เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับข้อใด
ก. คุณภาพการศึกษา.
ข. มาตรการจัดการศึกษา.
ค. มาตรฐานการศึกษา.
ง. มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
2. ในการวิจัยแบบง่าย ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
ก. กำหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา.
ข. กำหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆอย่างมีเหตุผล.
ค. ดำเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนด รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น.
ง. นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลที่เกิดขึ้น
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามข้อใดถูกต้อง
ก. พ.ศ. 2553 – 2557 .
ข. พ.ศ. 2554 - 2558.
ค. พ.ศ. 2555 – 2559 .
ง. พ.ศ. 2556 - 2560
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสาระการเรียนรู้
ก. องค์ความรู้ .
ข. ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้.
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ .
ง. สื่อและนวัตกรรม
5. คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต (นก.)ใช้เกณฑ์ ตรงกับข้อใด
ก. ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.).
ข. ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.).
ค. ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.).
ง. ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชั่วโมงต่อปี มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
6. "มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ เป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ" กำหนดไว้ตรงกับข้อใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. วิสัยทัศน์.
ข. จุดมุ่งหมาย.
ค. หลักการ .
ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. หน่วยงานต้นสังกัด จะเข้าทำการประเมินสถานศึกษาที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไร
ก. 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี .
ข. 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี.
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี .
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี
8. "O-NET" เป็นการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่เรียนระดับใด
ก. ป.1- ม.3 .
ข. ป.2 , ป.5 , ม.2 และ ม.5.
ค. ป.6 , ม.3 และ ม.6.
ง. ป.1- ม.6
9. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้
ก. ทักษะการวิจัย (Research Skill).
ข. การใช้เส้นเล่าเรื่อง (Story Line).
ค. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 Mat.
ง. ถูกทุกข้อ
10. มีการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน/ประจำวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น ตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน.
ข. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ค. การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ง. การพัฒนาผู้เรียน
11. การดำเนินการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ข้อใดถูกต้อง
ก. จัดทำและจัดหาสื่อ สำหรับการศึกษาค้นคว้า เลือกและใช้สื่อที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมหลากหลาย.
ข. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้.
ค. กำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกี่ยวกับสื่อ.
ง. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
13. เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึดเป้าหมายสุดท้ายของการเรียน คือมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลักกระบวนการออกแบบวางแผนของครูผู้สอนต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ตรงกับข้อใด
ก. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนยุค.
ข. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ.
ค. การออกแบบการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับ.
ง. การออกแบบการเรียนรู้แบบกลับทิศ
14. Backward Design ขั้นตอนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้โดยพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทำอะไรได้.
ข. ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานผลการเรียนรู้พิจารณาว่าอะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนรู้และสามารถทำได้ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนด.
ค. ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการเรียนการสอน จะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ลุ่มลึกและยั่งยืน (EnduringUnderstanding) ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนดไว้.
ง. ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนหน่วยการเรียนรู้ โดยทบทวนความเชื่อมโยงขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
15. ข้อใดไม่ใช่ ตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียน
ก. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน.
ข. การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน.
ค. การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน.
ง. การจัดระบบส่งเสริมผู้เรียน
16. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ผู้สอนดำเนินการอะไรเป็นสิ่งแรก
ก. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน.
ข. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์.
ค. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย.
ง. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
17. ลักษณะการวิจัยแบบง่าย ตรงกับข้อใด
ก. เป็นการวิจัยที่ครูทำในงานการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา/พัฒนา.
ข. เป็นการวิจัยเรื่องที่มีขอบเขตเล็ก ๆ ใช้เวลาน้อย มีกระบวนการไม่ซับซ้อน.
ค. เป็นการวิจัยที่เขียนรายงานการวิจัยความยาวไม่เกิน 10 หน้า.
ง. ถูกทุกข้อ
18. จำแนกข้อมูลที่จำเป็นและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา จัดทำระบบข้อมูลและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชาให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน.
ข. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ค. การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ง. การพัฒนาผู้เรียน
19. "มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ"เป็นการจัดการศึกษาระดับใด
ก. ก่อนประถมศึกษา .
ข. ประถมศึกษา.
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น .
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
20. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สภาการศึกษา.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคำแนะนำสภาการศึกษา
21. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา ต้องจัดให้เชื่อมโยงข้อใดมากที่สุด
ก. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
ข. กระบวนการเรียนการสอน.
ค. ความต้องการของผู้เรียน.
ง. ก และ ข
22. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน ตรงกับข้อใด
ก. การพัฒนาผู้เรียน .
ข. พัฒนาการผู้เรียน.
ค. กระบวนการพัฒนาผู้เรียน .
ง. วิธีการพัฒนาผู้เรียน
23. "การประกันคุณภาพภายใน" ดำเนินการโดยใครถูกต้องที่สุด
ก. บุคลากรของสถานศึกษา.
ข. หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา.
ค. โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น
24. "หลักการ"ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้.
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์.
ง. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
25. ข้อใดเป็น ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการชั้นเรียน
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน.
ข. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ค. การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ง. ถูกทุกข้อ
26. "ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ"ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในข้อใด
ก. วิทยาศาสตร์ .
ข. ภาษาไทย.
ค. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม .
ง. ศิลปะ
27. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน กำหนดประเด็นปัญหาลงมือปฏิบัติตามแผนสังเกตผลที่เกิดขึ้น สะท้อนผลหลังจากลงมือปฏิบัติ ถ้ายังมีประเด็นปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขก็วางแผน ลงมือปฏิบัติสะท้อนผล เป็นวงจรต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย โดยผู้ทำการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้สอน หมายความตรงกับข้อใด
ก. การวิจัย .
ข. การวิจัยในชั้นเรียน.
ค. การค้นหาคำตอบที่สงสัย .
ง. วิธีการแสวงหาความรู้
28. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้
ก. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning).
ข. การฝึกปฏิบัติ (Practice) การทดลอง (Experiment).
ค. โครงงาน (Project Work).
ง. ถูกทุกข้อ
29. ข้อใดเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาต่อเนื่อง.
ข. ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย.
ค. พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่.
ง. ถูกทุกข้อ
30. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการทำการวิจัยแบบง่าย
ก. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ.
ข. ครูมีทักษะการวิจัยและเป็นพื้นฐานสู่การวิจัยขั้นสูงหรือเป็นนักวิจัยต่อไป.
ค. ครูมีผลงานวิชาการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ.
ง. เป็นประโยชน์ทุกข้อ
31. กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะตอบคำถาม หรือปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หมายความตรงกับข้อใด
ก. การวิจัย .
ข. การวิจัยในชั้นเรียน.
ค. การค้นหาคำตอบที่สงสัย .
ง. วิธีการแสวงหาความรู้
32. "เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"ตรงตามข้อใด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน .
ข. ประกาศนียบัตร.
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา .
ง. แบบรับรองผลการเรียน
33. ผู้ใดให้ความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่ศึกษาขั้น.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
34. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. กระบวนการคิด (Thinking Process).
ข. กระบวนการแก้ปัญหา (Problem-solving Process) .
ค. กระบวนการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) .
ง. ถูกทุกข้อ
35. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบ การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ไม่ถูกต้อง
ก. ชื่อหน่วยการเรียนรู้.
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้.
ค. สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้.
ง. การนำเสนอผลงาน
36. "กำหนดรูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้" ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สามารถสร้างเสริมความรู้ ทักษะและคุณลักษณะได้ตรงกับพฤติกรรมที่กำหนดในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้.
ข. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้.
ค. ก่อประโยชน์ให้ผู้เรียนสูงสุด.
ง. ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านใดในระดับใด
37. ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อใดที่ต้องทำเป็นอันดับสุดท้าย
ก. การประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ.
ข. การประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.
ค. การเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาให้เพื่อนครูสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ.
ง. ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
38. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ก. กลุ่มสืบค้น (Group Individualization).
ข. กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together).
ค. กลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT).
ง. ถูกทุกข้อ
39. วิจัยแบบง่าย เป็นวิจัยที่เหมาะกับครู ตรงกับข้อใด
ก. ไม่ทำให้ภาระของครูมีมากเกินไป.
ข. ไม่เป็นงานที่แปลกแยกจากการทำงานปกติคือการจัดการเรียนรู้.
ค. เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกลมกลืน เกิดประโยชน์กับงานการเรียนการสอนปกติ.
ง. ถูกทุกข้อ
40. เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับข้อใดที่สุด
ก. สื่อการเรียนรู้ .
ข. สื่อการเรียนการสอน.
ค. สื่อทางการศึกษา .
ง. สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
41. มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน มีป้ายนิเทศหรือสื่อการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการสำหรับศึกษาค้นคว้าที่เป็นปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และผู้เรียนมีความสุขตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน.
ข. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ค. การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ง. การพัฒนาผู้เรียน
42. ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน การจัดข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้น/ประจำวิชาการกำกับดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชาต่าง ๆ ตรงกับข้อใด
ก. การพัฒนาผู้เรียน.
ข. การบริหารชั้นเรียน.
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน .
ง. วิธีการจัดการชั้นเรียน
43. การจัดทำสาระหลักสูตรถือเป็นหน้าที่หลักของใคร
ก. สภาการศึกษา .
ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
44. การประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ .
ข. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น.
ค. จัดทำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว .
ง. พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงาน
45. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำสาระท้องถิ่นขั้นตอนแรก ตรงกับข้อใด
ก. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา.
ข. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และกรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น.
ง. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 หรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46. ขั้นตอนแรกของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตรงกับข้อใด
ก. เลือกประเด็นคำถามวิจัยที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน .
ข. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง.
ค. วางแผนการวิจัย .
ง. ลงมือปฏิบัติพร้อมรวบรวมข้อมูล
47. ขั้นตอนแรก การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการนำผลวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา.
ข. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้.
ค. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน.
ง. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ
48. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. การตั้งคำถาม (Questioning).
ข. การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping).
ค. แผนผังกราฟิก (Graphic Organizers).
ง. ถูกทุกข้อ
49. ข้อใดเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน.
ข. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา.
ค. ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง.
ง. ถูกทุกข้อ
50. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กิจกรรมแนะแนว .
ข. กิจกรรมนักเรียน.
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ .
ง. กิจกรรมทัศนศึกษา
51. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ก. ปริศนาความคิด (Jigsaw).
ข. กลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Team-Games-Tournaments : TGT).
ค. กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams and AchievementDivisions : STAD).
ง. ถูกทุกข้อ
52. ข้อใดตรงกับความหมายของ "การศึกษา"
ก. การเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม.
ข. การเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม.
ค. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม.
ง. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
53.
ก. .
ข. .
ค. .
ง.
54. ทำไมสถานศึกษาต้องมีการดำเนินงาน "การประกันคุณภาพภายนอก"
ก. ใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา.
ข. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.
ค. เพื่อส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา.
ง. เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
55. ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อใดที่ต้องทำเป็นอันดับแรก
ก. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม.
ข. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ.
ค. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการของสถานศึกษาคณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดำเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสม ่าเสมอ.
ง. ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
56. เพราะเหตุใดสถานศึกษาจึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ก. เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา .
ข. เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา.
ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา .
ง. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
57. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การจัดสาระการเรียนรู้ .
ข. การกำหนดค่าน้ำหนักและเวลาเรียน.
ค. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ .
ง. การกำหนดระดับผลการเรียน
58. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน คำว่า "รายงานประจำปี"หมายความตรงกับข้อใด
ก. SSR .
ข. SAR.
ค. SRA .
ง. RSA
59. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้
ก. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process).
ข. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning).
ค. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process).
ง. ถูกทุกข้อ
60. "คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 5" ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง
ก. อยู่อย่างพอเพียง .
ข. มุ่งมั่นในการทำงาน.
ค. รักความเป็นไทย .
ง. มีจิตสาธารณะ
61. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 จัดระดับการศึกษาอย่างไร
ก. 2 ระดับ คือ ก่อนประถม ประถม.
ข. 2 ระดับ คือ ประถม มัธยม.
ค. 3 ระดับ คือ ก่อนประถม ประถม มัธยม.
ง. 3 ระดับ คือ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
62. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ข้อใดถูกต้อง
ก. 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้ .
ข. 11 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้.
ค. 15 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้ .
ง. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
63. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้กำหนดบังคับแบบตรงตามข้อใด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน .
ข. ประกาศนียบัตร.
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา .
ง. ระเบียนสะสม
64. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
ก. ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา.
ข. การประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา.
ค. พัฒนา วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา.
ง. พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา
65. สถานศึกษาต้องดำเนินการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ ตรงตามข้อใด
ก. ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง .
ข. อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง.
ค. ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง .
ง. อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
66. ประเภทของสื่อการเรียนรู้ตรงกับข้อใด
ก. สื่อธรรมชาติ .
ข. สื่อสิ่งพิมพ์.
ค. สื่อเทคโนโลยี .
ง. ถูกทุกข้อ
67. "สมรรถนะผู้เรียน" ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ความสามารถในการสื่อสาร .
ข. ความสามารถในการคิด.
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา .
ง. ความสามารถในการใช้ชีวิต
68. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ข้อใดผิด
ก. ภาษาไทย .
ข. คณิตศาสตร์.
ค. วิทยาศาสตร์ .
ง. สังคมศึกษา
69. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) .
ข. การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) .
ค. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Learning).
ง. ถูกทุกข้อ
70. "เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้"เป็นการวัดผลประเมินผลระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน .
ข. ระดับสถานศึกษา.
ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา .
ง. ระดับชาติ
71. หลักการสำคัญของการจัดทำการเลือกใช้และการประเมินสื่อข้อใดถูกต้อง
ก. ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การดประสบการณ์การเรียนรู้.
ข. ถูกต้อง ตามหลักวิชาและชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย ปัจจุบัน ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติและศีลธรรม ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา.
ค. รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายมีเอกภาพ สัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน น่าสนใจเหมาะสมกับวัย.
ง. ถูกทุกข้อ
72. สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ ตรงกับข้อใด
ก. ตัวชี้วัดการเรียนรู้ .
ข. สาระการเรียนรู้.
ค. กระบวนการเรียนรู้ .
ง. มาตรฐานการเรียนรู้

http://www.thaitestonline.com