เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษากี่วัน
ก. 30 วัน.
ข. 60 วัน.
ค. 90 วัน.
ง. 180 วัน
2. สถานรับเลี้ยงเด็ก ต้องมีจำนวนเด็กกี่คนขึ้นไป
ก. ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป.
ข. ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป.
ค. ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป.
ง. ตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป
3. โรงเรียนต้องจัดให้มีระบบงานใดตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
ก. ระบบงานคุ้มครองเด็ก.
ข. ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
ค. ระบบงานแนะแนว.
ง. ถูกทุกข้อ
4. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 6 หมวด 88 มาตรา.
ข. 7 หมวด 88 มาตรา.
ค. 8 หมวด 88 มาตรา.
ง. 9 หมวด 88 มาตรา
5. "เด็ก" หมายความว่า
ก. บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี.
ข. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส.
ค. บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.
ง. ถูกทุกข้อ
6. สถานที่รับเด็กไว้อุปการะชั่วคราว เพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว
ก. สถานแรกรับ.
ข. สถานสงเคราะห์.
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.
ง. สถานพัฒนาและฟื้นฟู
7. สถานที่ให้การศึกษาอบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไขความประพฤติ บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ก. สถานแรกรับ.
ข. สถานสงเคราะห์.
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.
ง. สถานพัฒนาและฟื้นฟู
8. สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุตามข้อใด
ก. อายุไม่เกิน 3 ปีบริบูรณ์.
ข. อายุไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์.
ค. อายุไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์.
ง. อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์
9. ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคือผู้ใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพคือข้อใด
ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม.
ข. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด.
ค. เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครอง.
ง. ถูกทุกข้อ
11. จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ข. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ค. จำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ง. จำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
12. บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร
ก. ผู้อนุบาลเด็ก.
ข. ผู้สงเคราะห์เด็ก.
ค. ครอบครัวอุปถัมภ์.
ง. ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
13. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ง. ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดไม่ใช่ผู้ปกครอง
ก. ครูฝ่ายปกครอง.
ข. นายจ้าง.
ค. พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง.
ง. ผู้อนุบาล
15. การกระทำที่เป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ การกระทำผิดทางเพศ และการใช้เด็กกระทำสิ่งอันตรายขัดต่อกฎหมาย หมายถึงข้อใด
ก. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด.
ข. การทารุณกรรม.
ค. การเลี้ยงดูโดยมิชอบ.
ง. ถูกทุกข้อ
16. สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์
ก. สถานแรกรับ.
ข. สถานสงเคราะห์.
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.
ง. สถานพัฒนาและฟื้นฟู
17. การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ จนน่าเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของเด็ก
ก. การทารุณกรรม.
ข. การเลี้ยงดู และดูแลโดยมิชอบ.
ค. การเลี้ยงดูโดยมิชอบ.
ง. ถูกทุกข้อ
18. ห้ามเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพ หรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวเด็กและผู้ปกครอง ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามข้อใด
ก. ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ข. ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ค. ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ง. ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
19. เด็กพึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท.
ข. 6 ประเภท.
ค. 7 ประเภท.
ง. 8 ประเภท
20. คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กคือใคร
ก. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
21. ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กให้ดำเนินการตามข้อใด
ก. ให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่.
ข. ให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานฝ่ายปกครอง.
ค. ให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก.
ง. ถูกทุกข้อ
22. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีผู้ที่เป็นสตรี จำนวนเท่าใด
ก. 3 คน.
ข. 1 ใน 3 คน.
ค. ไม่น้อยกว่า 3 คน.
ง. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คน
23. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีกี่คน
ก. 20 คน.
ข. ไม่เกิน 20 คน.
ค. 23 คน.
ง. ไม่เกิน 23 คน
24. สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบำบัดรักษา ตลอดจนการศึกษา แนะแนวการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก
ก. สถานแรกรับ.
ข. สถานสงเคราะห์.
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.
ง. สถานพัฒนาและฟื้นฟู
25. เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยเกินกำลังและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ก. เด็กเร่ร่อน.
ข. เด็กกำพร้า.
ค. เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก.
ง. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
26. การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล และนำมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและบุคคลนั้น
ก. การสืบเสาะและพินิจ.
ข. การค้นหาและสืบเสาะ.
ค. การพิจารณาและพินิจ.
ง. ผิดทุกข้อ
27. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม.
ข. เด็กกำพร้า.
ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด.
ง. เด็กที่อยู่ในสภาพจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
28. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กมีอยู่ 3 คณะ ข้อใดผิด
ก. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ.
ข. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด.
ค. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กอำเภอ.
ง. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพหมานคร
29. การปฏิบัติต่อเด็กต้องคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ
ก. อายุของเด็ก.
ข. ระดับการศึกษาของเด็ก.
ค. ร่างกาย และจิตใจ.
ง. ประโยชน์สูงสุดของเด็ก
30. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ไม่ปรากฎบิดามารดา หรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้
ก. เด็กเร่ร่อน.
ข. เด็กกำพร้า.
ค. เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก.
ง. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

http://www.thaitestonline.com