบาทหรือลดความสำคัญของ ตนเองให้มากที่สุด.
ข. ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง.
ค. ครูต้องหาวิธีการให้ผู้เรียนได้ความรู้ให้มาก ที่สุด.
ง. ครูให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการ จัดการเรียนรู้
37. วันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ คือ
ก. วันมาฆบูชา.
ข. วันอาสาฬหบูชา.
ค. วันวิสาขบูชา.
ง. วันออกพรรษา
38. จุดที่ต่างกันของการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สำคัญคือข้อใด
ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา.
ข. สถานที่จัดการศึกษา.
ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา.
ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
39. ข้อใดคือเครื่องมือประเมินผลคุณภาพ การศึกษา
ก. ตรงเป้า เข้าถึง.
ข. ความยาวพอเหมาะ.
ค. ควบคุมง่าย.
ง. หลากหลาย รอบด้าน
40. ผู้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ
ก. ก.ค.ศ..
ข. คุรุสภา.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. คณะรัฐมนตรี
41. หลักสูตรแกนกลางปี 51 คือหลักสูตรแบบใด (อบจ.ชัยภูมิ/2557 )
ก. หลักสูตรแบบบูรณาการ.
ข. หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน.
ค. หลักสูตรแบบอิงตัวชี้วัด.
ง. หลักสูตรแบบอิงจุดประสงค์การเรียนรู้
42. ผู้กำหนดรายละเอียดและวิธีการในการ ดำเนินการเลือกตั้งเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง วิธี ลงคะแนนเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ การคัดค้าน การเลือกตั้ง และเรื่องอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯใน ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง.
ข. ก.ค.ศ..
ค. สำนักงาน ก.ค.ศ.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
43. ประเทศไหนควรเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ก. มาเลเซีย.
ข. สิงคโปร์.
ค. ฟิลิปปินส์.
ง. ไทย
44. ผู้ใดมีอำนาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก รับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน พัฒนาและฟื้นฟู ได้ใน กรุงเทพมหานคร คือ
ก. ผู้ว่าราชการ กทม..
ข. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย.
ค. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
45. เจ้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่ อินชอนเกมส์ คือ
ก. ญี่ปุ่น.
ข. จีน.
ค. เกาหลีใต้.
ง. เกาหลีเหนือ
46. O-NET ย่อมาจากข้อใด
ก. Ordinary National Educational Test.
ข. Ordinary and National Educational Test.
ค. Ordinary National and Educational Test.
ง. Ordinary National Educational and Test
47. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด
ก. อิทธิบาท 4.
ข. พรหมวิหาร 4.
ค. สังคหวัตถุ 4.
ง. ฆราวาสธรรม 4
48. สถานศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 หมายถึงข้อใด ก. ข. ค. ง.
ก. สถานศึกษาสังกัด สพฐ..
ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ.
ค. สถานศึกษาทุกประเภท.
ง. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
49. รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ อยู่ในข้อที่เท่าไร ของค่านิยมหลัก 12 ประการ
ก. 3.
ข. 4.
ค. 5.
ง. 6
50. ยุให้รำ ตำให้รั่ว ” เป็นลักษณะของคำพูดในข้อ ใด
ก. พูดเท็จ.
ข. พูดคำหยาบ.
ค. พูดส่อเสียด.
ง. พูดเพ้อเจ้อ
51. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก. ให้ออก ไล่ออก.
ข. ปลดออก ไล่ออก.
ค. ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก.
ง. ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
52. การจัดทำแผนการสอนก่อประโยชน์อย่างไร
ก. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการ ล่วงหน้าเป็นการนำเทคนิควิธีการสอนการ เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียน การสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ.
ข. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอน การ เลือกใช้สื่อ การวัดผลประเมินผลตลอดจน ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องจำเป็น.
ค. เป็นคู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอนและครูที่ สอนแทนนำไปปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ.
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
53. โรงเรียนหลวงแห่งแรกของราษฎร คือ
ก. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ.
ข. โรงเรียนบำรุงวิชา.
ค. โรงเรียนมหรรณพาราม.
ง. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
54. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ผู้ใด กระทำอันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนใน สถานศึกษาต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท.
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท.
ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท.
ง. ปรับไม่เกิน 500 บาท
55. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ สร้างแผนผังความคิด
ก. Problem Solving.
ข. Concept mapping.
ค. Decision making.
ง. Case Study
56. ด.ช.มานะมีผลการเรียนดี กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.3 อยากได้คำแนะนำในการวางแผนเรียนต่อ ถ้าท่านมีโอกาสให้คำแนะนำ ด.ช.มานะ ท่าน จะให้คำแนะนำอย่างไร
ก. เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงาน ทำมากที่สุด.
ข. เลือกเรียนสาขาที่ตรงกับธุรกิจของ ครอบครัว.
ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้น มัธยมปลาย.
ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด
57. การจัดการศึกษาระดับใดเป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ อาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือ การศึกษาต่อระดับในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
ก. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ศึกษา.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท อาชีวศึกษา.
ง. ระดับที่ต่ำกว่าปริญญา
58. การสอนแบบ 4MAT ใช้กับนักเรียนมีลักษณะ ตามข้อใด
ก. มีความต้องการเป็นผู้นำ.
ข. มีความแตกต่างระหว่างบุคคล.
ค. มีความต้องการทำงานเป็นกลุ่ม.
ง. มีความต้องการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
59. บุคคลที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูต้องมีอายุ ตามข้อใด
ก. 18 ปีบริบูรณ์.
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์.
ค. 20 ปีบริบูรณ์.
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
60. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมิน ความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภา กำหนด
ก. ผู้ที่เคยบกพร่องในศิลธรรมอันดีมาก่อน.
ข. ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ.
ค. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ.
ง. ถูกทุกข้อ
61. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ของ สพฐ. หมายถึงข้อใด
ก. SBM.
ข. DMC.
ค. SWOT.
ง. SP2
62. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ลำดับขั้นตอนการทำวิจัย
ก. กำหนดปัญหา > ตั้งสมมุติฐาน > รวบรวม ข้อมูล> วิเคราะห์ข้อมูล > สรุปผล.
ข. กำหนดปัญหา > ตั้งสมมุติฐาน> วิเคราะห์ ข้อมูล> รวบรวมข้อมูล > สรุปผล.
ค. ตั้งสมมุติฐาน >กำหนดปัญหา>วิเคราะห์ ข้อมูล > รวบรวมข้อมูล > สรุปผล.
ง. ตั้งสมมุติฐาน>วิเคราะห์ข้อมูล >กำหนด ปัญหา > รวบรวมข้อมูล > สรุปผล
63. ครูเสกสรรไม่ใช่ผู้ครอง แต่มีเด็กหญิงโลมามา อาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้ง สพท. หรือท้องถิ่น
ก. ภายใน 15 วัน.
ข. ภายใน 30 วัน.
ค. ภายใน 45 วัน.
ง. ภายใน 3 เดือน
64. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูต้อง ผ่านการสอนไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 1 ปี.
ข. 2 ปี.
ค. 5 ปี.
ง. 8 ปี
65. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมี อายุกี่ปีเป็นอย่างน้อย
ก. 18 ปีบริบูรณ์.
ข. 20 ปี.
ค. 20 ปีบริบูรณ์.
ง. ไม่จำกัดอายุ
66. ประเทศใดใช้สกุลเงิน จ๊าด
ก. สิงคโปร์.
ข. พม่า.
ค. เวียดนาม.
ง. บรูไน
67. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจการ ยับยั้งการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยตาม ข้อใด
ก. ไม่เกิน 30 วัน.
ข. ไม่เกิน 60 วัน.
ค. ไม่เกิน 90 วัน.
ง. ไม่มีอำนาจยับยั้ง
68. โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ใด
ก. ปีการศึกษา 2552.
ข. ปีการศึกษา 2553.
ค. ปีการศึกษา 2554.
ง. ปีการศึกษา 2555
69. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับให้ยกเลิกกฎหมาย ฉบับใด (ม.3)
ก. พ.ร.บ.คณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ 2523.
ข. พ.ร.บ.ประถมศึกษา 2523.
ค. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู 2523.
ง. ถูกทุกข้อ
70. อักษรย่อของ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา คือ ก. ข. ค. ง.
ก. สกสค..
ข. สก.สค..
ค. ส.ก.ส.ค..
ง. ส.กส.ค
71. ประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียน ล่าสุด คือ ประเทศใด
ก. ลาว.
ข. พม่า.
ค. กัมพูชา.
ง. เวียดนาม
72. ครูโมโหลูกศิษย์มากที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ กำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้องสอนเขาให้ รู้จึงไม่ตี แสดงความครูมีคุณธรรมตามข้อใด
ก. สัจจะ.
ข. ทมะ.
ค. ขันติ.
ง. จาคะ
73. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ.
ข. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบ วิชาชีพ.
ค. รับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือ วุฒิบัตร.
ง. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
74. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความ ถนัดความสนใจ ศักยภาพและความสามารถ พิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ก. ระดับประถมศึกษา.
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ศึกษา.
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท อาชีวศึกษา
75. การลาตามข้อใดที่ต้องให้ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
ก. ลากิจส่วนตัว.
ข. ลาป่วย.
ค. ลาคลอดบุตร.
ง. ลาอุปสมบท
76. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่ฯ
ก. ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ข. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดี ความชอบของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ง. ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคล ในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ สถานศึกษา
77. ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
ก. กรรมการข้าราชการครูทางการศึกษา.
ข. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา.
ค. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา.
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น
78. คำขวัญอาเซียนปี 2558 คือ
ก. ประชาชนของเรา เอกลักษณ์ของเรา วิสัยทัศน์ของเรา.
ข. อาเซียนของเรา ประชาคมของเรา อัตลักษณ์ ของเรา.
ค. อาเซียนของเรา อัตลักษณ์ของเรา วิสัยทัศน์ ของเรา.
ง. ประชาชนของเรา ประชาคมของเรา วิสัยทัศน์ของเรา
79. ในกระบวนการ PDCA ข้อมูลสารสนเทศจะมี ประโยชน์ในส่วนใดมากที่สุด
ก. Plan.
ข. Do.
ค. Check.
ง. Act
80. Tablet จัดเป็นสื่อประเภทใด
ก. วัสดุ.
ข. อุปกรณ์.
ค. เทคนิควิธีการ.
ง. สื่อคอมพิวเตอร์
81. ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาคือดอกอะไร
ก. ดอกลำดวน.
ข. ดอกกล้วยไม้ราตรี.
ค. ดอกพู่ระหง.
ง. ดอกพุดแก้ว
82. การให้ระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2551 ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ เรียนได้กี่ระดับ
ก. 2.
ข. 4.
ค. 6.
ง. 8
83. Antidrug เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. โปรแกรมสำหรับคัดกรองนักเรียน.
ข. โปรแกรมรับนักเรียน.
ค. โปรแกรมห้องสมุด.
ง. โปรแกรมจำแนกสถานะ
84. ข้อใดคือบทบาทของคณะตรวจราชการใน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล ระดับนโยบาย.
ข. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล นโยบายตามภารกิจ.
ค. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและ ประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน.
ง. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและ ประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี
85. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก่อตั้งวันที่ (คริๆ ฝันดีครับ)
ก. 20 พฤษภาคม 2557.
ข. 21 พฤษภาคม 2557.
ค. 22 พฤษภาคม 2557.
ง. 23 พฤษภาคม 2557
86. ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
ก. สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน.
ข. สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน.
ค. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของ มนุษย์.
ง. สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบ
87. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการการจัดการศึกษา
ก. กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด.
ข. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบ ประกันคุณภาพ.
ค. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา.
ง. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ใน การจัดการศึกษา
88. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อ
ก. 13 กุมภาพันธ์ 2554.
ข. 14 กุมภาพันธ์ 2554.
ค. 15 กุมภาพันธ์ 2554.
ง. 16 กุมภาพันธ์ 2554
89. จากคำกล่าวที่ว่า “เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ได้” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคล เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด
ก. พฤติกรรม.
ข. ความรู้สึก.
ค. ความคิด.
ง. ไม่มีข้อถูก
90. ข้อใดมีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือ หลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. สถานศึกษา.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
91. หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามข้อใด
ก. เป็นประจำทุกปี.
ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 1 ปี.
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 3 ปี.
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 5 ปี
92. การสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน มีผลดีต่อ นักเรียนในข้อใด
ก. มีอารมณ์ดี.
ข. มีความตั้งใจเรียน.
ค. มีความรับผิดชอบ.
ง. มีความสัมพันธ์ที่ดี
93. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30.
ข. คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 42.
ค. คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 48.
ง. ถูกทุกข้อ
94. STAD เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามข้อใด
ก. แบบการเรียนรู้ร่วมกัน.
ข. แบบการแข่งขันเป็นทีม.
ค. แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม.
ง. แบบการประสบความสำเร็จเป็นทีม
95. ประเทศใดในอาเซียนมีความปลอดภัยสูง และมีสวัสดิการดีเยี่ยม
ก. สิงคโปร์.
ข. มาเลเซีย.
ค. ฟิลิปปินส์.
ง. บรูไนดารุสซาราม
96. สตรีคือศัตรูของการเรียน ศัตรูคือยาชูกำลัง ฉะนั้น ?
ก. สตรีคือยาชูกำลัง.
ข. สตรีและศัตรูเป็นของคู่กัน.
ค. ศัตรูคือการเรียน.
ง. การเรียนคือยาชูกำลัง
97. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขึ้นตรงกับ หน่วยงานใด
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน.
ค. สำนักงานการศึกษาพิเศษ.
ง. สำนักนายกรัฐมนตรี
98. ผมเป็นผู้บริหาร(ผอ.รร.) ผมสั่งอะไรคุณต้อง ทำ ตรงกับอคติ4 ข้อใด
ก. ฉันทาคติ.
ข. โทสาคติ.
ค. ภยาคติ.
ง. โมหาคติ
99. บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติรับราชการครู
ก. เป็นนายก อบต..
ข. อายุ 17 ปีบริบูรณ์.
ค. เคยต้องโทษคดีอาญา ขับรถชนคนตาย.
ง. เคยทุจริตสอบราชการ
100. ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู คือ
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. เลขาธิการคุรุสภา.
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
101. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง สพป. และ สพม. มีจำนวนกี่คน
ก. 10 คน.
ข. 12 คน.
ค. 9 คน.
ง. 21 คน
102. หน่วยงานระดับใดสามารถมีผู้ตรวจราชการได้
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. กรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม.
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. ถูกทุกข้อ
103. ข้อใดเข้าพวก หมา แมว กระต่าย (สัตว์เลี้ยง)
ก. นกแก้ว.
ข. จระเข้.
ค. งูเห่า.
ง. แมงมุม
104. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงกับข้อใด
ก. Supporter.
ข. Helper and Advisor.
ค. supporter and Encourager.
ง. ถูกทุกข้อ
105. การประเมินความจำ ความเข้าใจของนักเรียน ในวิชาภาษาไทย เป็นการประเมินด้านใด
ก. ด้านพุทธิพิสัย.
ข. ด้านจิตพิสัย.
ค. ด้านทักษะพิสัย.
ง. ด้านความคิด
106. ข้อใดเป็นหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแต่งตั้ง
ก. กำหนดวัน เวลาและประกาศสมัครเลือกตั้ง.
ข. กำหนดเขตเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษา.
ค. กำหนดหน่วยเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วย.
ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
107. ถ้าคุรุสภาไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุ ให้ ท่านสามารถอุทธรณ์ต่อใคร >> ภายใน เวลา 30 วัน<<
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. เลขาธิการคุรุสภา.
ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
108. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใด ถูกต้อง
ก. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต.
ข. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต.
ค. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุก รายวิชา.
ง. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับ การตัดสิน
109. ข้อใดในต่อไปนี้ เป็นเสมือน # การกำหนด ทิศทางของการจัดการศึกษา
ก. ความมุ่งหมาย.
ข. เนื้อหาวิชา.
ค. การนำหลักสูตรไปใช้.
ง. วิธีการจัดการเรียนรู้
110. การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ กำหนดให้ใช้ชื่อต่อไปนี้ต่อจากคำขึ้นต้น
ก. ชื่อจังหวัด อำเภอ.
ข. ชื่อตำบล หมู่บ้าน วัด.
ค. ชื่อบุคคลสำคัญของหมู่บ้าน.
ง. ชื่อสถานที่อื่นใด
111. กิจกรรมใดที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้ทุกขั้นตอน
ก. เพลง.
ข. เกมส์.
ค. ปริศนาคำทาย.
ง. นิทาน
112. การยื่นใบลาออกจากราชการของ ข้าราชการครูที่ไม่ใช่กรณีลาออกเพื่อดำรง ตำแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง ให้ ยื่นล่วงหน้าก่อนวัน ขอลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 7 วัน.
ข. 15 วัน.
ค. 30 วัน.
ง. 90 วัน
113. ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาตการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
ก. ผอ.สพท..
ข. เลขาธิการ กพฐ..
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
114. จุดเน้นของ สพฐ.ปี 2558 ให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นตามข้อใด
ก. ร้อยละ 3.
ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.
ค. ร้อยละ 4.
ง. มากกว่าร้อยละ 4
115. ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน.
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ.
ค. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น.
ง. ถูกทุกข้อ
116. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพ.
ข. สอดคล้องความต้องการชุมชน.
ค. คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น.
ง. เหมาะสมกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
117. ทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่ที่ใด
ก. บ้านพิษณุโลก.
ข. รัฐสภา.
ค. ตึกไทยคู่ฟ้า.
ง. ตึกสันติไมตรี
118. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือ
ก. รมต.ศึกษาธิการ.
ข. รมต.มหาดไทย.
ค. รมต.ยุติธรรม.
ง. รมต.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์
119. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
ก. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม.
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย.
ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง ร่างกายจิตใจ.
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
120. การศึกษาคือการลงทุน” เป็นแนวคิดของนัก การศึกษาใด
ก. Rogers.
ข. Maslow.
ค. John Dewey.
ง. Freud
121. ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของครู ก. ข. ค. ง.
ก. เงินเดือน.
ข. การลา.
ค. การไปราชการ.
ง. การได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
122. ศตวรรษที่ 21 อยู่ระหว่างปี
ก. ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2100.
ข. ค.ศ. 2100 ถึง ค.ศ. 2999.
ค. ค.ศ. 2101 ถึง ค.ศ. 2200.
ง. ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2999
123. การจัดการศึกษาระดับใดเป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ อาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือ การศึกษาต่อระดับในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
ก. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ศึกษา.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท อาชีวศึกษา.
ง. ระดับที่ต่ำกว่าปริญญา
124. ข้อใดคือนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2558 เรื่องเน้นการ อ่านออกเขียนได้
ก. ปี 2558 ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้.
ข. ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้.
ค. ปี 2558 ปีแห่งการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.
ง. ปี 2558 ปีแห่งการปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ
125. หน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดแนวทาง โดยทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน
ก. ก.พ..
ข. ก.พ.ร..
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี.
ง. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
126. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตรากฎหมายในปัจจุบัน คือ
ก. สนช..
ข. สปช..
ค. ศาลรัฐธรรมนูญ.
ง. นายกรัฐมนตรี
127. สิ่งใดคือลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมอง
ก. การจัดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ.
ข. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้.
ค. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย.
ง. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง จากประสาทสัมผัส
128. กิจกรรมเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความ พร้อมและจุดเน้น ในระดับประถมศึกษารวม กับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดตามข้อใด
ก. ปีละไม่น้อย 200 ชั่วโมง.
ข. ปีละไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ( ประถมศึกษา 40 มอต้น 200 ).
ค. ปีละ 360 ชั่วโมง.
ง. ปีละไม่น้อยกว่า 1600ชั่วโมง
129. ในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียน เกิดอุบัติเหตุ ไม่ สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้และไม่มีรอง ผู้อำนวยการ จะต้องดำเนินการเช่นไร
ก. ให้ครูในโรงเรียนคัดเลือกครูที่อาวุโสรักษา ราชการแทน.
ข. ให้ครูในโรงเรียนคนใดคนหนึ่งรักษา ราชการแทน.
ค. ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง ข้าราชการครูในโรงเรียนรักษาราชการใน ตำแหน่ง.
ง. ให้ครูปฏิบัติราชการแทนได้เลยจนกว่า ผู้อำนวยการจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่
130. ศูนย์กลางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ได้แก่
ก. ส่วนราชการ.
ข. รัฐบาล.
ค. ประชาชน.
ง. ถูกทุกข้อ
131. การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. กลุ่มใดดำเนินการหลังสุด
ก. ผู้แทนข้าราชการครู.
ข. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. เลือกตั้งวันเวลาเดียวกัน
132. หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด
ก. การบริการให้คำปรึกษา.
ข. บริการติดตามและประเมินผล.
ค. การบริการจัดวางตัวบุคคล.
ง. การบริการสารสนเทศ
133. ข้อใดกล่าวผิดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัย ข้าราชการ
ก. ไม่มีอายุความ.
ข. ยอมความกันไม่ได้.
ค. ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด.
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
134. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก. การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู.
ข. การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา.
ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล.
ง. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการ ดูแล
135. ข้อใดหมายถึงระเบียงในภาษาเหนือ
ก. ย่าง.
ข. เติ๋น.
ค. กาแล.
ง. หำยล
136. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา
ก. ผอ.สพท.รายงานผลการเลือกตั้งให้ก.ค.ศ. ทราบภายใน 3 วัน.
ข. ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเป็นผู้ได้รับ การเลือกตั้ง.
ค. หากผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันให้จับสลาก เท่ากัน.
ง. ถูกทุกข้อ
137. กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2558 ก่อตั้ง มาแล้วกี่ปี
ก. 120.
ข. 122.
ค. 123.
ง. 124
138. เด็กนักรบ เมืองงาม เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2548 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในปีใด
ก. ปี 2554.
ข. ปี 2555.
ค. ปี 2556.
ง. ปี 2557
139. ข้อใด ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ.
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา.
ข. เลขาธิการคุรุสภา.
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
140. ข้อใด คือโทษทางวินัยของข้าราชการครูฯ
ก. ตักเตือน.
ข. ตัดเงินเดือน.
ค. ยกข้อกล่าวหา.
ง. พักราชการ
141. Attitude หมายถึงข้อใด
ก. วิชาชีพ.
ข. วิชาชีพครู.
ค. เจตคติ.
ง. คุณธรรม
142. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจลงโทษ ทาง วินัยตามข้อใด
ก. ภาคทัณฑ์.
ข. ตัดเงินเดือน 5% ไม่เกิน 1 เดือน.
ค. ลดขั้นเงินเดือน.
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
143. หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องกับ สาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้.
ข. ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็ม ความสามารถ.
ค. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ง. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
144. ข้อใด คือวันเริ่มต้นของปีการศึกษา
ก. วันที่ 1 พฤษภาคม.
ข. วันที่ 15 พฤษภาคม.
ค. วันที่ 16 พฤษภาคม.
ง. วันที่ 17 พฤษภาคม
145. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่เท่าไร
ก. 26.
ข. 27.
ค. 28.
ง. 29
146. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์...กล่าวไว้ใน มาตราใด ก. 6 ข. มาตรา 7 ค. มาตรา 8 ง. มาตรา 9
ก. มาตรา 6.
ข. มาตรา 7.
ค. มาตรา 8.
ง. มาตรา 9
147. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการออก ข้อบังคับของคุรุสภา
ก. คณะรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะกรรมการคุรุสภา.
ง. เลขานุการคุรุสภา
148. โทษขั้นต่ำของคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน ทางวิชาการ คือ
ก. ตัดเงินเดือน.
ข. ปลดออก.
ค. ไล่ออก.
ง. ลดขั้นเงินเดือน
149. GDP หมายถึงข้อใด
ก. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ.
ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ.
ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ.
ง. อัตราเงินเฟ้อ
150. การกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้เป็นไปตามประกาศข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย ความเห็นชอบของสภาการศึกษา.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คำแนะนำของสภาการศึกษา.
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อนุมัติของสภาการศึกษา.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คำแนะนำของ คณะกรรมการการศึกษาขึ้น พื้นฐาน
151. บุคคลที่ขาดคุณสมบัติตามข้อใดมีสิทธิ สมัครสอบแข่งขันได้แต่จะบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อพ้นจากตำแหน่งนั้นแล้ว
ก. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น.
ข. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง.
ค. ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการห้างร้านหรือ บริษัท.
ง. ข้อ ก และ ข เท่านั้น
152. วันครูจัดขึ้นครั้งแรก...
ก. 16 มกราคม 2488.
ข. 16 มกราคม 2499.
ค. 16 มกราคม 2500.
ง. 16 มกราคม 2509
153. การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค. ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใช้วิธีการใด
ก. ยกมือ.
ข. หย่อนบัตร.
ค. ลงคะแนนเสียง.
ง. ออกเสียงลงคะแนน
154. การเรียนแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้มากที่สุด
ก. เรียนจากการกระทำ.
ข. เรียนจากง่ายไปหายาก.
ค. เรียนจากรูปธรรมไปนามธรรม.
ง. เรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาไกลตัว
155. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่น่าจะทำให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้ มีสติปัญญาและปรับตัวได้ดีที่สุด
ก. การเรียนรู้จากครู.
ข. การเรียนรู้จากหนังสือและตำรา.
ค. การเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ.
ง. การเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง
156. เพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ควรจัด โต๊ะครูไว้ที่ใด
ก. นอกห้อง.
ข. กลางห้อง.
ค. หน้าห้อง.
ง. หลังห้อง
157. ข้อใดคือหัวใจของหลักสูตร
ก. ตัวชี้วัด.
ข. มาตรฐานการเรียนรู้.
ค. หน่วยการเรียนรู้.
ง. โครงสร้างเวลาเรียน
158. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา คือ
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. สกสค.
159. หนังสือรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2557
ก. คิดถึงวิทยา.
ข. รวมเรื่องสั้น อสรพิษ.
ค. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง.
ง. หัวใจห้องที่ห้า
160. ศีล มีความหมายตามข้อใด
ก. ข้อห้าม.
ข. ข้อปฏิบัติ.
ค. ปกติ.
ง. ข้อพึงระวัง
161. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน เป็น ศูนย์กลางควรใช้วิธีใดต่อไปนี้
ก. Portfolio.
ข. Performance.
ค. Authentic Measurement.
ง. ทั้ง 3 ข้อ
162. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตร คือ
ก. วิเคราะห์มูลพื้นฐาน.
ข. กำหนจุดมุ่งหมาย.
ค. การประเมินผลการใช้หลักสูตร.
ง. การนำหลักสูตรไปใช้
163. โอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับ ธงชาติณ สถานที่ราชการตามปกติ มีกี่กรณี
ก. 10 กรณี.
ข. 12 กรณี.
ค. 13 กรณี.
ง. 14 กรณี
164. ข้อใดไม่ใช่โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ก. วัณโรคในระยะติดต่อ.
ข. โรคเท้าช้างในระยะเริ่มต้น.
ค. โรคติดยาเสพติดให้โทษ.
ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง
165. การสอนแบบใดที่ครูต้องใช้ความรู้ความ เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมอง เพื่อออกแบบการ เรียนการสอนมากที่สุด
ก. Backward Design.
ข. CIPPA MODEL.
ค. Brain Based Learning.
ง. Project Method
166. Learning by doing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด
ก. Rogers.
ข. Maslow.
ค. John Dewey.
ง. Freud
167. ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ครูผู้ช่วยออกจาก ราชการ
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่.
ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
168. ผู้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ
ก. ก.ค.ศ..
ข. คุรุสภา (กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู).
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. คณะรัฐมนตรี
169. ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนต้องระวางโทษ ตามข้อใดจึงถือว่าถูกต้องตามกฏหมาย
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท.
ข. ปรับ 500 บาท.
ค. ปรับ 700 บาท.
ง. ถูกทุกข้อ
170. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับ
ก. พระบรมราชโองการ (คำสั่ง).
ข. พระบรมราโชวาท (คำสอน).
ค. พระราชดำรัส (คำพูด).
ง. พระราชดำริ (คิด)
171. ผอ.แป้ง ทำงานอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติของ กระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า
ก. AOC.
ข. MOC.
ค. DOC.
ง. SOC
172. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ
ก. ด้านความคิด ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก.
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม.
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้าน ความรู้สึก.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
173. สถานรับเลี้ยงเด็กหมายถึง
ก. สถานที่รับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ เกิน 6 ปีบริบูรณ์.
ข. สถานที่รับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ เกิน 8 ปีบริบูรณ์.
ค. สถานที่รับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ เกิน 10 ปีบริบูรณ์.
ง. สถานที่รับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ เกิน 18 ปีบริบูรณ์
174. ใครมีข้อมูลมากที่สุด
ก. ดำมีข้อมูล 1024 KB.
ข. แดงมีข้อมูล 2000 MB.
ค. เขียวมีข้อมูล 5 GB.
ง. ออฟมีข้อมูล 1 tb
175. สมรรถนะประจำสายงานของครูคือข้อใด
ก. การจัดการเรียนรู้.
ข. การพัฒนาผู้เรียน.
ค. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน.
ง. ถูกทุกข้อ
176. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ.
ข. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ.
ค. ประสานส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพ.
ง. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของประเทศไทย
177. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้สถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัด สพฐ.พานักเรียนนักศึกษาไป นอกสถานศึกษาค้างคืน
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
178. การปลูก 2 ซื่อสัตย์ เฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่เน้นใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่1-3 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ข้อ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์.
ข. ข้อสียสละ อดทนมีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม.
ค. ข้อ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา อาจารย์.
ง. ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อย รู้จักเคารพผู้ใหญ่
179. จะลดธงครึ่งเสาเวลาใด
ก. เวลา 08.00น. -18.00 น..
ข. เวลาและโอกาสตามกระทรวง ศธ.กำหนด.
ค. เวลาและโอกาสตามที่ทางราชการกำหนด.
ง. ถูกทุกข้อ
180. ข้าราชการตำแหน่งใดไม่มีสิทธิ์ได้เป็น ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ครูผู้ช่วย.
ข. ศึกษานิเทศก์.
ค. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ.
ง. บุคลากร 7ว.
181. สถานที่รับเด็กไว้อุปการะชั่วคราวเพื่อสืบเสาะ และพินิจคือ ก. ข. ค. ง.
ก. สถานแรกรับ.
ข. สถานสงเคราะห์.
ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก.
ง. สืบเสาะและพินิจ
182. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
ก. ประสบการณ์ความรู้สึก.
ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม.
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่.
ง. การรับรู้และสิ่งเร้า
183. ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือน เป็นผู้ลาออกจากราชการตรงกับ โทษทางวินัย ข้อใด
ก. ภาคทัณฑ์.
ข. ลดขั้นเงินเดือน.
ค. ปลดออก.
ง. ไล่ออก
184. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย.
ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส.
ค. จัดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา.
ง. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
185. ข้อใดคือความหมายของคำว่า "เด็ก" ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
ก. อายุต่ำกว่า 18 ปี.
ข. อายุ 16 ปี สมรสแล้ว.
ค. อายุต่ำกว่า 20 ปี.
ง. อายุต่ำกว่า 25 ปี
186. การสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูสอด คลองกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตาม ทฤษฏีมาสโลว์ข้อใด
ก. Safety needs.
ข. Love and belonging.
ค. Self-esteem.
ง. Self-actualization
187. ข้าราชการครูผู้ใดถือว่า “ประพฤติชั่ว”
ก. นายแดงเล่นการพนันหวยใต้ดิน.
ข. นายดำเมาสุราจนครองสติไม่ได้.
ค. น.ส. ข.หายรายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโค โยตี้.
ง. เป็นผู้ประพฤติชั่วทุกคนที่กล่าวมา
188. ข้อใดคือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา.
ข. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษา.
ค. ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา.
ง. ถูกทุกข้อ
189. สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละเท่าไร
ก. ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง.
ข. ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง.
ค. ไม่เกิน 30 ชั่วโมง.
ง. ไม่เกิน 35 ชั่วโมง
190. หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เช่น ปพ1 หรือ ปพ.2 ให้ ประทับตราสัญญลักษณ์ของหน่วยงานใด
ก. สถานศึกษา.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน.
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
191. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นเครื่องนำทางหรือเป็น หลักสำคัญในการควบคุมทิศทางในการจัด การศึกษา
ก. หลักสูตรการศึกษา.
ข. ปรัชญาทางการศึกษา.
ค. บุคลากรทางการศึกษา.
ง. แผนการศึกษา
192. ข้อใดเป็นอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว ของนักเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ก. 1,700 บาท/คน.
ข. 1,900 บาท/คน.
ค. 3,500 บาท/คน.
ง. 3,800 บาท/คน
193. สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึงถึงในขั้นตอน ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ก. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน.
ข. ความต้องการของผู้เรียน.
ค. ความพร้อมของผู้เรียน.
ง. ความถนัดของผู้เรียน
194. ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา
ก. สร้างความคุ้นเคย.
ข. การให้คำปรึกษา.
ค. การกำหนดปัญหา.
ง. การรวบรวมข้อมูล
195. ประธานกรรมการคุรุสภาคือข้อใด
ก. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ.
ข. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ.
ค. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ.
ง. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
196. ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาใด ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งไม่ใช่วิทยฐานะ
ก. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ พิเศษ.
ข. รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชียวชาญ.
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
197. วันครูโลก ตรงกับข้อใด
ก. 5 ตุลาคม.
ข. 16 มกราคม.
ค. 1 เมษายน.
ง. 10 ธันวาคม
198. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละกี่ปี
ก. 5ปี.
ข. 4ปี.
ค. 3ปี.
ง. 2ปี
199. กระบวนการวัดและประเมินผลควรคำนึงถึง อะไร
ก. ความสามารถของผู้เรียน.
ข. ธรรมชาติของการเรียนรู้.
ค. ธรรมชาติของข้อมูล.
ง. บรรยากาศการเรียนรู้
200. บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร เป็น ความหมายของคำตามข้อใด
ก. ผู้อนุบาลเด็ก.
ข. ครอบครัวอุปถัมภ์.
ค. ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก.
ง. ผู้สงเคราะห์เด็ก
201. การจัดการศึกษาคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั้น รัฐต้องจัดให้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. ตั้งแต่แรกเกิดพบความพิการ.
ข. ตั้งแต่ 9 ขวบ หรือพบความพิการ.
ค. ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะหรือพบความพิการ.
ง. ตั้งแต่สามารถทำงานได้ หรือพบความพิการ
202. ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
ก. อาจารย์.
ข. ผู้ให้การศึกษา.
ค. บุคลากรทางการศึกษา.
ง. ผู้สอน
203. ถ้าครูขายข้อสอบแก่นักศึกษาจะมีโทษ สถานใด
ก. ว่ากล่าวตักเตือน.
ข. ตัดเงินเดือน.
ค. ปลดออก.
ง. ไล่ออก
204. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ
ก. สังคหวัตถุ 4.
ข. ฆราวาสธรรม 4.
ค. พรหมวิหาร 4.
ง. อิทธิบาท 4
205. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตาม พ.รบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542คือข้อใด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม.
ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้.
ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ.
ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ บูรณาการตามความเหมาะสม
206. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home school) ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ก. ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ผอ. สถานศึกษา.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
207. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็น จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ.
ง. มาตรฐานการประพฤติตน
208. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิกาะนำเพื่อการ ปรับปรุงร
ก. นิเทศให้คำปรึกษาและแนและพัฒนา.
ข. ตรวจราชการ.
ค. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย.
ง. ติดตามประเมินผล นโยบายตามภารกิจ
209. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ.
ข. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จ บำนาญ.
ค. ผู้ถูกลงโทษให้ออกได้บำเหน็จบำนาญ.
ง. ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้บำเหน็จ บำนาญ
210. ข้อใดไม่ใช่ประเภทการประเมินผลที่จำแนก ตามระบบการวัด
ก. อิงตนเอง.
ข. อิงเกณฑ์.
ค. อิงกลุ่ม.
ง. อิงสภาพจริง
211. ครูที่ลำเอียง เพราะรักศิษย์ไม่เท่ากัน ตรงกับ หลักธรรมใด
ก. โทสาคติ.
ข. ฉันทาคติ.
ค. โมหาคติ.
ง. ภยาคติ
212. ใด ไม่มี ส่วนร่วมในการประเมินสมรรถนะครู
ก. ครูผู้สอน.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. เพื่อนครูในโรงเรียน.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
213. การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา ซึ่งเงื่อนไข ของการศึกษาสำเร็จแน่นอน เป็นการจัด การศึกษารูปแบบใด .
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. ถูกทุกข้อ
214. บุคคลที่ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น พิเศษคือบุคคลกลุ่มใด
ก. เด็กด้อยโอกาสพิเศษ.
ข. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ.
ค. เด็กยากจน.
ง. เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
215. การเข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบ พล เข้าฝึกวิชาหทาร หรือเข้ารับการทดลอง ความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ ราชการทหาร" หมายับถึงข้อใด
ก. การเกณฑ์ทหาร.
ข. เข้ารับการตรวจเลือก.
ค. เข้ารับการเตรียมพล.
ง. เข้ารับการระดมพล
216. การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามข้อใด
ก. ครบเจ็ดปีในปีใดนับเด็กอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ในปีนั้น.
ข. นับตามปีงบประมาณ.
ค. นับตามปีปฏิทิน.
ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
217. ข้อใดไม่ใช่ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือ นักศึกษาที่กระทำความผิด
ก. ว่ากล่าวตักเตือน.
ข. ภาคทัณฑ์.
ค. ทำทัณฑ์บน.
ง. ตัดคะแนนความประพฤติ
218. คนหูหนวก เป็นบุคคลที่สูญเสียการได้ยินกี่เดซิ เบล
ก. สูญเสียการได้ยิน 60 เดซิเบล ขึ้นไป.
ข. สูญเสียการได้ยิน 70 เดซิเบล ขึ้นไป.
ค. สูญเสียการได้ยิน 80 เดซิเบล ขึ้นไป.
ง. สูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบล ขึ้นไป
219. "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้" มีชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องว่าอย่างไร
ก. Association of South East Asia Nation.
ข. Association of South East Asian Nations.
ค. Association of South East Asean Nations.
ง. Association of South East Asian National
220. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้ เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก. ด้านวิชาการ.
ข. งบประมาณ.
ค. หลักสูตรการสอน.
ง. การบริหารทั่วไป
221. ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของครู
ก. เงินเดือน.
ข. การลา.
ค. การไปราชการ.
ง. การได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
222. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการฯ ศธ..
ข. รัฐมนตรีว่าการฯ มท..
ค. นายกรัฐมนตรี.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
223. จุดเน้นของ สพฐ.ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นตาม ข้อใด
ก. ร้อยละ 3.
ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.
ค. ร้อยละ 4.
ง. มากกว่าร้อยละ 4
224. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานในการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบที่สาม
ก. ผลการจัดการศึกษา.
ข. การบริการจัดการศึกษา.
ค. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ.
ง. การประกันคุณภาพภายนอก
225. วางตนเหมาะสม ” ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด
ก. ทาน.
ข. ปิยวาจา.
ค. สมานัตตตา.
ง. อัตถจริยา
226. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมาก ที่สุด?
ก. อิทธิพลจากสื่อมวลชน.
ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู.
ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน.
ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
227. การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลา ต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน หรือไม่ก็ตาม ให้นับอย่างไร
ก. นับเป็นการลา 2 ครั้ง.
ข. นับเป็นการลา 1 ครั้ง.
ค. อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาต.
ง. ไม่มีข้อถูก
228. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ มีกี่ ประเภท
ก. 2.
ข. 4.
ค. 3.
ง. 5
229. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ก. 2 ข. 3 ระดับ ค. 4 ระดับ ง. 5 ระดับ
ก. 2 ระดับ.
ข. 3 ระดับ.
ค. 4 ระดับ.
ง. 5 ระดับ
230. ประเทศไทยทำ MOU สร้างรถไฟรางคู่กับชาติ ใด
ก. ฝรั่งเศษ.
ข. จีน.
ค. อเมริกา.
ง. มาเลเซีย
231. สมรรถนะของครู(สพฐ.)มีทั้งหมดกี่สมรรถนะ
ก. 2 สมรรถนะ.
ข. 5 สมรรถนะ.
ค. 6 สมรรถนะ.
ง. 11 สมรรถนะ
232. การเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ ตนเอง ผิดจรรยาบรรณด้านใด
ก. ตนเอง.
ข. ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ.
ค. ผู้อื่น.
ง. วิชาชีพ
233. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด ระดับการศึกษาเป็น กี่ระดับ
ก. ประถม , มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนปลาย.
ข. ก่อนประถม มัธยม อุดมศึกษา.
ค. ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดมศึกษา.
ง. ก่อนประถม ประถม มัธยม อุดมศึกษา
234. เด็กจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายต่อการติเตียน และเยะเย้ยถากถางชอบชมเชยและยอมรับเป็น ลักษณะของผู้เรียนวัยใด
ก. อนุบาล.
ข. ประถม.
ค. มัธยมต้น.
ง. มัธยมปลาย
235. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
236. ใครมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ก. ปลัดกระทรวง.
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด.
ค. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
ง. ถูกทุกข้อ
237. จังหวัดใดในภาคใต้ที่รัฐบาลจะพัฒนาเป็น ศูนย์กลางของการจอดเรือ
ก. สงขลา.
ข. พังงา.
ค. ระนอง.
ง. ภูเก็ต
238. หลักฐานการขอแก้ไขวันเดือนปีนักเรียนข้อใด สำคัญที่สุด
ก. สูติบัตร.
ข. สำเนาทะเบียนบ้าน.
ค. ทะเบียนคนต่างด้าว.
ง. บัตรประจำตัวประชาชน
239. เพรียงหินบนหลังวาฬมีความสัมพันธ์ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด
ก. มดดำกับเพลี้ย.
ข. ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล.
ค. ดอกไม้กับแมลง.
ง. รากับสาหร่าย
240. คำถาม ชายที่เตี้ยที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศ อะไร
ก. ตุรกี.
ข. เนปาล.
ค. เยอรมัน.
ง. ฮังการี
241. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหาง เสือเปรียบเสมือนอะไร
ก. ความมุ่งหมาย.
ข. เนื้อหา.
ค. กระบวนการเรียนการสอน.
ง. การประเมินผล
242. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์.
ข. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์.
ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์.
ง. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
243. ในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียน เกิดอุบัติเหตุ ไม่ สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องดำเนินการ เช่นไร
ก. ให้ครูในโรงเรียนคัดเลือกครูที่อาวุโสรักษา ราชการแทน.
ข. ให้ครูในโรงเรียนคนใดคนหนึ่งรักษา ราชการแทน.
ค. ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง ข้าราชการครูในโรงเรียนรักษาราชการแทน.
ง. ให้ครูปฏิบัติราชการแทนได้เลยจนกว่า ผู้อำนวยการจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่
244. ระดับผลการเรียน ค่อนข้างดี คือข้อใด
ก. 1.5.
ข. 2.
ค. 3.
ง. 2.5
245. คุรุสภา มีฐานะเป็นอะไร
ก. องค์การมหาชน.
ข. องค์การเอกชน.
ค. นิติบุคคลในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ส่วนราชการในสังกัดกรม
246. ขั้นตอนแรกของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คือข้อใด
ก. จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษา.
ข. ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.
ค. กำหนดวิสัยทัศน์.
ง. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
247. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ครู.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ผู้บริหารการศึกษา.
ง. ผู้สนับสนุนการศึกษา
248. ผู้จัดทำสาระหลักสูตรคือ
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สถานศึกษา
249. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
ก. คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง.
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก.
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
250. ปัจจัยนำเข้าลำดับแรก(input) ในกระบวนการ จัดการเรียนรู้คืออะไร
ก. สิ่งอำนวยความสะดวก.
ข. ผู้สอน.
ค. ผู้เรียน.
ง. หลักสูตร
251. ครูที่ประพฤติผิดในทางชู้สาว หรือมีพฤติกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึ่ง ประสงค์ตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง.
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ.
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม
252. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษ ทางวินัยขั้นต่ำสุดตามข้อใด
ก. ว่ากล่าวตักเตือน.
ข. ภาคทัณฑ์.
ค. ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%.
ง. ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
253. คุรุสภา อยู่ในกำกับของข้อใด
ก. คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา.
ข. กระทรวงศึกษาธิการ.
ค. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
254. คำซ้ำในข้อใดบอกความหมายเบากว่าเดิม
ก. เดี๋ยวนี้ ผู้หญิงมักชอบเที่ยวดึกๆดื่นๆ.
ข. นั่งๆ อยู่ก็ถูกเอ็ดไปด้วย.
ค. คุณปู่เจ็บออดๆ แอดๆ.
ง. เขาพูดภาษาอังกฤษได้งูๆปลา
255. คำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการต้องมีเรื่อง ใดระบุเอาไว้
ก. วัน เดือน ปีที่ทำคำสั่ง.
ข. ผู้ถูกลงโทษผิดวินัยกรณีใด มาตราใด.
ค. ข้อพิจารณาข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ.
ง. ถูกทุกข้อ
256. มื่อมีผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน แรงงานให้ สถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม ข้อใด
ก. รับบริจาคและจัดทำบัญชีทรัพย์สินบริจาค.
ข. ประกาศชื่อผู้บริจาคตามสื่ออย่างเหมาะสม.
ค. ทำหนังสือขอบคุณหรืออนุโมทนา.
ง. ถูกทุกข้อ
257. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่ม ใจ”หมายถึงข้อใด
ก. ความจริงใจต่อตนเอง.
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง.
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็น ประโยชน์.
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ ส่วนรวม
258. หากท่านถูกลงโทษทางวินัยและ จรรยาบรรณ ในขั้นแรกท่านจะดำเนินการ อย่างไร
ก. ร้องทุกข์.
ข. ร้องเรียน.
ค. อุทธรณ์.
ง. ฟ้องศาลปกครอง
259. ใครมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่สุดในการดูแล เสริมสร้างวินัยครู
ก. นักเรียน.
ข. เพื่อนครู.
ค. ผู้ปกครอง.
ง. ผู้บังคับบัญชา
260. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม มาตรา 38 ก(1) คือข้อใด
ก. ครู.
ข. อาจารย์.
ค. ครูผู้ช่วย.
ง. คณาจารย์
261. ข้อใดเป็นความหมายของการวิจัย
ก. กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง.
ข. การแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ ง.
ค. การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์.
ง. การพยายามค้นหาความรู้ ความเข้าใจใน ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
262. ตำแหน่งใดที่ ไม่มี วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ก. รอง ผอ. สถานศึกษา.
ข. รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ครู.
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
263. ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต เป็นคำ ขวัญวันเด็ก พ.ศ. อะไร
ก. 2555.
ข. 2556.
ค. 2557.
ง. 2558
264. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความ พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ก. ประเมินเป็นระยะๆ ทุก 3 เดือน.
ข. การนับ 2 ปีให้นับแต่วันสั่งบรรจุ.
ค. ไม่ให้นับเวลาที่ลาเกิน 90 วัน รวมเป็นเวลาเตรียมความพร้อม.
ง. มีคณะกรรมการ จ านวน 3 คน
265. ใครคือ รองประธาน ก.ค.ศ.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ..
ง. ไม่กำหนดแน่นอนแล้วแต่ที่ประชม
266. ข้อใดไม่ใช่กีฬาประจำชาติอาเซียนนั้นๆ
ก. โววีนัม : เวียดนาม.
ข. ปันจักสีลัติ : บรูไน.
ค. มวยไทย : ไทย.
ง. เมียนมาร์ : ลูกข่าง
267. ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก. เรียกว่าอะไร
ก. ตำแหน่งข้าราชการครู.
ข. ตำแหน่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน.
ค. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.
ง. ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
268. เราไปสอบครูผู้ช่วยแล้วเราไม่โกงข้อสอบ แสดงว่าเรามีคุณธรรมใด
ก. ขันติ.
ข. โสรัจจะ.
ค. หิริ.
ง. โอตัปปะ
269. คำสั่งลงโทษทางวินัยที่สามารถสั่ง ย้อนหลังได้
ก. สั่งภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน กรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน.
ข. สั่งเพิ่มโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง.
ค. สั่งลดโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง.
ง. ถูกทุกข้อ
270. ข้อใดคือตำแหน่งทางวิชาการ
ก. ดร..
ข. ครูผู้ช่วย.
ค. ครูชำนาญการพิเศษ.
ง. อาจารย์
271. วิธีการประเมินของครูที่ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด คือวิธีการในจ้อใด
ก. เปรียบเทียบกับผู้เรียนอื่นในห้องเดียวกัน.
ข. เปรียบเทียบกับความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ ละบุคคล.
ค. เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ครูตั้งไว้.
ง. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ
272. ครูควรใช้หลักธรรมข้อใด
ก. พรหมวิหาร ๔.
ข. อิทธิบาท ๔.
ค. ฆาราวาสธรรม ๔.
ง. อริยสัจ ๔
273. ฐานเงินเดือนสูงสุดของครูในปัจจุบันคือ
ก. 15800 บาทต่อเดือน.
ข. 18000 บาทต่อเดือน.
ค. 54800 บาทต่อเดือน.
ง. 66,480 บาทต่อเดือน
274. ประเทศใดในอาเซียนที่มีประเพณีสงกรานต์
ก. ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย.
ข. ลาว พม่า กัมพูชา สิงคโปร์.
ค. ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม.
ง. ลาว พม่า กัมพูชา อินโด
275. ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน.
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน.
ค. ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานมอบหมาย.
ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
276. Child Center ใครเป็นผู้คิดค้นและใช้คำนี้เป็น คนแรก
ก. Carl R. Rogers.
ข. John Due.
ค. Benjamin S. Bloom.
ง. Thorn Dike
277. ใครเป็นประธานกรรมการการคุ้มครองเด็ก แห่งชาติ
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์.
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
278. ปัจจุบันเราใช้ "แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ" ฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 10 ( 2555-2559).
ข. ฉบับที่ 10 ( 2552-2559).
ค. ฉบับที่ 11 ( 2555-2559).
ง. ฉบับที่ 11 ( 2552-2559)
279. ครูชาวต่างประเทศจะขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ต้องผ่านหลักสูตรฝึกอบรม ภาษาและวัฒนธรรมไทย ในระยะเวลาตามข้อ ใด
ก. 42 ชั่วโมง.
ข. 24 ชั่วโมง.
ค. 20 ชั่วโมง.
ง. 12 ชั่วโมง
280. การจัดการศึกษา "ต้องยึดหลักเน้นให้ผู้เรียนทุก คนมีความสามารถ ผู้เรียนทุกคนมีความพัฒนา ตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
ก. มาตรา 6.
ข. มาตรา 10.
ค. มาตรา 22.
ง. มาตรา 30
281. ใครมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ก. รมต.ศึกษาธิการ.
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน.
ค. เลขาธิการ สพฐ.โดยความเห็นชอบก.ค. ศ..
ง. เลขาธิการ สพฐ.โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
282. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ใน ก.ค.ศ.
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ง. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
283. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 42ฯ คือ
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. เลขาธิการ กพฐ..
ง. นายกรัฐมนตรี
284. ประเทศไทยในการเข้าสู่อาเซียนทางการศึกษา ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาหลักมีกี่ภาษา อะไรบ้าง
ก. 2 ภาษา อังกฤษ-จีน.
ข. 2 ภาษา อังกฤษ-เกาหลี.
ค. 2 ภาษา อังกฤษ-เขมร.
ง. 2 ภาษา อังกฤษ-พม่า
285. คำว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึงข้อใด
ก. ยึดถือระบบคุณธรรม.
ข. ยึดความเสมอภาคระหว่างบุคคล.
ค. ยึดหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครอง สิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน.
ง. ถูกทุกข้อ
286. รู้จักข่มใจเมื่อรู้สึกโกรธ ตรงกับหลักการครอง เรือน ฆราวาสธรรม4 ข้อใด
ก. สัจจะ.
ข. ทมะ.
ค. ขันติ.
ง. จาคะ
287. บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ก. หูหนวก.
ข. ตาบอด.
ค. วิกลจริต.
ง. จิตฟั่นเฟือน
288. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีวัดผล ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ในระยะเวลาตามข้อใด
ก. ปีละหนึ่งครั้ง.
ข. ปีละสองครั้ง.
ค. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง.
ง. ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
289. มาสคอตเอเชียนเกมส์ 2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ คือสัตว์ชนิดใด
ก. เสือ.
ข. แมวน้ำ.
ค. ปลาวาฬ.
ง. กุ้ง
290. ขณะที่นักเรียนสมองพร้อมต่อการเรียนรู้และมี ความคิดสร้างสรรค์ ....สมองนักเรียนแผ่รังสี อะไร
ก. เดต้า.
ข. เธต้า.
ค. เบต้า.
ง. อัลฟา
291. วันเปิดเรียนแต่มีฝนตกหนักจะชักธงขึ้น เวลาใด
ก. เวลาเข้าเรียน.
ข. เวลา 08.00 น..
ค. เวลาอื่นตามความเหมาะสม.
ง. ไม่ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาก็ได้
292. ครุ ตามหลักธรรมกัลยาณมิตรธรรม มี ความหมายตามครูข้อใด
ก. ครูแดง ให้ความเป็นกันเองกับ นักเรียนทุกคนทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้า แสดงออกด้วย.
ข. ครูดำ ทำตัวน่าเคารพ คอยดูแล นักเรียนในห้องเรียน เด็กทุกคนอยู่ด้วยแล้ว รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยดี.
ค. ครูไก่ เรียนจบปริญญาเอกแต่ก็ตั้งใจ สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาเต็มที่.
ง. ครูกบ สามารถอธิบายเรื่องดารา ศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าครูคนอื่น
293. สปช.หมายถึง
ก. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ.
ข. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ.
ค. สร้างเสริมประสบการณ์แห่งชาติ.
ง. คณะกรรมการสมาชิกปฎิรูปแห่งชาติ
294. ข้อใดคือ ผู้สอน (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 42 ฯ)
ก. ครูผู้ช่วย.
ข. อาจารย์.
ค. คณาจารย์.
ง. ถูกทุกข้อ
295. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ "การอ่านเป็นวาระ แห่งชาติ"
ก. ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของ ประเทศ.
ข. วันที่ 2 เมษายนเป็นวันรักการอ่าน.
ค. คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน การอ่านเป็นรูปธรรม.
ง. เกี่ยวข้องกับ การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ทุกข้อ
296. ข้อใดกล่าวผิด
ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษาคือ12.00น. -13.00 น..
ข. วันหยุดราชการประจำสัปดาห์เต็มวันคือวัน เสาร์และวันอาทิตย์.
ค. สถานศึกษาจะเริ่มทำงานหรือหยุดราชการ ประจำสัปดาห์เป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ต้องขอ อนุญาตต่อเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่ น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
297. จังหวัดใดมี "ฝนแปด แดดสี่"
ก. ระนอง.
ข. ระยอง.
ค. ยะลา.
ง. กระบี่
298. วันครอบครัว คือ
ก. 13 เม.ย..
ข. 14 เม.ย..
ค. 15 เม.ย..
ง. 16 เม.ย.
299. ค่าดัชนีความสอดคล้องข้อไหนถือว่าไม่ดี
ก. 0.33.
ข. 0.66.
ค. 0.80.
ง. 1.00
300. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ข้อใดที่ให้เป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ
ก. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ.
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ.
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียวชาญพิเศษ.
ง. ถูกทุกข้อ
301. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณ วิชาชีพครู
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ.
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ.
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ.
ง. ถูกทุกข้อ
302. 8. ข้อใดต่อไปนี้คือสกุลเงินของประเทศ อินโดนีเซีย
ก. กีบ.
ข. เปโซ.
ค. ริงกิต.
ง. รูเปียห์
303. ใครมีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์
ก. คณะรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะกรรมการคุรุสภา.
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
304. ข้อใดคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ก. ครู.
ข. ผู้บริหารการศึกษา.
ค. ศึกษานิเทศก์.
ง. ถูกทุกข้อ
305. กรณีร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด
ก. ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์.
ข. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ.
ค. คับข้องใจผู้บังคับบัญชา.
ง. ถูกทุกข้อ
306. ในหลักธรรม ทิศ 6 ทิศเบื้องขวาได้แก่ทิศอะไร
ก. บิดา มารดา.
ข. ครู อาจารย์.
ค. ญาติ พี่น้อง.
ง. เพื่อนฝูง
307. การกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง คณาจารย์เป็นไปตามข้อใด
ก. ตามที่ ก.ม. กำหนด.
ข. ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด.
ค. ตามที่ ก.พ. กำหนด.
ง. ข้อ ข โดยเป็นตามหลักเกณฑ์ ก
308. การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งวางรากฐานเพื่อให้ ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐาน หมายถึงการจัด การศึกษาระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา.
ข. ระดับประถมศึกษา.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
309. บุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของสมอง บางส่วน มีระดับสติปัญญาปกติ แต่แสดงความ บกพร่องด้านการอ่าน การเขียน หรือการคิด คำนวณ คือบุคคลที่มีความพิการด้านใด
ก. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา.
ข. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ ภาษา.
ค. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้.
ง. บุคคลออทิสติก
310. การบรรจุบุคคลเข้าเป็นราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารที่ เป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี จะ ดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานใด
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ก.ค.ศ..
ค. กระทรวงศึกษาธิการ.
ง. กระทรวงการคลัง
311. จอห์น ดิวอี้ ( John Dewey) อยู่ในกลุ่ม นักจิตวิทยาใด
ก. โครงสร้างจิต.
ข. หน้าที่จิต.
ค. จิตวิเคราะห์.
ง. พฤติกรรมนิยม
312. วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” คือ
ก. 7 เมษายน.
ข. 24 สิงหาคม.
ค. 6 ตุลาคม.
ง. 9 ธันวาคม
313. บทบาทสำคัญในการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร
ก. ใช้การวัดผลเป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วย การเรียนรู้.
ข. ใช้การประเมินเป็นเป้าหมายของการจัดกลุ่ม ผู้เรียนตามศักยภาพ.
ค. ใช้การประเมินเป็นกลไกในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย.
ง. ใช้การวัดและประเมินประสิทธิภาพการ สอน
314. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ใคร มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
315. ถ้าครูไม่ครบชั้นเรียน จะใช้วิธีใดในการ จัดการเรียนการสอน
ก. แบบบูรณาการ.
ข. แบบคละชั้น.
ค. แบบสหสัมพันธ.
ง. แบบเรียนร่วม
316. จำนวนคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในปัจจุบันมีจำนวนกี่ คน
ก. 21.
ข. 28.
ค. 31.
ง. 10
317. ดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกอะไร
ก. ดอกบัว.
ข. ดอกกล้วยไม้แวนด้า.
ค. ดอกประดู่.
ง. ดอกราชพฤกษ์
318. ข้อใดคือวิชาชีพชั้นสูง
ก. มีจรรยาบรรณ.
ข. มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง.
ค. มีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ.
ง. ใช้วิธีแห่งปัญญา
319. การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญเน้นอะไร
ก. เนื้อหา.
ข. ผลสัมฤทธิ์.
ค. ผลงานและกระบวนการ.
ง. สติปัญญา
320. ครูณเดช พูดเท็จว่าร้ายทำให้ครูญาญ่าเกิดความ เสียหาย ผิดจรรยาบรรณข้อใด
ก. ต่อตนเอง.
ข. ต่อวิชาชีพ.
ค. ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ.
ง. ต่อผู้ร่วมอาชีพ
321. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับหลักปรัชญาทางการศึกษา ในข้อใด
ก. ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism).
ข. ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progessivism).
ค. ปรัชญาการปฎิรูปนิยม (Reconstructionism).
ง. ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)
322. เวลาทำงานปกติของข้าราชการครูคือ
ก. 08.00 - 16.00น..
ข. 08.30-16.00 น..
ค. 08.00-16.30 น..
ง. 08.30-16.30น.
323. สมรรถนะของครูตามที่ สพฐ. กำหนดมีกี่ ประเภท
ก. 2 ประเภท.
ข. 5 ประเภท.
ค. 6 ประเภท.
ง. 11 ประเภท
324. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ แก้ปัญหา
ก. Problem Solving.
ข. Concept mapping.
ค. Decision making.
ง. Case Study
325. ข้อใดคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
326. หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการร้อง ทุกข์จะดำเนินการต่ออย่างไร
ก. ร้องเรียน.
ข. อุทธรณ์.
ค. ฟ้องศาลปกครอง.
ง. ถูกทุกข้อ
327. ครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ประธานกรรมคุรุสภา.
ง. เลขาธิการคุรุสภา (บัตร )
328. หลักธรรมนิวรณ์5คือธรรมอันกั้นจิตไม่ให้ บรรลุความดีข้อใดหมายถึง การฟุ้งซ่าน รำคาญ
ก. ถีนมิทธ.
ข. วิจิกิจฉา.
ค. อุทธัจจกุกกุจจะ.
ง. พยาบาท
329. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปใน สถานศึกษาใด ๆ เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียน ของเด็กในช่วงเวลาใด
ก. 08.30-16.30 น..
ข. เวลาทำการของสถานที่นั้น.
ค. พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก.
ง. ข และ ค ถูก
330. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case Study) ควรจัดทำกับเด็กตามข้อใด
ก. เด็กที่มีปัญหา.
ข. เด็กที่พ่อแม่หย่าร้าง.
ค. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง.
ง. เด็กทุกคน
331. ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพตาม พ.ร.บสภาครูและบุคลาคลทางการศึกษา
ก. สำนักงานรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. คุรุสภา
332. กองทุนคุ้มครองเด็ก ใครเป็นประธาน กรรมการการบริหารกองทุน
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย.
ค. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์.
ง. นายกรัฐมนตรี
333. ลาติดตามคู่สมรส" หมายความว่า ลาติดตาม สามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานใน ต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไป ปฏิบัติงานในต่างประเทศตามระยะเวลาตาม ข้อใด
ก. ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป.
ข. ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป.
ค. ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป.
ง. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
334. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์.
ข. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การ คิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข.
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย.
ง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
335. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2546 มีผลบังคับใช้ตามข้อใด
ก. พ.ศ.2546.
ข. พ.ศ.2547.
ค. พ.ศ.2548.
ง. พ.ศ.2549
336. ผู้ใดมีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว ข้าราชการครู
ก. ผอ.เขต รองผอ..
ข. เขต รักษาการแทน ผอ.เขต.
ค. เลขาธิการ กพฐ..
ง. ถูกทุกข้อ
337. จรรยาบรรณใดสำคัญที่สุด
ก. ต่อตนเอง.
ข. ต่อวิชาชีพ.
ค. ต่อผู้รับบริการ.
ง. ต่อสังคม
338. ครูสมชาย เดินผ่านมาเห็นนักเรียนชั้น ม 3 กำลังดูหนังโป้อยู่ ครูสมชายก็ไม่ได้ห้ามปราม อะไรเพราะคิดว่าเป็นพัฒนาการตามวัย เลยเข้า ไปร่วมนั่งดูด้วย จากกรณีดังกล่าว ครูสมชายมี ความผิดหรือไม่ ควรได้รับโทษสถานใด
ก. ภาคทัณฑ์.
ข. ตัดเงินเดือน 5% 1 เดือน.
ค. ปลดออก.
ง. ไล่ออก
339. ความสันโดษในทางพุทธศาสนา หมายถึง
ก. ความรักสงบ.
ข. ความยินดีในสิ่งทีตนมีอยู่.
ค. อยู่ตัวคนเดียว.
ง. ความสุภาพเรียบร้อย
340. 3เสาหลักของประชาคมอาเซียน เสาที่ 3 คือข้อ
ก. ความมั่นคง.
ข. เศรษฐกิจ.
ค. สังคม-วัฒนธรรม.
ง. การเมือง
341. "เน้นย้ำ ทำซ้ำ ทบทวน" น่าจะเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีและแนวคิดของใคร
ก. สกินเนอร์.
ข. ดิวอี้.
ค. ฟาฟลอฟ.
ง. ธอร์นไดค์
342. สถานศึกษาประเภทใดไม่ต้องขออนุญาต ผู้ปกครองก่อน
ก. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน.
ข. การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน.
ค. การพาไปนอกราชอาณาจักร.
ง. ทุกประเภทต้องขออนุญาต
343. ข้อใดไม่เป็นวิชาในการประเมินผล pissa
ก. สังคมศาสตร์.
ข. วิทยาศาสตร์.
ค. คณิตศาสตร์.
ง. การอ่าน
344. การดำเนินชีวิตใช้หลักธรรม ในข้อใด
ก. คติธรรม.
ข. เนติธรรม.
ค. สหธรรม.
ง. วัตถุธรรม
345. เมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในอาเซียน ในปี 2557 จากการจัดอันดับของ เว็บไซต์ mindbodygreen คือเมืองใด
ก. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.
ข. สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์.
ค. เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา.
ง. บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
346. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ใน ก.ค.ศ.
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ง. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
347. ไทยได้เหรียญทองมากที่สุดจากกีฬาประเภท ใดในเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน เกาหลีใต้
ก. ฟุตบอล.
ข. กรีฑา.
ค. มวย.
ง. ตะกร้อ
348. ท่านสอบได้และเป็นครูผู้ช่วย ท่านต้องศึกษา กฎหมายตามหมวดใดใน พรบ.การศึกษา แห่งชาติ 2542 เหมาะสมที่สุด
ก. 3 หมวด.
ข. 4 หมวด.
ค. 5 หมวด.
ง. 6 หมวด
349. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะหลักของครู
ก. การบริการที่ดี.
ข. การพัฒนาผู้เรียน.
ค. การทำงานเป็นทีม.
ง. การพัฒนาตนเอง
350. ให้คนอื่นลอกผลงานทางวิชาการโทษวินัย ต่ำสุด คือ
ก. ให้ออก.
ข. ไล่ออก.
ค. ปลดออก.
ง. เชิญออก
351. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบ การศึกษาทั่วไปทุกระดับ หลากหลาย รูปแบบข้อใดถูกต้อง
ก. การเรียนร่วม.
ข. การเรียนเสริม.
ค. การเรียนร่วมคนพิการ.
ง. การเรียนเสริมเฉพาะคนพิการ
352. บุคคลมีคุณสมบัติตามข้อใดอาจสามารถขอ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้
ก. เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.
ข. ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจาก ราชการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบประกอบ วิชาชีพ.
ค. ทุพลภาพและไร้ความสามารถ เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ..
ง. ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกมาแล้ว 5 ปี
353. ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องพิจารณาการ ลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยเพื่อไปรับ สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อใด
ก. สามารถยับยั้งได้ไม่เกิน 30 วัน.
ข. ต้องอนุญาตให้ออกจากราชการทันที.
ค. อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันขอลาออก.
ง. พิจารณาภายใน 3 วัน
354. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกี หมวดและกี่มาตรา
ก. 7 หมวด / 70 มาตรา.
ข. 8 หมวด / 75 มาตรา.
ค. 9 หมวด / 78 มาตรา.
ง. 10 หมวด / 89 มาตรา
355. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ input
ก. ลำโพง.
ข. เม้าส์.
ค. สแกนเนอร์.
ง. คีย์บอร์ด
356. ข้อใดคือ เว็บไซต์ สพฐ.
ก. www.ksp.or.th.
ข. www.obec.go.th.
ค. www.moe.go.th.
ง. www.otepc.go.th
357. นางสาวทิพย์วิไลข้าราชการครูโรงเรียนนุ่นนิ่ม ถูกลงโทษปลดออกนางสาวทิพย์วิไลจะต้อง อุทธรณ์ต่อใครจึงจะถูกต้อง
ก. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53.
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา.
ง. ก.ค.ศ.
358. ครูตีเด็ก นักเรียน 5 ครั้ง พ่อแม่เรียกร้องเอา ความผิด ถือว่าผิดจรรยาบรรณในข้อใด
ก. ต่อตนเอง.
ข. ต่อวิชาชีพ.
ค. ต่อผู้เรียน.
ง. ต่อผู้รับบริการ
359. การประเมินคุณลักษณะ อยู่ในระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน.
ข. ระดับสถานศึกษา.
ค. ระดับเขตพื้นที่.
ง. ระดับชาติ
360. วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ในระดับประถม ศึกษา หลักสูตรกำหนดให้เรียนกี่ชั่วโมงต่อปี
ก. 20 ชั่วโมง.
ข. 40 ชั่วโมง.
ค. 60 ชั่วโมง.
ง. 80 ชั่วโมง
361. child center ผู้คิดค้นคนแรก คือ
ก. Carl R. Rogers.
ข. John Dewey.
ค. Benjamin S. Bloom.
ง. Thorn Dike
362. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษา
ก. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา.
ข. กำหนดความต้องการอัตรากำลังและ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา.
ค. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล ต่อผู้บริหารสถานศึกษา.
ง. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
363. เป็นตัวกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของการ เรียน สะท้อนให้รู้ว่าต้องการอะไร เรียนสอน และประเมินอย่างไร
ก. สมรรถนะ.
ข. ตัวชี้วัด.
ค. มาตรฐานการเรียนรู้.
ง. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
364. ข้อใดไม่ใช่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. มีเหตุผล.
ข. ความพอประมาณ.
ค. ความมัธยัสถ์.
ง. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
365. ครูพระราชทาน...สัญญาณจากฟ้า เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. DLTV (การศึกษาทางไกล).
ข. DMC.
ค. D0.
ง. DDT
366. ครูเรียกประชุมผู้ปกครองเพื่อจูงใจทำธุรกิจขาย ตรง ขาดจรรยาบรรณด้านใด
ก. ต่อตนเอง.
ข. ต่อวิชาชีพ.
ค. ต่อผู้รับบริการ.
ง. ต่อสังคม
367. ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 ปี วุติปริญญาตรี จะขอ ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ รวม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กี่ปีจึงจะขอได้
ก. 4ปี.
ข. 6ปี.
ค. 8ปี.
ง. 10ปี
368. เอกสารหลักฐานเเสดง วุฒิการศึกษาของ ผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ สมัคเข้าทำงานหรือ เพื่อการอื่นใดที่ต้องเเสดงวุฒิการศึกษา คือ อะไร
ก. ปพ.1.
ข. ปพ.2.
ค. ปพ.3.
ง. ปพ.4
369. แบบ ปพ.ตามข้อใดที่ใช้เป็นการสื่อสาร ระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองนักเรียน
ก. แบบ ปพ.5.
ข. แบบ ปพ.6.
ค. แบบ ปพ.7.
ง. แบบ ปพ.8
370. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด
ก. อิทธิบาท 4.
ข. พรหมวิหาร 4.
ค. สังคหวัตถุ 4.
ง. ฆราวาสธรรม 4
371. ใจความสำคัญของ มาตรา 22 สรุปได้ตามข้อ ใด
ก. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา เด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.
ข. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.
ค. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด.
ง. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
372. ในวันเปิดเรียนชักธงชาติขึ้นเวลาใด
ก. เข้าเรียน.
ข. ก่อนเข้าเรียน.
ค. 08.00.
ง. 08.15
373. บุคลาคลทางการศึกษาใดไม่จำเป็นต้องมี ใบประกอบวิชาชีพครู
ก. ครูเอกชน.
ข. คณาจารย์.
ค. ศึกษานิเทศ.
ง. ผู้อำนวยการเขตพื้น การศึกษา
374. CAI เป็นสื่อประเภทใด
ก. วัสดุ.
ข. อุปกรณ์.
ค. เทคนิควิธีการ.
ง. สื่อคอมพิวเตอร์
375. การบริจาคสิ่งใดให้สถานศึกษาที่ต้อง คำนวณตามราคาค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนดไว้
ก. เงิน.
ข. ทรัพย์สิน.
ค. แรงงาน.
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
376. "งานมาก..กระจายงาน มอบอำนาจให้ทำ" สอดคล้องกับข้อใด
ก. ปฏิบัติราชการแทน.
ข. รักษาราชการแทน.
ค. รักษาการแทน.
ง. มอบราชการแทน
377. การศึกษาในระบบมี 2 ระดับได้แก่ ข้อใด
ก. ภาคบังคับ / การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. ภาคบังคับ /ระดับปริญญา.
ค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน / อุดมศึกษา.
ง. การศึกษาปฐมวัย / อุดมศึกษา
378. กิจกรรมแนะแนวจัดอยู่ในกลุ่มใดของ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สาระการเรียนรู้.
ข. มาตรฐานการเรียนรู้.
ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.
ง. กิจกรรมนักเรียน
379. การประเมินวิทยฐานะครูต้องเชื่อมโยงกับข้อ ใดมากที่สุด
ก. ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน.
ข. สมรรถนะผู้เรียน.
ค. คุณลักษณะผู้เรียน.
ง. การพัฒนาผู้เรียน
380. ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา
ก. คุรุสภา.
ข. เลขาธิการคุรุสภา.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. คณะกรรมการคุรุสภา
381. พระบรมราโชวาทจัดเป็นโวหารประเภทใด
ก. สาทกโวหาร.
ข. เทศนาโวหาร.
ค. บรรยายโวหาร.
ง. พรรณนาโวหาร
382. ประธานกรรมการคุรุสภามีชื่อว่า
ก. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง.
ข. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ค. นายอำนาจ สุนทรธรรม.
ง. นายสมศักดิ์ ตาไชย
383. แผนการจัดการเรียน IEP คือข้อใด
ก. เรียนร่วม.
ข. เรียนรวม.
ค. เรียนคละชั้น.
ง. เรียนด้วย
384. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือเมื่อใด
ก. 14 สิงหาคม 2542.
ข. 19 สิงหาคม 2542.
ค. 20 สิงหาคม 2542.
ง. 20 ธันวาคม 2545
385. แผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็นลายลักษณ์ อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชา ใดวิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็น ระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการ เรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และ จุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. กำหนดการสอน.
ข. แผนการสอน.
ค. บันทึกการสอน.
ง. วิธีสอน
386. ถ้าต้องการทราบพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ แท้จริงของนักเรียน ควรใช้เครื่องมือชนิดใด (ติวอีสานสักข้อ)
ก. แบบสัมภาษณ์.
ข. แบบสำรวจรายการ.
ค. แบบสังเกต.
ง. แบบสอบถาม
387. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้อง อยู่บนพื้นฐานอะไร
ก. ตัดสินผลการเรียนการสอน.
ข. การปรับปรุงการเรียนการสอน.
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์.
ง. พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน
388. กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งต้องมีอายุกี่ปี
ก. 18 ปีปีบริบูรณ์.
ข. 20 ปีบริบูรณ์.
ค. 18 ปี.
ง. 20 ปี
389. ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายใดต่อไปนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ จะไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ก. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. ศึกษานิเทศก์.
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น.
ง. ข้าราชการทุกคนควรมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ
390. ข้อใด ไม่ใช่ ผู้ปกครอง (พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก)
ก. ครูฝ่ายปกครอง.
ข. นายจ้าง.
ค. พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง.
ง. ผู้อนุบาล
391. ข้อใดไม่ใช่หลักการการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการศึกษา
ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลาย ในการปฏิบัติ.
ข. มีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ ส่วนกลาง.
ค. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา.
ง. มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัด การศึกษา
392. ใครเป็นผู้กำหนดว่าหน่วยงานการศึกษาใด จะต้องมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเท่าใดและมีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งอย่างไร
ก. ก.ค.ศ..
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. กพร..
ง. คณะรัฐมนตรี
393. ทำร้ายร่างกาย จิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง ลงโทษเด็ก ด้วยวิธีรุนแรง
ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
394. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาได้ หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัด
ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน.
ค. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
395. ข้อใดคือการนอนแบบไร้ความวิตกกังวล
ก. นอนทอดใจ.
ข. นอนทอดหุ่ย.
ค. นอนทอดชีวิต.
ง. นอนทอดสายตา
396. วิธีการสอนแบบใดที่ให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
ก. บทบาทสมมติ.
ข. สาธิต.
ค. โครงงาน.
ง. สืบค้น
397. บิดามารดามีหน้าที่จัดการศึกษาบุตร จะต้องจัด ข้อใดสำคัญที่สุด ?
ก. จัดให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ.
ข. จัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.
ค. ตามความพร้อมของครอบครัว.
ง. ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
398. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจได้รับเงินเพิ่มเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหมายถึงข้อใด
ก. เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง.
ข. เงินกู้ยืมโครงการสวัสดิการ.
ค. เงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ.
ง. เงินค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ เศรษฐกิจ
399. ผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วย “จรรยาบรรณวิชาชีพครู ”
ก. คุรุสภา.
ข. ก.ค.ศ..
ค. สพฐ..
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
400. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น คือข้อใด
ก. ปพ.1 บ.
ข. ปพ.1 ต.
ค. ปพ.1 พ.
ง. ปพ.1 ป
401. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ ก. ข. ค. ง.
ก. สังคหวัตถุ 4.
ข. ฆราวาสธรรม 4.
ค. พรหมวิหาร 4.
ง. อิทธิบาท 4
402. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ครูผู้ช่วย.
ข. อธิการบดี.
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ง. ศึกษานิเทศก์
403. ข้อใด ไม่ใช่ ก.ค.ศ.โดยตำแหน่ง
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา.
ข. เลขาธิการคุรุสภา.
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
404. ต้นกำเนิดประเพณีสงกรานต์เกิดจากประเทศ ใด
ก. ไทย.
ข. มอญ.
ค. ศรีลังกา.
ง. อินเดีย
405. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ เรียกว่า การเรียนแบบการค้นพบ คือ
ก. Inquiry.
ข. Discovery.
ค. Questioning.
ง. Case Study
406. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. เลขาธิการรัฐมนตรี.
ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี.
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
407. CAR นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ
ก. วิเคราะห์ผู้เรียน.
ข. ประเมินเพื่อพัฒนาแผนการสอน.
ค. แก้ปัญหาเด็กนักเรียน.
ง. วิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
408. เทคนิคการสอนแบบใดที่เหมาะกับผู้เรียนทุก ระดับชั้น
ก. บรรยาย.
ข. เกมส์.
ค. ทดลอง.
ง. โครงงาน
409. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพครู
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานการปฏฺบัติตน (จรรยาบรรณ วิชาชีพ).
ง. ถูกทุกข้อ
410. หลักธรรมข้อใดมีความหมายคล้ายคลึงกัน
ก. วิมังสา-โยนิโสมนสิกา.
ข. ฉันทะ-วิริยะ.
ค. มุมิตา-สมานัตตา.
ง. อุเบกขา-สมานัตตา
411. การเขียน “วัน เดือน ปี” ในหนังสือราชการ ข้อ ใดถูกต้อง
ก. 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557.
ข. 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557.
ค. 12 กรกฎาคม 2557.
ง. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
412. ข้อใดเป็นหลักการจัดการศึกษา
ก. การศึกษาตลอดชีวิต.
ข. การศึกษาต่อเนื่อง.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. การศึกษาในระบบ
413. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 8 ส.ค 2504.
ข. 8 ส.ค 2510.
ค. 8 ส.ค 2515.
ง. 8 ส.ค 2520
414. สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ข้อใดถูกต้อง
ก. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าตั้งแต่แรก เกิดหรือพบความพิการถึงอายุ 25 ปี.
ข. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าตั้งแต่แรก เกิดหรือพบความพิการถึงอายุ 35 ปี.
ค. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าตั้งแต่แรก เกิดหรือพบความพิการจนกระทั่งมีรายได้ขั้น ต่ำ ตามกำหนด.
ง. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าตั้งแต่แรก เกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
415. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียน การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึงบุคคลตามข้อใด
ก. คณาจารย์.
ข. อาจารย์.
ค. ครู.
ง. บุคลากรทางการศึกษา
416. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนครู.
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน.
ค. ผู้แทนศิษย์เก่า.
ง. ผู้แทนคุณวุฒิ
417. โรงเรียนต้องจัดให้มีระบบงานใดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ก. ระบบงานคุ้มครองเด็ก.
ข. ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
ค. ระบบงานแนะแนว.
ง. ถูกทุกข้อ
418. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน รองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. เลขาธิการ.
ค. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ข้อ ก และ ข
419. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
ก. สกินเนอร์.
ข. วิลเลี่ยมวุ้นท์.
ค. ฟาฟลอฟ.
ง. ธอร์นไดค์
420. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะใด
ก. Self- Development.
ข. Team Work.
ค. Curriculum and Learning Management.
ง. Student Development
421. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้ กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและ เอกชน.
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน.
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
ง. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาน ประกอบการ
422. ทิพย์วิไล เป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมี มนุษยสัมพันธ์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมข้อ ใด
ก. อาชวะ.
ข. มัทวะ.
ค. ตะบะ.
ง. อวิหิงสา
423. การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนควร ใช้เครื่องมือใด
ก. แบบสังเกต.
ข. เเบบสอบถาม.
ค. ข้อสอบเเบบเลือกตอบ.
ง. ข้อสอบเเบบเขียนตอบ
424. ข้อใดเป็นพฤติกรรมพุทธพิสัย
ก. ฟังอย่างตั้งใจ.
ข. อ่านอย่างคล่องแคล่ว.
ค. สะกดคำอย่างถูกต้อง.
ง. เขียนหนังสืออย่างเป็นระเบียบ
425. ข้อใดมิใช่โทษทางวินัย ตามมาตรา 96 ใน พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 2547
ก. ภาคทัณฑ์.
ข. ตัดเงินเดือน.
ค. ลดเงินเดือน (ลดขั้นเงินเดือน).
ง. ปลดออก
426. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะหลักของข้าราชการครู
ก. บริการดี.
ข. มุ่งผลสัมฤทธิ์.
ค. การทำงานเป็นทีม.
ง. การพัฒนาตน
427. Functional Competency ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้.
ข. การพัฒนาผู้เรียน.
ค. การพัฒนาตนเอง.
ง. การบริหารจัดการชั้นเรียน
428. ใครเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบรรจุ ข้าราชการครูได้
ก. สมศักดิ์ มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง.
ข. สมพร กำลังปฎิบัติการสอนแต่ไม่ครบ1 ปี.
ค. สมจิตร มีคดีเคยต้องโทษร้ายแรงผิด จรรยาบรร.
ง. สมรัก ถูกสั่งเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
429. สติ หมายถึง
ก. การระลึกได้.
ข. ความรู้ตัว.
ค. การคิดก่อนทำ.
ง. การมีสมาธิ
430. ข้อใดมิใช่ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
ก. อินเดีย จีน.
ข. เเคนาดา สหภาพยุโรป.
ค. ญี่ปุ่น เกาหลีใต้.
ง. ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์
431. หากไม่พอใจผลการลงโทษทางวินัย
ก. ร้องทุกข์.
ข. อุทธรณ์.
ค. ร้องเรียน.
ง. ฟ้องศาล
432. AEC ให้มีจุดเด่น ประเทศอะไร "สาขา ผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ"
ก. พม่า.
ข. มาเลเซีย.
ค. อินโดนีเซีย.
ง. ฟิลิปปินส์
433. กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาตสามารถร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 15 วัน.
ข. 30 วัน.
ค. 45 วัน.
ง. 90 วัน
434. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทั้ง ส.ส./ ส.ว. (ตาม รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว57) คือ
ก. สนช..
ข. คสช..
ค. สปช.
ง. กพอ.
435. ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
436. ข้อใด ไม่ใช่ คุณธรรมหลัก 4 ประการตาม แนวคิดของอริสโตเติล
ก. ความรอบคอบ.
ข. ความกล้าหาญ.
ค. การรู้จักประมาณ ความยุติธรรม.
ง. ความมีเหตุมีผล
437. บุคคลใดมีคุณสมบัติบรรจุรับราชการครู
ก. ส้มเป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ.
ข. มดเป็นวัณโรคในระยะปรากฎอาการ.
ค. โอเป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษ.
ง. ชัยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
438. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติรับ ราชการครู
ก. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.
ข. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์.
ค. มีสัญชาติไทย.
ง. มีเชื้อชาติไทย
439. นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรม ข้อใด
ก. อัตตัญญุตา.
ข. มัตตัญญุตา.
ค. กาลัญญุตา.
ง. ปริสัญญุตา
440. ตำแหน่งแรกเริ่มรับราชการครู (พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการ 47ฯ)คือ
ก. อ.1.
ข. ครู คศ.1.
ค. ครูผู้ช่วย.
ง. ผู้ช่วยครู
441. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง
ก. การสื่อสาร.
ข. การคิด.
ค. ทักษะชีวิต.
ง. การใช้ภาษา
442. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท แสดงถึง วัฒนธรรมในด้านใด .
ก. คติธรรม.
ข. เนติธรรม.
ค. สหธรรม.
ง. วัตถุธรรม
443. ถูกพักใช้ใบอนุญาตฯ แล้วยังไม่หยุดปฏิบัติ หน้าที่สอนมีโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( ถูกเพิกถอน ).
ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000.
ง. ไม่มีโทษ
444. ข้อใดถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. นายสมศักดิ์เป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่ง.
ข. นายวินัยละทิ้งราชการ อ้างว่าไปศึกษาดูงาน ไปเที่ยว 15 วัน.
ค. นายมนูนำผลงานวิชาการของสุรัตน์มา เปลี่ยนชื่อส่งผลงานทางวิชาการ.
ง. ผ.อ. รู้ว่านายสุเมธทุจริตเอาเงินของโรงเรียน ไปใช้ แต่ไม่ดำเนินการสืบสวน
445. ครูเมาสุราคุมสติไม่อยู่เป็นที่รังเกียจของสังคม ขาดจรรยบรรณในข้อใด
ก. ต่อตนเอง.
ข. ต่อวิชาชีพ.
ค. ต่อสังคม.
ง. ต่อชุมชน
446. บุคลากรหลักระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ
ก. ผู้บริหาร.
ข. ครูแนะแนว.
ค. ครูที่ปรึกษา.
ง. ทุกๆคนร่วมกัน
447. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและ พัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล” รายละเอียดการเขียนจะ อยู่ในส่วนใดของรายงานการวิจัย
ก. บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง.
ข. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.
ค. บทที่ 4 ผลการวิจัย.
ง. บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
448. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการคุรุสภาโดยตำแหน่ง
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ค. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน.
ง. หัวหน้างานสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
449. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาจะมีในหน่วยงานทางการศึกษาใด จำนวนเท่าใดและต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งอย่างไร ใครเป็นผู้กำหนด
ก. ตามที่ ก.ม. กำหนด.
ข. ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด.
ค. ตามที่ ก.พ. กำหนด.
ง. กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
450. ข้อใดไม่ใช่ประเภทการเปลี่ยนตำแหน่ง
ก. สมัครใจ.
ข. ผู้บังคับบัญชากำหนด.
ค. เพื่อประโยชน์ราชการ.
ง. ถูกพักใช้ใบอนุญาต
451. ครูกล้าเป็นคนที่สอนนักเรียนด้วยความมุมานะ เอาใจใส่ ช่วงทำผลงานเพื่อที่จะปรับเลื่อน เงินเดือน เกรงว่าจะไม่ผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการจึงเสนอผลประโยชน์ให้ กรรมการ เพื่อที่จะได้ผ่านเเละเลื่อนขั้น เงินเดือน การกระทำเเบบนี้ ถือว่าผิดสถานใด
ก. ลดขั้นเงินเดือน.
ข. ให้ออกจากราชการ.
ค. ปลดออก.
ง. ไล่ออก
452. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอำนาจ วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อใด
ก. ยกข้อกล่าวหา.
ข. ภาคทัณฑ์.
ค. เพิกถอนใบอนุญาต.
ง. ถูกทุกข้อ
453. ให้ตำแหน่งคณาจารย์ เป็นตำแหน่งทาง วิชาการ ยกเว้น ข้อใด
ก. อาจารย์.
ข. รองผู้ช่วยศาสตราจารย์.
ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.
ง. ศาสตราจารย์
454. นโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง(52-61) มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก ข้อใดถูกต้อง?
ก. คุณภาพ โอกาส พัฒนาครู.
ข. คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม.
ค. คุณภาพ โอกาส พัฒนาระบบบริหาร.
ง. โอกาส การมีส่วนร่วม
455. รัฐเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้ สุทธิไม่เกินหนึ่งแสน // และ 1-3 แสนบาท ร้อยละเท่าใด
ก. 5%.
ข. 6%.
ค. 7%.
ง. 10%
456. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจตรงกับธรรมใด
ก. อิทธิบาท4.
ข. สังคหวัตถุ4.
ค. พรหมวิหาร4.
ง. สัปปุริสธรรม7
457. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง.
ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับกับความ.
ค. สามารถและความต้องการของตนเองการที่ ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่.
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
458. กรณี พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ถูก จับกุมข้อหารับส่วยน้ำมันเถื่อน ฯนั้น เป็น ตำรวจสังกัดหน่วยใด
ก. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง.
ข. กองบัญชาการตำรวจนครบาล.
ค. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง.
ง. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพ ติด
459. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ก. ผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้นมีอำนาจลงโทษ.
ข. การลงโทษว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณี กระทำความผิดไม่ร้ายแรง.
ค. ไม่ให้ลงโทษด้วยวิธีรุนแรง กลั่นแกล้ง อาฆาตพยาบาทให้ดูอายุและความร้ายแรงพฤต การณ์.
ง. เจตนาลงโทษเพื่อแก้นิสัยความประพฤติที่ ไม่ดีให้สำนึกในความผิด
460. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. 20 สิงหาคม 2557.
ข. 21 สิงหาคม 2557.
ค. 22 สิงหาคม 2557.
ง. 23 สิงหาคม 2557
461. การตั้งสมมติฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตรงกับขั้นตอนใดของอริยสัจสี่
ก. ทุกข์.
ข. สมุทัย.
ค. นิโรจน์.
ง. มรรค
462. ผู้จัดทำกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่นคือ
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สถานศึกษา
463. บุคคลใดได้รับความเสียหายจากการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้ยื่นเรื่องต่อ ใคร
ก. ก.ค.ศ..
ข. อ.ก.ค.ศ..
ค. คุรุสภา.
ง. ประธานคุรุสภา
464. ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สินเพื่อสร้าง อาคาร หรือสถานที่ให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพท. ตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป หากประสงค์ที่จะขอพระ บรมฉายา ลักษณ์ไปประดิษฐาน ณ สถานที่นั้น ก็ให้ สามารถทำได้
ก. 1 ล้านบาทขึ้นไป.
ข. 3 ล้านบาทขึ้นไป.
ค. 5 ล้านบาทขึ้นไป.
ง. 10 ล้านบาทขึ้นไป
465. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. เป็นผู้บริหารราชการและเป็น ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่ การศึกษา.
ข. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็น อำนาจหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา.
ค. เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.
ง. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
466. ข้อใดหมายถึง สภาวิชาชีพครู ตาม พรบ.สภา ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ก. ก.ค.ศ..
ข. อ.ก.ค.ศ..
ค. ครุสภา.
ง. คุรุสภา
467. ข้อใดไม่ใช่ “หลักการจัดการศึกษา” ตาม พ.ร.บ.
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาจัดการ ศึกษา.
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ง. การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
468. ประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในโลก คือ
ก. ไทย.
ข. มาเลเซีย.
ค. สิงคโปร์.
ง. พม่า
469. คนที่มีน้ำใจทุกคนเป็นคนที่มีความสุข คนไทย มีน้ำใจ..ดังนั้น
ก. คนมีความสุขมีน้ำใจ.
ข. คนมีน้ำใจมีความสุข.
ค. คนไทยมีน้ำใจ.
ง. คนไทยมีความสุข
470. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชารับโปรดเกล้าเป็น นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. 23 สิงหาคม 2557.
ข. 24 สิงหาคม 2557.
ค. 25 สิงหาคม 2557.
ง. 26 สิงหาคม 2557
471. PDCA วงจร Deming Cycle คุณภาพ ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
ก. p.
ข. d.
ค. c.
ง. a
472. ค่า P ความยากเหมาะสม...?
ก. 0 .20 - 0.80.
ข. 0.40 - 0.60.
ค. 0.20 ขึ้นไป.
ง. 0.70 ขึ้นไป
473. ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทย ฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ให้เป็นไป ตามที่ใครกำหนด
ก. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ก.ค.ศ..
ค. คณะรัฐมนตรี.
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
474. ผู้ที่ลงนามในคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย คือ
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. เลขาธิการ สพฐ ..
ง. รับมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
475. ปรับบทบาทสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาอัธยาศัย เพื่อเติมเต็มระบบ การศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้อย่างแท้จริง" ข้อใดเกี่ยวข้องมากที่สุด
ก. สำนักงานการศึกษาตลอดชีวิต.
ข. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ.
ค. สำนักงานการศึกษาอัธยาศัย.
ง. ถูกทุกข้อ
476. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ เป็น การศึกษาในลักษณะใด
ก. การศึกษาในระบบ.
ข. การศึกษานอกระบบ.
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ง. การศึกษาภาคบังคับ
477. ข้อใดคือส่วนราชการ ที่ขึ้นตรงต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา.
ง. สถานศึกษา
478. ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
ก. สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน.
ข. สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน.
ค. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของ มนุษย์.
ง. สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบตก
479. ใครเป็นผู้อนุมัติให้ครูในสถานศึกษาไป ราชการต่างจังหวัด
ก. รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร.
ข. ผู้ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
480. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็น นิติบุคคล
ก. โรงเรียนสังกัด สพฐ..
ข. โรงเรียนเอกชน.
ค. สำนักงานเขตพื้อที่การศึกษา.
ง. วัด
481. KPA ตรงกับข้อใด
ก. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ.
ข. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ.
ค. มาตรฐานสมรรถนะ.
ง. มาตรฐานการเรียนรู้
482. ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง
ก. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความ มั่นคงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.
ข. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.
ค. รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน.
ง. รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
483. ถึงพี่ไม่หล่อ ตัวดำเหมือนกับมีดหม้อ ก็พอไป วัดไปวาน้องกลัวบัดสี เป็นแฟนกับพี่ ไม่สม ราคา กับบาท กับเหรียญยีบห้า ใครจะบ้ามา แลกกัน หาดทรายยังขาว ... เป็นสำนวน..?
ก. บรรยาย.
ข. อุปมา.
ค. พรรณนา.
ง. เทศนา
484. ข้อใดคือความหมายของเด็ก ตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ถึงย่างเข้าปีที่ 15.
ข. เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี.
ค. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาค บังคับแล้ว.
ง. เด็กที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี
485. งบประมาณขาดดุล ตรงกับหลัก สัปุริธรรม 7 ข้อใด
ก. อัตตัญญุตา.
ข. มัตตัญญุตา.
ค. ธัมมัญญุตา.
ง. ปริสัญญุตา
486. ข้อใดคือความหมายของ คำว่า การศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. การศึกษา คือ การลงทุน.
ข. การศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อสังคม.
ค. การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต.
ง. การศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ งอกงามของคนในสังคม
487. ข้อใดเป็นนโยบาย ของ สพฐ. ศธ. ปี 2558
ก. ปีแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน.
ข. ปีแห่งการดูแลช่วยหรือนักเรียน.
ค. ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้.
ง. ปีแห่งการปลอดสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
488. อาเซียน มีประเทศเริ่มก่อตั้ง กี่ประเทศ
ก. 1 ประเทศ.
ข. 2 ประเทศ.
ค. 4 ประเทศ.
ง. 5 ประเทศ
489. DOC สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศข้อใด
ก. ระดับโรงเรียน.
ข. ระดับ สพท..
ค. ระดับ สพฐ..
ง. ระดับกระทรวง
490. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คุ้มครองเด็กแห่งชาติต้องมีสตรีจำนวนเท่าไร
ก. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3.
ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3.
ค. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4.
ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5
491. ถูกดูหมิ่นได้รับความเจ็บใจ แต่ยิ้มแย้มได้ เพราะมีหลักธรรมข้อใด
ก. สติ.
ข. หิริ.
ค. ขันติ.
ง. โสรัจจะ
492. สควค. คือข้อใด
ก. สำนักงานส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ข. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.
ค. สำนักงานส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.
ง. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
493. ใครเป็นผู้เสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัญชี เงินเดือน เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรณีที่ค่าครองชีพมีการ เปลี่ยนแปลงไป
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา.
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. คณะรัฐมนตรี
494. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกาหนดรหัสกา กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อ ความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ... จาก รหัสต่อไปนี้ “ ต 2.2 ม.4-6/3 “ หมายเลข 2.2 มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.
ค. สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2.
ง. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 2 เทอม 2
495. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึ่ง ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน สถานศึกษาทุกแห่ง หมายถึงข้อใด
ก. มาตรฐานการศึกษา.
ข. คุณภาพการศึกษา.
ค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
496. การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งใดที่กฏหมาย กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อสรรหา บุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา.
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา.
ค. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาจาก บุคคลภายนอก.
ง. ถูกทุกข้อ
497. ครู ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คือข้อใด
ก. ปูชนียบุคคล.
ข. ผู้ถ่ายทอดความรู้.
ค. ผู้สั่งสอนศิษย์.
ง. ผู้มีน้ำใจงาม
498. ข้อใดไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
ก. บรรจุใหม่ 3 เดือน 15 วัน.
ข. ลาคลอดบุตรไม่เกิน90 วันทำการ.
ค. ลาป่วยรักษานาน 60วันทำการ.
ง. ลากิจส่วนตัวไม่เกิน 23วันทำการ
499. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา เรียกอีกอย่าง หนึ่งว่าอย่างไร
ก. การศึกษาขั้นต้น.
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. การศึกษาในระบบ.
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
500. ขั้นตอนสำคัญถือเป็นหัวใจในการพัฒนา หลักสูตร คือ
ก. จัดทำโครงสร้างรายวิชา.
ข. จัดทำคำอธิบายรายวิชา.
ค. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้.
ง. กำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
501. ผู้ที่มีอำนาจพิจารณา ออก เพิกถอน พักใช้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. ก.ค.ศ.
502. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ไว้ในกฎหมายฉบับใด
ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542.
ข. พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545.
ค. พรบ. ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ข้อ ก และ ข
503. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ประเมินกี่มาตรฐาน กี่ตัวบงชี้ (พ.ศ.2554- 2558*)
ก. 3 มาตรฐาน 12 ตัวบงชี้.
ข. 3 มาตรฐาน 15 ตัวบงชี้.
ค. 4มาตรฐาน 12 ตัวบงชี้.
ง. 4 มาตรฐาน 15 ตัวบงชี้
504. ผู้ใดมีอำนาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก รับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน พัฒนาและฟื้นฟู ได้ทั่ว ราชอาณาจักร คือ
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย.
ค. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์.
ง. รมต.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
505. ผอ.วายุ มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ
ก. 7 วัน.
ข. ไม่เกิน 7 วัน.
ค. ไม่เกิน 15 วัน.
ง. ไม่เกิน 30 วัน
506. มาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) ที่ให้การ กระทำที่ยึดอำนาจและควบคุมอำนาจ แผ่นดิน ของ คสช.หากการกระทำนั้นผิด กฏหมายให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและ รับผิดโดยสิ้นเชิง
ก. มาตรา 42.
ข. มาตรา 44.
ค. มาตรา 46.
ง. มาตรา 48
507. สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอกโรงเรียนเป็นผู้จัด เรียกว่าอะไร
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.
ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.
ค. ศูนย์การเรียน.
ง. โรงเรียนเอกชน
508. แรงงานต่างด้าวชาติใดที่มาทำงานใน ประเทศไทยมากที่สุด
ก. ลาว.
ข. กัมพูชา.
ค. พม่า.
ง. มอญ
509. ตำแหน่งต่อไปนี้ตำแหน่งใดที่ไม่ใช่ ครู (พ.ร.บ. สภาครู 46ฯ)
ก. ผู้สอนในโรงเรียน.
ข. ผู้สอนในมหาวิทยาลัย.
ค. ผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็ก.
ง. ผู้สอนในวิทยาลัยอาชีพ
510. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ ใช้การตัดสินใจ
ก. Problem Solving.
ข. Concept mapping.
ค. Decision making.
ง. Case Study
511. ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ (คตช.) คือ
ก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.
ข. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์.
ค. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ.
ง. นายวิษณุ เครืองาม
512. ประเทศที่ผลิต แอนติบอดีรักษาอีโบลา‘ ได้ เป็นชาติแรกของโลก คือ
ก. ไนจีเรีย.
ข. อเมริกา.
ค. ไทย.
ง. จีน
513. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 19 สิงหาคม 2542.
ข. 20 สิงหาคม 2542.
ค. 19 กันยายน 2552.
ง. 20 กันยายน 2552
514. ข้อใดเป็นวัจนภาษา
ก. ภาษามือ.
ข. ภาษากาย.
ค. ป้ายบอกทาง.
ง. ศิลาจารึก
515. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใดให้บรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้
ก. บรรจุตามมาตรา 36.
ข. บรรจุตามมาตรา 45.
ค. บรรจุตามมาตรา 50.
ง. บรรจุตามมาตรา 51
516. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี.
ข. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน.
ค. การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและ หลักการจัดการศึกษา.
ง. เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
517. เจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งต่อไป... (ครั้งที่ 18) คือ
ก. อินเดีย.
ข. อิรัก.
ค. อิหร่าน.
ง. อินโดนีเชีย
518. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา
ก. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์.
ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา 1 ปี.
ค. ได้รับการฝึกประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า.
ง. เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาทุกข้อ
519. ผู้ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบ การศึกษาแก่ผู้เรียนในการจัดการศึกษาโดย ครอบครัว(Home school) คือ
ก. ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ข. ผอ. สถานศึกษา.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
520. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. 2 ระดับ คือ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา.
ข. 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา.
ค. 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา.
ง. 4 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
521. จัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง หรือ สถานฟื้นฟู โดยมิได้รับอนุญาต
ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
522. ประเพณีทอดกฐินอยู่ในช่วงเวลาใด
ก. กลางเดือน 8 ถึงกลางเดือน 11.
ข. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ถึงวันขึ้น 15 เดือน 11.
ค. ระหว่างแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงเดือน 12.
ง. ระว่างแรม 1 ค่ำเดือน 10 ถึงเดือน 11
523. โปรแกรมที่ใช้จัดทำเกี่ยวกับการคำนวน
ก. MS EXCEL.
ข. MS WORD.
ค. MS POWERPOINT.
ง. PAINT
524. หลักสูตรใดจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไป ตามความเหมาะสมและความต้องการของ ผู้เรียนแต่ละบุคคล
ก. หลักสูตรแกนกลาง.
ข. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ.
ค. หลักสูตรบูรณาการ.
ง. หลักสูตรแบบหมวดวิชา
525. สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และการสอนที่มีประสิทธิภาพใน สถานศึกษา คือข้อใด
ก. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา.
ข. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ.
ค. การทำแผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึก หลังสอน.
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
526. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ผู้แจ้ง ข้อมูลที่เป็นเท็จจะต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท.
ข. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท.
ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท.
ง. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
527. ใครมีอำนาจ สั่งพัก เพิก ถอนใบประกอบ วิชาชีพ
ก. คณะกรรมการคุรุสภา.
ข. คุรุสภา.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
528. นายแดง เสพและค้ายาเสพติด ถือเป็นความผิด วินัยข้อใด
ก. ประพฤติชั่ว.
ข. ประพฤติชั่วร้ายแรง.
ค. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย.
ง. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู
529. ข้าราชการครูฯ ต้องปฎิบัติตามระเบียบแบบ แผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดย ถือประโยชน์สูงสุดของใครเป็นสำคัญ
ก. ประเทศชาติ.
ข. แผ่นดิน.
ค. ผู้เรียน.
ง. ประชาชน
530. ข้อใดต่างจากพวก
ก. ดัดแปลง.
ข. เปลี่ยนแปลง.
ค. ปรับปรุง.
ง. ซ่อมแซม
531. เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท.
ข. 6 ประเภท.
ค. 8 ประเภท.
ง. 10 ประเภท
532. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17 ณ เมือง อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ชาติใดที่มีชาติอื่น ประท้วงว่าโกงมากที่สุด...
ก. เกาหลีเหนือ.
ข. ญี่ปุ่น.
ค. เกาหลีใต้.
ง. จีน (เจ้าเหรียญทอง)
533. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จัดอยู่ในมาตรฐานใด
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ.
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน.
ง. มาตรฐานตำแหน่งและประสบการณ์วิชาชีพ
534. ใจความสำคัญของ มาตรา 6 สรุปได้ตามข้อใด
ก. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา เด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.
ข. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.
ค. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด.
ง. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
535. หากท่าน...ไม่พอใจในคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ท่านจะ ดำเนินการอย่างไร
ก. ร้องทุกข์.
ข. อุทธรณ์.
ค. ร้องเรียน.
ง. ฟ้องศาลปกครอง
536. Inquiry Method เป็นวิธีการเรียนรู้ตามข้อ ใด
ก. การเรียนรู้แบบสืบค้น.
ข. การเรียนรู้ค้นพบ.
ค. การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา.
ง. การเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์
537. .เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อน ตามระยะเวลา ในข้อใด
ก. 15 วัน.
ข. ไม่น้อยกว่า 30 วัน.
ค. 90 วัน.
ง. ไม่น้อยกว่า 180 วัน
538. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจ วินิจฉัยชี้ขาดได้กี่ข้อ
ก. 3.
ข. 4.
ค. 5.
ง. 6
539. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความ บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม
540. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ควบคุมรักษามาตรฐาน วิชาชีพครู
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. สกสค.
541. รหัสตัวอักษร ต หมายถึงภาษาใด ตาม หลักสูตรแกนกลาง ฯ 51
ก. เวียดนาม.
ข. พม่า.
ค. ต่างประเทศ.
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
542. คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมปีละกี่ครั้ง
ก. 10 ครั้ง.
ข. 12 ครั้ง.
ค. 15 ครั้ง.
ง. 24 ครั้ง
543. ข้อสอบมีอำนาจจำแนกนั้นคือข้อใด
ก. ข้อสอบนั้นยากพอ ๆ กัน.
ข. ข้อสอบนั้นผ่านการวิเคราะห์อย่างดีแล้ว.
ค. ข้อสอบนั้นสามารถแยกตนเก่งออกจาก คนไม่เก่งได้.
ง. ข้อสอบนั้นสามารถวัดสิ่งที่ต้องกาวัดได้ อย่างแท้จริง
544. ใครเป็นผู้ตัดสินผู้สมัครสอบว่าเป็นบุคคลไร้ ความสามารถ
ก. ศาล.
ข. แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์.
ค. ก.ค.ศ..
ง. เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
545. ให้แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ได้ตาม ข้อใด
ก. กลุ่มสาระ.
ข. กลุ่มงาน.
ค. ฝ่าย.
ง. กลุ่ม
546. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า.
ข. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า.
ค. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์.
ง. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี
547. หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
ก. ก.ค.ศ..
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. สถานศึกษา.
ง. ถูกทุกข้อ
548. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคม อาเซียน
ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน.
ข. ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า.
ค. มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติมากขึ้น.
ง. ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิในการลงทุน มากกว่าต่างชาติ
549. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจลงโทษ ทาง วินัยตามข้อใด
ก. ภาคทัณฑ์.
ข. ตัดเงินเดือน 5% ไม่เกิน 1 เดือน.
ค. ลดขั้นเงินเดือน.
ง. ถูกทั้ง ก และข
550. "วันดินโลก" (World Soil Day) คือ
ก. 1 เมษายน.
ข. 22 เมษายน.
ค. 1 ธันวาคม.
ง. 5 ธันวาคม
551. ข้อใดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ก. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย.
ข. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.
ค. โรงเรียนเมืองพัทยา.
ง. โรงเรียนเทศบาล
552. กรรมการคุรุสภาผู้ทรงคุณวุฒิมีกี่คน
ก. 7 คน.
ข. ไม่เกิน 7 คน.
ค. 9 คน.
ง. 5 คน
553. ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สินตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป จะต้องประกาศอนุโมทนาลงในราชกิจา นุเบกษา
ก. 5 แสนบาทขึ้นไป.
ข. 1 ล้านบาทขึ้นไป.
ค. 3 ล้านบาทขึ้นไป.
ง. 5 ล้านบาทขึ้นไป
554. รัฐบาลแก้ปัญหาการขาดทุนจากโครงการ จำนำข้าวด้วยวิธีการใด
ก. กู้ธนาคารโลก.
ข. เพิ่มการเก็บภาษี.
ค. ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ.
ง. การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ ประชาชน
555. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งซื้อ ป.พ. ใดได้โดยตรง.
ก. ปพ. 1 และ ป.พ. 2.
ข. ป.พ.1.
ค. ปพ. 2.
ง. ปพ. 3
556. ประเทศใดในอาเซียนที่ไม่มีประเพณีสงกรานต์
ก. ลาว.
ข. พม่า.
ค. อินโดนีเชีย.
ง. มาเลเซีย
557. ครูฉ้อราษฎร์บังหลวงผิดข้อใด
ก. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง.
ข. ผิดวินัยร้ายแรง.
ค. ผิดวินัยทางตรง.
ง. ผิดวินัยทางอ้อม
558. หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่อง
ก. หมู่บ้านเสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของ จังหวัด5คน.
ข. หมู่บ้านดอยปุยได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้าน ดีเด่นของจังหวัด.
ค. หมู่บ้านเสมอดาว มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรสูง.
ง. หมู่บ้านบัวตองมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2คน
559. การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย และจิตใจ เป็นองค์ประกอบใดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 42ฯ (ม.6)
ก. จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา.
ข. แนวทางการจัดการศึกษา.
ค. ความมุ่งหมายการจัดการศึกษา.
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
560. การวัดผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญวัดจากข้อใดเป็นสำคัญ
ก. การปฏิบัติ.
ข. ความเข้าใจ.
ค. ความคิด.
ง. ความรู้
561. “ครู” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
ก. เคารพ.
ข. ผู้ควรแก่การเคารพ.
ค. หนัก.
ง. ผู้สั่งสอนศิษย์

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบ