เฉลยข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพัง
ก. ผู้เยาว์.
ข. คนไร้ความสามารถ.
ค. คนเสมือนไร้ความสามารถ.
ง. ถูกทุกข้อ
2. การกระทำละเมิด ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท.
ข. เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท.
ค. การกระทำนั้นผิดกฎหมาย และผู้อื่นเสียหาย.
ง. ต้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วย ก, ข และ ค
3. ข้อใดถูกต้อง
ก. การใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือจะฟ้องร้องกันมิได้.
ข. ถ้าให้เช่าเกินกว่า 3 ปีขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่.
ค. ถ้าให้เช่าตลอดอายุต้องทำเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะบังคับได้ 3 ปี.
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นการกระทำละเมิด
ก. นาย ก ขับรถชนรั้วบ้านของตัวเอง.
ข. นาย ข ยินยอมให้นาย ก แตะก้น.
ค. นาย ก ขับรถชนรั้วบ้านนาย ข.
ง. นาย ก ถูกหมอที่โรงพยาบาลฉีดยาป้องกันบาดทะยัก
5. ความหมายของ นิติกรรม คือข้อใด
ก. ความหมายของ นิติกรรม คือข้อใด.
ข. กระทำด้วยความสมัครใจ.
ค. มุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล.
ง. ทุกข้อถูกต้อง
6. อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง
ก. ที่ดิน ทรัพย์ที่อยู่ติดกับที่ดินถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน.
ข. สิทธิทั้งหลายของทรัพย์อันเกี่ยวกับที่ดิน.
ค. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง.
ง. ทรัพย์ที่สามารถแบ่งได้
7. ผู้พิทักษ์ คือใคร
ก. ผู้ให้ความพิทักษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ.
ข. ผู้ให้ความพิทักษ์ของคนไร้ความสามารถ.
ค. ผู้ให้ความพิทักษ์ของผู้เยาว์.
ง. ผู้ให้ความพิทักษ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม
8. ผู้เสียหายอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งใด
ก. เงินสด.
ข. คืนเป็นสินทรัพย์ที่เสียหาย.
ค. เรียกร้องให้จัดหายานพาหนะมาใช้รับ-ส่ง.
ง. ถูกทุกข้อ
9. การกระทำใดเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ก. ก ซื้อ ข้าวแก่ง ชำระด้วยเงินสด.
ข. ก กับ ข ตกลงกันว่าเงินที่กู้ไปนั้น ข จะส่งให้เป็นข้าวสารแทนเงิน.
ค. ก กับ ข ตกลงกันซื้อขายรถยนต์โดยชำระเงินสด.
ง. ก รับจ้างกับ ข เกี่ยวข้าวโดยรับค่าจ้างเป็นเงินสด
10. กิจกรรมใดที่นิติบุคล สามารถกระทำได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
ก. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
ข. การแต่งงาน.
ค. การโอนทรัพย์สิน.
ง. การเกณฑ์ทหาร
11. กรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่ง
ก. กรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่ง.
ข. สินค้าสูญหายเพราะเกิดจากความผิดของผู้ตราส่ง.
ค. สินค้าสียหายเพราะเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเอง.
ง. สินค้าเสียหายเพราะส่งมอบชักช้า
12. ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ข้อใดถูกต้อง
ก. ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ.
ข. ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสมอ.
ค. ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นอาจถูกบอกล้างด้วย.
ง. ถูกทุกข้อ
13. นิตติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือข้อใด
ก. ทวงการเมือง.
ข. บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ.
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด.
ง. เทศบาล วัดวาอารม
14. การกระทำใดถือว่าไม่เป็นการละเมิด
ก. นาย ก ยินยิมให้แพทย์ผ่าตัดใส้ติ่ง.
ข. ตำรวจจับคนร้ายชิงทรัพย์ขังไวในห้องขัง.
ค. นายทะเบียนพักใช้ใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด.
ง. ถูกทุกข้อ
15. บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกได้ดังนี้
ก. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคม.
ข. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล.
ค. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัด.
ง. บุคลคลธรรมดา บริษัทจำกัด สมาคม
16. ข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ก. บริษัท จำกัด.
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
ค. เด็กที่อยู่ในภรรภ์มารดา.
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
17. การกระทำด้วยความสมัครใจต้องเป็นการกระทำที่ปราศจากสิ่งใด
ก. การถูกข่มขู่.
ข. การถูกหลอกลวง.
ค. การโดนบังคับ.
ง. การกระทำโดยปราศจากข้อ ก, ข และ ค
18. ในการประกันวินาศภัยใครเป็นบุคคลคนเดียวกันได้
ก. ผู้เอาประกัน กับ ผู้รับประโยชน์.
ข. ผู้เอาประกัน กับ ผู้รับประกัน.
ค. ผู้รับประกัน กับ ผู้รับค่าสินไหมทดแทน.
ง. ผิดทุกข้อ
19. นิติบุคลตามกฎหมายอื่นได้แก่ข้อใด
ก. บริษัทจำกัด.
ข. สมาคม.
ค. มูลนิธิ.
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
20. "การกระทำของบุคคลที่กฎหมายยอมรับและบังคับใช้" เป็นความหมายของข้อใด
ก. นิติกรรม.
ข. สัญญา.
ค. พินัยกรรม.
ง. หนังสือราชการ
21. ข้อใดถูกต้อง
ก. นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ.
ข. นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ.
ค. นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ.
ง. นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
22. ความหมายของนิตติบุคคล คือข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติ.
ข. มีหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา.
ค. สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนบุคคลธรรมดา.
ง. ทุกข้อถูกต้อง
23. ในกรณีทำละเมิดให้เขาถึงตายทันที ค่าสินไหมทดแทนใดที่ผู้ละเมิดไม่ต้องชดใช้
ก. ค่าทำศพ.
ข. ค่ารักษาพยาบาล.
ค. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เสียชีวิต.
ง. ค่าอุปการะบิดามารดาผู้เสียชีวิต
24. ละเมิด คืออะไร
ก. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้.
ข. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ผู้อื่น.
ค. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและแต่ผู้อื่น.
ง. ถูกทุกข้อ
25. บุคคลที่จะต้องรับผิดฐานละเมิดร่วมกับผู้อื่นได้แก่ข้อใด
ก. นายจ้าง ต้องร่วมรับผิดลูกจ้างที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทเรื่องชู้สาว.
ข. บิดามารดาต้องร่วมรับผิดเมื่อผู้เยาว์ทำนิติกรรมซื้อรถทั้งที่ได้แสดงเจตนาบอกเลิกไว้ก่อนแล้ว.
ค. ผู้ยุยงส่งเสริมให้ถื่อว่ากระทำละเมิดด้วย.
ง. บิดาต้องรับผิดชอบหนี้สินที่บุตรบรรลุนิติภาวะได้ก่อหนี้ขึ้น
26. หากรู้ตัวผู้กระทำการละเมิด อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
ก. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด.
ข. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ.
ค. ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด.
ง. ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
27. ข้อใดหมายถึงการผลิต
ก. ดีนำเงินไปฝากธนาคาร.
ข. ดำซื้อดินสอ.
ค. แดงยืมเงินเพื่อน.
ง. ดาวรดน้ำต้นไม้
28. สัญญาขายผ่อนชำระกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
ก. ผู้ซื้อ.
ข. ผู้ขาย.
ค. ผู้ผ่อนชำระ.
ง. ผู้ขายฝาก
29. คำว่า "การอยู่รอดเป็นทารก" หมายความว่าอย่างไร
ก. ทารกนั้นได้คลอดออกมาแล้ว.
ข. ทารกนั้นได้หายใจแล้ว.
ค. ทารกนั้นเกิดมาเกิน 25 นาทีแล้ว.
ง. ทารกนั้นได้นำไปแจ้งเกิดตามระเบียบราชการแล้ว
30. วัตถุที่มีรูปร่าง หมายถึงสิ่งใด
ก. ทรัพย์.
ข. ทรัพย์สิน.
ค. ทรัพย์นอกพาณิชย.
ง. อสังหาริมทรัพย์
31. ผู้เยาว์ หมายถึง
ก. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ.
ข. บุคคลที่ยังอยู่กับบิดามารดา.
ค. บุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ.
ง. บุคคลที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
32. คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง
ก. คนที่ไม่สามารถจัดการงานทุกอย่างได้ด้วยตนเอง.
ข. คนที่ไม่สามารถมีบุตรได้.
ค. คนปกติที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จ.
ง. คนที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้
33. ในสัญญาประกันภัย "บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน" คือใคร
ก. ผู้รับประกันภัย.
ข. ผู้รับประโยชน์.
ค. ผู้เอาประกัน.
ง. ผู้รับมอบอำนาจ
34. กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถไปชนบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากผู้ขับขี่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว ผู้ขับขี่ยังจะต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไร
ก. ถูกจำคุก.
ข. ถูกปรับ.
ค. ถูกริบทรัพย์สิน.
ง. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
35. ข้อใดคือความหมายของการเริ่มของสภาพบุคคล
ก. สภาพบุคคลเริ่มแต่คลอดแล้วดอยู่รอดเป็นทารก.
ข. สภาพบุคคลเริ่มแต่คลอดแล้วดอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย.
ค. สภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่คลอดและมีชีวิตอยู่.
ง. สภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่บรรลุนิติภาวะ
36. สัญญาเช่าซื้อกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ใด.
ก. ผู้เช่าซื้อ.
ข. ผู้ให้เช่าซื้อ.
ค. ผู้ผ่อนชำระ.
ง. ผู้ให้เช่า
37. การกระทำอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา
ก. การสั่งการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร.
ข. การสั่งการโดยวาจา.
ค. การคิดในใจว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
ง. การนิ่งไม่แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับ
38. ทรัพย์นอกพาณิชย์หมายถึง
ก. ทรัพย์ที่แบ่งได้.
ข. อสังหาริมทรัพย์.
ค. ทรัพย์สินที่โอนแก่กันมิได้ด้วยกฎหมาย.
ง. สังหาริมทรัพย์
39. นาย ก ให้นาง ข ที่นาเช่าเป็นทำนา 15 ปี แต่ไม่ได้ทำสัญญาให้เช่า หากนาง ข ไม่ชำระค่าเช่า นาย ก จะฟ้องร้องได้หรือไม่อย่างไร
ก. นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้และได้รับค่าเช่าครบ 15 ปี.
ข. นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ไม่ได้ เพราะคู่สัญญาไม่ได้ทำเป็นสัญญาเช่า.
ค. นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ และได้ค่าเช่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเช่า 15 ปี.
ง. นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ หากนาง ข ไม่จ่ายค่าเช่าแต่จะบังคับได้เพียง 3 ปี
40. หากไม่รู้ว่าผู้กระทำละเมิดคือใคร อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
ก. ภายใน 5 ปี นับแต่วันละเมิด.
ข. ภายใน 10 ปี นับแต่วันละเมิด.
ค. ภายใน 10 ปี นับแต่วันละเมิด.
ง. ภายใน 20 ปี นับแต่วันละเมิด
41. ทรัพย์ต่อไปนี้อะไรเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์
ก. รถยนต์.
ข. ทะเลสาบ.
ค. ที่ดิน.
ง. บ้าน
42. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้ทรัพย์สินเสียหายสามารถทำได้ตามข้อใด?
ก. นำทรัพย์สินนั้นไปซ่อมแซม.
ข. ใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย.
ค. ซื้อทรัพย์สินชนิดและประเภทเดียวกันมาใช้แทน.
ง. ถูกทุกข้อ
43. การกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย คือข้อใด
ก. การทำสัญญาซื้อขายเฮโรอีน.
ข. การทำสัญญาเช่ารถขนยาเสพติด.
ค. การทำสัญญาเช่าซื้อรถ.
ง. การจอดรถในที่ห้ามจอด

http://www.thaitestonline.com