เฉลยรวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการเปิดประชุมกองลูกเสือได้ถูกต้อง (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. ชักธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ แยก.
ข. ชักธงชาติ สวดมนต์ ตรวจ สงบนิ่ง แยก.
ค. ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก.
ง. ชักธงชาติ สวดมนต์ ตรวจ ท่องกฎ แยก
2. นโยบายลดเวลาเรียน สอนปกติถึงเวลาใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. 14.00 น..
ข. 14.30 น..
ค. 15.00 น.
ง. 16.00 น.
3. ครูถูกลงโทษ ไล่ออก ต้องขออุทธรณ์ต่อผู้ใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. ก.ค.ศ..
ข. กศจ..
ค. ผอ.สถานศึกษา.
ง. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
4. เกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดไม่ถูกต้อง (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา.
ข. ระดับประถมศึกษา.
ค. ระดับมัธยมศึกษา.
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
ก. ๒๓ คน.
ข. ๒๔ คน.
ค. ๒๕ คน.
ง. ๒๖ คน
6. การลงโทษนักเรียนมีเจตนาเพื่อ (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
ก. กลับประพฤติตนในทางที่ดี.
ข. แก้นิสัยหรือความประพฤติที่ไม่ดี.
ค. ให้รู้สำนึกผิด.
ง. ถูกทุกข้อ
7. การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับจรรยาบรรณใดมากที่สุด ? (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง.
ข. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ.
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม.
ง. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
8. ใครเป็นผู้ลงนามสนองรบพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉบับที่ 2 (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. ชวน หลีกภัย.
ข. ทักษิณ ชินวัตร.
ค. สรยุทธ์ จุลานนท์.
ง. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
9. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. การสัมผัส.
ข. การซักถาม.
ค. การสังเกต.
ง. การทดสอบ
10. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ใช้เวลาการจัดการเรียนการสอนตามข้อใด... (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
ก. ต่อเนื่อง 6 ปี.
ข. ต่อเนื่อง 9 ปี.
ค. ต่อเนื่อง 12 ปี.
ง. ต่อเนื่อง 15 ปี
11. เอกสารที่แสดงผลการเรียน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชาสถานศึกษาต้องบันทึกข้อมูล และออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา (ป.6) จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) คือเอกสารตามข้อใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. ปพ.1.
ข. ปพ.2.
ค. ปพ.3.
ง. ปพ.4
12. ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คือ (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. นายพรเพชร วิชิตชลชัย.
ข. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา.
ค. นายมีชัย ฤชุพันธุ์.
ง. นายเทียนฉาย กีรนันท์
13. ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50-54 มีระดับผลการเรียนตามข้อใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. 1.
ข. 1.5.
ค. 1.75.
ง. 2.0
14. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก (FB : แนวข้อสอบ ( ครูผู้ช่วย ))
ก. 15 วัน.
ข. 30 วัน.
ค. 45 วัน.
ง. นับตั้งแต่วันแรกที่ได้สร้างสรรค์งาน
15. วันกตัญญูแห่งชาติตรงกับวันใด (FB : แนวข้อสอบ ( ครูผู้ช่วย ))
ก. วันมาฆบูชา.
ข. วันวิสาขบูชา.
ค. วันอาสาฬหบูชา.
ง. วันเข้าพรรษา
16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
ก. ครู.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ศึกษานิเทศก์.
ง. ศาสตราจารย์
17. มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. Maslow.
ข. Skinner.
ค. Povlov.
ง. Watson
18. แผ่นดินไหวเมียนมา มีสาเหตุจากอะไร (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. การชนกันของแผ่นธรณีในแนวเทือกเขา.
ข. รอยเลื่อนแม่จัน เคลื่อนมุดตัวลง.
ค. รอยเลื่อนอรากัน เคลื่อนตัวมุดลง.
ง. การชนกันของรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์
19. สอบ 3 วิชาไทย คณิต อังกฤษ ได้คะแนนภาษาไทย 75 คะแนน อัตราส่วน ของคะแนนคือ 15:17:13 ถามว่าคะแนน เฉลี่ยของผู้สอบคนนี้คือเท่าไร (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
ก. 65 คะแนน.
ข. 75 คะแนน.
ค. 80 คะแนน.
ง. 85 คะแนน
20. องค์ประกอบของข้อใดที่เป็นสิ่งกำหนดการประเมินผล (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. หลักสูตร.
ข. เนื้อหาวิชา.
ค. ความคิดรวบยอด.
ง. จุดประสงค์การเรียนรู้
21. สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเป็นการศึกษารูปแบบใด (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
ก. ตามอัธยาศัย.
ข. ในระบบ.
ค. นอกระบบ.
ง. การศึกษาภาคบังคับ
22. การสอน Deductive Methodมีลักษณะตามข้อใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. การสอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม.
ข. การสอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย.
ค. การสอนให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง.
ง. การสอนที่มีการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
23. การลงโทษนักเรียน ต้องคำนึงถึงอะไร (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
ก. เพศ.
ข. ระดับชั้น.
ค. อายุ และความร้ายแรงของพฤติการณ์.
ง. วิธีการ
24. เอกสารที่แสดงผลการเรียน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชาสถานศึกษาต้องบันทึกข้อมูล และออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา (ป.6) จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) คือเอกสารตามข้อใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. ปพ.1.
ข. ปพ.2.
ค. ปพ.3.
ง. ปพ.4
25. พรหมวิหารสี่ : ฆราวาสธรรม : อิทธิบาทสี่ สอดคล้องข้อใดที่สุด ? (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
ก. ครองตน ครองคน ครองงาน.
ข. ครองคน ครองตน ครองงาน.
ค. ครองงาน ครองคน ครองคน.
ง. ครองงาน ครองตน ครองคน
26. การวัดผลต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. กิจกรรม.
ข. เนื้อหา.
ค. จุดประสงค์.
ง. แนวการจัดการศึกษา
27. ใครมีอำนาจ จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. สพฐ.
ข. กระทรวงศึกษาธิการ.
ค. กศจ..
ง. ก.ค.ศ.
28. คติพจน์ของลูกเสือสามัญคือข้อใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
ก. มองไกล.
ข. ทำดีที่สุด.
ค. จงเตรียมพร้อม.
ง. บริการ
29. ใครมีหน้าที่จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. สถานศึกษา.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. 44, 47, 56, 67, 100,.......ตัวถัดไปคือข้อใด (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
ก. 165.
ข. 145.
ค. 175.
ง. 135
31. 9, 13, 17, 21.............ตัวถัดไปคือจำนวนใด (FB: ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
ก. 27.
ข. 32.
ค. 25.
ง. 36
32. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. การระลึกได้.
ข. การทดสอบ.
ค. การสอน.
ง. การเรียนรู้
33. คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการ บริหารงานบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าอะไร (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
ก. กศจ..
ข. ก.ค.ศ..
ค. คุรุสภา.
ง. ส.ก.ส.ค.
34. “ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ทำก็จะยิ่งชอบมากขึ้น” ข้อความนี้เกิดเจตคติในด้านใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน.
ข. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง.
ค. เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา.
ง. ไม่มีข้อใดถูก

http://www.thaitestonline.com


ครูผู้ช่วย,สอบบรรจุ,Facebook,Line