เฉลยบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนคนแรกในประเทศไทยคือใคร

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. วันอาเซียนตรงกับวันใด
ก. 18 สิงหาคม.
ข. 19 สิงหาคม.
ค. 18 กรกฎคม.
ง. 19 กรกฎคม
2. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียนคือใคร
ก. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ.
ข. นายแผน วรรณเมธี.
ค. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์.
ง. นายเล เลือง มินห์
3. เมืองหลวงของประเทศบรูไนคือเมืองอะไร
ก. จาการ์ตา.
ข. กัวลาลัมเปอร์.
ค. บันดาร์ เสรี.
ง. เนปิดอ
4. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนคนแรกในประเทศไทยคือใคร
ก. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ.
ข. นายแผน วรรณเมธี.
ค. ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์.
ง. พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์

http://www.thaitestonline.com