เฉลยแบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายส าคัญประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ก. การเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ.
ข. สร้างกรอบความร่วมมือทางทหาร.
ค. การแบ่งแยกฐานอ้านาจในภูมิภาคให้ชัดเจน.
ง. เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิก
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีการก้าหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน.
ข. เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม.
ค. อาเซียนมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว.
ง. สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ประเทศในข้อใดไม่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ก. ลาว.
ข. อินโดนีเซีย.
ค. เกาหลีใต้.
ง. บรูไน
4. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
ก. Asia South East Association Nations.
ข. Association for South East Asian Nations.
ค. Asia South East Association National.
ง. Association for South East Asian National
5. ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน
ก. เขตการลงทุนอาเซียน.
ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน.
ค. ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน.
ง. ถูกทุกข้อ
6. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไร
ก. ต้นข้าว 11 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.
ข. ต้นข้าว 11 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเพื่อการค้าขายอย่างเสรี.
ค. ต้นข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเพื่อการค้าขายอย่างเสรี.
ง. ต้นข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
7. คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม.
ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ.
ค. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์.
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ
8. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
ก. 10 ประเทศ.
ข. 12 ประเทศ.
ค. 15 ประเทศ.
ง. 20 ประเทศ
9. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
ข. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน.
ค. ประชาคมประชาชาติอาเซียน.
ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
10. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. เขตการค้าเสรี.
ข. เขตปกครองพิเศษ.
ค. เขตส่งเสริมการท่องเทียว.
ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
11. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายหลักการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ก. การสร้างประชาแห่งสังคมที่เอื้ออาทร.
ข. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งรับรู้ข่าวสาร.
ค. ส่งเสริมความเข้าใจของปัญหาสังคมในระดับภูมิภาค.
ง. ส่งเสริมความยั่งยืนและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
12. ข้อใดถูกต้อง
ก. "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC),ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(APSC), ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASoC)".
ข. "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC),ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(APSC), ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)".
ค. "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC),ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(APoC), ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASoC)".
ง. "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC),ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(APSC), ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)"
13. สิ่งใดคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
ก. มีกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ยากขึ้น.
ข. การฟ้องร้องทางกฎหมายลดลง.
ค. การค้าตามแนวชายแดนสูงขึ้น.
ง. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยลดลง
14. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน
ก. จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน.
ข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ.
ค. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย.
ง. ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา
15. อาเซียนคืออะไร
ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก.
ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก.
ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้
16. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม.
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ.
ค. สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน.
ง. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
17. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
ก. ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม.
ข. สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย.
ค. ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน.
ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
18. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน.
ข. ท้าให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า.
ค. มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น.
ง. ท้าให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ
19. 7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน คือข้อใด
ก. แพทย์ เภสัช นักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี นักแปลภาษา (ล่าม) นักสังคมวิทยา ทนายความ.
ข. แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักบัญชี นักส้ารวจ วิศวกร สถาปนิก.
ค. ครู นักธุรกิจ ทนายความ นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก เภสัช.
ง. แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักบัญชี เภสัช ครู นักวิทยาศาสตร์
20. ข้อใดคือกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญในระดับประเทศ
ก. ก่อสร้าง อุตสาหกรรม โลจิสติก บริการที่เกี่ยวกับการค้า ท่องเที่ยว.
ข. อัญมณี เสื้อผ้า บริการที่เกี่ยวกับการค้า ท่องเที่ยว ก่อสร้าง.
ค. ก่อสร้าง อุตสาหกรรม อัญมณี เสื้อผ้า ไฟฟ้า.
ง. โลจิสติก บริการที่เกี่ยวกับการค้า ไฟฟ้า อัญมณี เสื้อผ้า

http://www.thaitestonline.com