เฉลยบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนคนแรกในประเทศไทยคือใคร

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เมืองหลวงของประเทศบรูไนคือเมืองอะไร
ก. จาการ์ตา.
ข. กัวลาลัมเปอร์.
ค. บันดาร์ เสรี.
ง. เนปิดอ
2. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียนคือใคร
ก. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ.
ข. นายแผน วรรณเมธี.
ค. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์.
ง. นายเล เลือง มินห์
3. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนคนแรกในประเทศไทยคือใคร
ก. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ.
ข. นายแผน วรรณเมธี.
ค. ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์.
ง. พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
4. วันอาเซียนตรงกับวันใด
ก. 18 สิงหาคม.
ข. 19 สิงหาคม.
ค. 18 กรกฎคม.
ง. 19 กรกฎคม

http://www.thaitestonline.com