เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ประเภทของสื่อการเรียนรู้ตรงกับข้อใด
ก. สื่อธรรมชาติ .
ข. สื่อสิ่งพิมพ์.
ค. สื่อเทคโนโลยี .
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ก. ปริศนาความคิด (Jigsaw).
ข. กลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Team-Games-Tournaments : TGT).
ค. กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams and AchievementDivisions : STAD).
ง. ถูกทุกข้อ
3. เพราะเหตุใดสถานศึกษาจึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ก. เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา .
ข. เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา.
ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา .
ง. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. หลักการสำคัญของการจัดทำการเลือกใช้และการประเมินสื่อข้อใดถูกต้อง
ก. ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การดประสบการณ์การเรียนรู้.
ข. ถูกต้อง ตามหลักวิชาและชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย ปัจจุบัน ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติและศีลธรรม ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา.
ค. รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายมีเอกภาพ สัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน น่าสนใจเหมาะสมกับวัย.
ง. ถูกทุกข้อ
5. ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อใดที่ต้องทำเป็นอันดับแรก
ก. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม.
ข. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ.
ค. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการของสถานศึกษาคณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดำเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสม ่าเสมอ.
ง. ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. "กำหนดรูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้" ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สามารถสร้างเสริมความรู้ ทักษะและคุณลักษณะได้ตรงกับพฤติกรรมที่กำหนดในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้.
ข. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้.
ค. ก่อประโยชน์ให้ผู้เรียนสูงสุด.
ง. ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านใดในระดับใด
7. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ข้อใดถูกต้อง
ก. 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้ .
ข. 11 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้.
ค. 15 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้ .
ง. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
8. ผู้ใดให้ความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่ศึกษาขั้น.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะตอบคำถาม หรือปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หมายความตรงกับข้อใด
ก. การวิจัย .
ข. การวิจัยในชั้นเรียน.
ค. การค้นหาคำตอบที่สงสัย .
ง. วิธีการแสวงหาความรู้
10. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบ การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ไม่ถูกต้อง
ก. ชื่อหน่วยการเรียนรู้.
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้.
ค. สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้.
ง. การนำเสนอผลงาน
11. มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน มีป้ายนิเทศหรือสื่อการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการสำหรับศึกษาค้นคว้าที่เป็นปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และผู้เรียนมีความสุขตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน.
ข. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ค. การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ง. การพัฒนาผู้เรียน
12. เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึดเป้าหมายสุดท้ายของการเรียน คือมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลักกระบวนการออกแบบวางแผนของครูผู้สอนต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ตรงกับข้อใด
ก. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนยุค.
ข. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ.
ค. การออกแบบการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับ.
ง. การออกแบบการเรียนรู้แบบกลับทิศ
13. ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน การจัดข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้น/ประจำวิชาการกำกับดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชาต่าง ๆ ตรงกับข้อใด
ก. การพัฒนาผู้เรียน.
ข. การบริหารชั้นเรียน.
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน .
ง. วิธีการจัดการชั้นเรียน
14. "มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ เป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ" กำหนดไว้ตรงกับข้อใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. วิสัยทัศน์.
ข. จุดมุ่งหมาย.
ค. หลักการ .
ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
15. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้กำหนดบังคับแบบตรงตามข้อใด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน .
ข. ประกาศนียบัตร.
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา .
ง. ระเบียนสะสม
16. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ผู้สอนดำเนินการอะไรเป็นสิ่งแรก
ก. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน.
ข. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์.
ค. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย.
ง. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
17. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการทำการวิจัยแบบง่าย
ก. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ.
ข. ครูมีทักษะการวิจัยและเป็นพื้นฐานสู่การวิจัยขั้นสูงหรือเป็นนักวิจัยต่อไป.
ค. ครูมีผลงานวิชาการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ.
ง. เป็นประโยชน์ทุกข้อ
18. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับข้อใด
ก. คุณภาพการศึกษา.
ข. มาตรการจัดการศึกษา.
ค. มาตรฐานการศึกษา.
ง. มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
19. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. การตั้งคำถาม (Questioning).
ข. การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping).
ค. แผนผังกราฟิก (Graphic Organizers).
ง. ถูกทุกข้อ
20. "ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ"ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในข้อใด
ก. วิทยาศาสตร์ .
ข. ภาษาไทย.
ค. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม .
ง. ศิลปะ
21. ข้อใดเป็น ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการชั้นเรียน
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน.
ข. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ค. การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ง. ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้
ก. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning).
ข. การฝึกปฏิบัติ (Practice) การทดลอง (Experiment).
ค. โครงงาน (Project Work).
ง. ถูกทุกข้อ
23. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำสาระท้องถิ่นขั้นตอนแรก ตรงกับข้อใด
ก. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา.
ข. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และกรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น.
ง. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 หรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. การดำเนินการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ข้อใดถูกต้อง
ก. จัดทำและจัดหาสื่อ สำหรับการศึกษาค้นคว้า เลือกและใช้สื่อที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมหลากหลาย.
ข. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้.
ค. กำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกี่ยวกับสื่อ.
ง. ถูกทุกข้อ
25. สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ ตรงกับข้อใด
ก. ตัวชี้วัดการเรียนรู้ .
ข. สาระการเรียนรู้.
ค. กระบวนการเรียนรู้ .
ง. มาตรฐานการเรียนรู้
26. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา ต้องจัดให้เชื่อมโยงข้อใดมากที่สุด
ก. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
ข. กระบวนการเรียนการสอน.
ค. ความต้องการของผู้เรียน.
ง. ก และ ข
27. หน่วยงานต้นสังกัด จะเข้าทำการประเมินสถานศึกษาที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไร
ก. 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี .
ข. 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี.
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี .
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี
28. เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับข้อใดที่สุด
ก. สื่อการเรียนรู้ .
ข. สื่อการเรียนการสอน.
ค. สื่อทางการศึกษา .
ง. สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
29. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สภาการศึกษา.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคำแนะนำสภาการศึกษา
30. สถานศึกษาต้องดำเนินการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ ตรงตามข้อใด
ก. ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง .
ข. อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง.
ค. ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง .
ง. อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
31. ในการวิจัยแบบง่าย ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
ก. กำหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา.
ข. กำหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆอย่างมีเหตุผล.
ค. ดำเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนด รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น.
ง. นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลที่เกิดขึ้น
32. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
ก. ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา.
ข. การประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา.
ค. พัฒนา วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา.
ง. พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา
33. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ข้อใดผิด
ก. ภาษาไทย .
ข. คณิตศาสตร์.
ค. วิทยาศาสตร์ .
ง. สังคมศึกษา
34. ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
35. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน คำว่า "รายงานประจำปี"หมายความตรงกับข้อใด
ก. SSR .
ข. SAR.
ค. SRA .
ง. RSA
36. ขั้นตอนแรกของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตรงกับข้อใด
ก. เลือกประเด็นคำถามวิจัยที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน .
ข. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง.
ค. วางแผนการวิจัย .
ง. ลงมือปฏิบัติพร้อมรวบรวมข้อมูล
37. คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต (นก.)ใช้เกณฑ์ ตรงกับข้อใด
ก. ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.).
ข. ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.).
ค. ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.).
ง. ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชั่วโมงต่อปี มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
38. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 จัดระดับการศึกษาอย่างไร
ก. 2 ระดับ คือ ก่อนประถม ประถม.
ข. 2 ระดับ คือ ประถม มัธยม.
ค. 3 ระดับ คือ ก่อนประถม ประถม มัธยม.
ง. 3 ระดับ คือ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
39. ข้อใดเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาต่อเนื่อง.
ข. ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย.
ค. พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่.
ง. ถูกทุกข้อ
40. ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อใดที่ต้องทำเป็นอันดับสุดท้าย
ก. การประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ.
ข. การประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.
ค. การเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาให้เพื่อนครูสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ.
ง. ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
41. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสาระการเรียนรู้
ก. องค์ความรู้ .
ข. ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้.
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ .
ง. สื่อและนวัตกรรม
42. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้
ก. ทักษะการวิจัย (Research Skill).
ข. การใช้เส้นเล่าเรื่อง (Story Line).
ค. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 Mat.
ง. ถูกทุกข้อ
43. "O-NET" เป็นการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่เรียนระดับใด
ก. ป.1- ม.3 .
ข. ป.2 , ป.5 , ม.2 และ ม.5.
ค. ป.6 , ม.3 และ ม.6.
ง. ป.1- ม.6
44. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน ตรงกับข้อใด
ก. การพัฒนาผู้เรียน .
ข. พัฒนาการผู้เรียน.
ค. กระบวนการพัฒนาผู้เรียน .
ง. วิธีการพัฒนาผู้เรียน
45. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. กระบวนการคิด (Thinking Process).
ข. กระบวนการแก้ปัญหา (Problem-solving Process) .
ค. กระบวนการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) .
ง. ถูกทุกข้อ
46. "หลักการ"ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้.
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์.
ง. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
47. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) .
ข. การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) .
ค. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Learning).
ง. ถูกทุกข้อ
48. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กิจกรรมแนะแนว .
ข. กิจกรรมนักเรียน.
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ .
ง. กิจกรรมทัศนศึกษา
49. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้
ก. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process).
ข. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning).
ค. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process).
ง. ถูกทุกข้อ
50. ข้อใดเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน.
ข. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา.
ค. ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง.
ง. ถูกทุกข้อ
51.
ก. .
ข. .
ค. .
ง.
52. "การประกันคุณภาพภายใน" ดำเนินการโดยใครถูกต้องที่สุด
ก. บุคลากรของสถานศึกษา.
ข. หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา.
ค. โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น
53. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามข้อใดถูกต้อง
ก. พ.ศ. 2553 – 2557 .
ข. พ.ศ. 2554 - 2558.
ค. พ.ศ. 2555 – 2559 .
ง. พ.ศ. 2556 - 2560
54. การจัดทำสาระหลักสูตรถือเป็นหน้าที่หลักของใคร
ก. สภาการศึกษา .
ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
55. ขั้นตอนแรก การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการนำผลวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา.
ข. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้.
ค. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน.
ง. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ
56. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน กำหนดประเด็นปัญหาลงมือปฏิบัติตามแผนสังเกตผลที่เกิดขึ้น สะท้อนผลหลังจากลงมือปฏิบัติ ถ้ายังมีประเด็นปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขก็วางแผน ลงมือปฏิบัติสะท้อนผล เป็นวงจรต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย โดยผู้ทำการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้สอน หมายความตรงกับข้อใด
ก. การวิจัย .
ข. การวิจัยในชั้นเรียน.
ค. การค้นหาคำตอบที่สงสัย .
ง. วิธีการแสวงหาความรู้
57. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การจัดสาระการเรียนรู้ .
ข. การกำหนดค่าน้ำหนักและเวลาเรียน.
ค. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ .
ง. การกำหนดระดับผลการเรียน
58. วิจัยแบบง่าย เป็นวิจัยที่เหมาะกับครู ตรงกับข้อใด
ก. ไม่ทำให้ภาระของครูมีมากเกินไป.
ข. ไม่เป็นงานที่แปลกแยกจากการทำงานปกติคือการจัดการเรียนรู้.
ค. เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกลมกลืน เกิดประโยชน์กับงานการเรียนการสอนปกติ.
ง. ถูกทุกข้อ
59. "คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 5" ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง
ก. อยู่อย่างพอเพียง .
ข. มุ่งมั่นในการทำงาน.
ค. รักความเป็นไทย .
ง. มีจิตสาธารณะ
60. "เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้"เป็นการวัดผลประเมินผลระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน .
ข. ระดับสถานศึกษา.
ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา .
ง. ระดับชาติ
61. "สมรรถนะผู้เรียน" ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ความสามารถในการสื่อสาร .
ข. ความสามารถในการคิด.
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา .
ง. ความสามารถในการใช้ชีวิต
62. การประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ .
ข. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น.
ค. จัดทำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว .
ง. พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงาน
63. ข้อใดตรงกับความหมายของ "การศึกษา"
ก. การเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม.
ข. การเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม.
ค. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม.
ง. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
64. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ก. กลุ่มสืบค้น (Group Individualization).
ข. กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together).
ค. กลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT).
ง. ถูกทุกข้อ
65. มีการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน/ประจำวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น ตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน.
ข. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ค. การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ง. การพัฒนาผู้เรียน
66. ทำไมสถานศึกษาต้องมีการดำเนินงาน "การประกันคุณภาพภายนอก"
ก. ใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา.
ข. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.
ค. เพื่อส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา.
ง. เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
67. "เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"ตรงตามข้อใด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน .
ข. ประกาศนียบัตร.
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา .
ง. แบบรับรองผลการเรียน
68. "มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ"เป็นการจัดการศึกษาระดับใด
ก. ก่อนประถมศึกษา .
ข. ประถมศึกษา.
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น .
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
69. จำแนกข้อมูลที่จำเป็นและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา จัดทำระบบข้อมูลและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชาให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน.
ข. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ค. การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา.
ง. การพัฒนาผู้เรียน
70. ข้อใดไม่ใช่ ตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียน
ก. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน.
ข. การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน.
ค. การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน.
ง. การจัดระบบส่งเสริมผู้เรียน
71. Backward Design ขั้นตอนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้โดยพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทำอะไรได้.
ข. ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานผลการเรียนรู้พิจารณาว่าอะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนรู้และสามารถทำได้ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนด.
ค. ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการเรียนการสอน จะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ลุ่มลึกและยั่งยืน (EnduringUnderstanding) ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกำหนดไว้.
ง. ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนหน่วยการเรียนรู้ โดยทบทวนความเชื่อมโยงขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
72. ลักษณะการวิจัยแบบง่าย ตรงกับข้อใด
ก. เป็นการวิจัยที่ครูทำในงานการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา/พัฒนา.
ข. เป็นการวิจัยเรื่องที่มีขอบเขตเล็ก ๆ ใช้เวลาน้อย มีกระบวนการไม่ซับซ้อน.
ค. เป็นการวิจัยที่เขียนรายงานการวิจัยความยาวไม่เกิน 10 หน้า.
ง. ถูกทุกข้อ

http://www.thaitestonline.com