เฉลยแนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในโลก
ก. 45.
ข. 46.
ค. 47.
ง. 49
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสํานักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ก. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.
ข. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์.
ค. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.
ง. หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
3. นักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค้นพบกล้วยป่าพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าอะไร
ก. กล้วยไม้สยาม.
ข. กล้วยศรีน่าน.
ค. กล้วยสยามมณี.
ง. กล้วยนิล
4. โทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 คือข้อใด
ก. จําคุก 5 ปี.
ข. จําคุกตลอดชีวิต.
ค. ปรับหนึ่งแสนบาท.
ง. ประหารชีวิต
5. "สาเหตุที่ทําให้มีกลุ่มผู้ประท่วงในตุรกีบุกโจมตีสถานกงสุลไทยในตุรกี"" ข้อใดถูกต้อง (ม.สวนดุสิต 2/2558)"
ก. รัฐบาลจับตัวนักวางระเบิดที่แยกราชประสงค์.
ข. ไทยส่งผู้อพยพชาวอุยกูร์ให้กับจีน.
ค. ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย.
ง. รัฐบาลทลายแรงงานผิดกฏหมายกลุ่มอุยกูร์
6. โอลิมปิกชนพื้นเมืองจัดขึ้นครั้งแรกช่วงเดือนตุลาคมที่ประเทศใด
ก. จีน.
ข. ซาอุดิอาราเบีย.
ค. ซีเรีย.
ง. บราซิล
7. วันสหประชาติชาติตรงกับวันใด
ก. 22-ต.ค..
ข. 23-ต.ค..
ค. 24-ต.ค..
ง. 25-ต.ค.
8. เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษา (ม.ราชภัฎเชียงรายปี 2/58)
ก. www.moe.go.th.
ข. www.obec.go.th.
ค. www.ocsc.go.th.
ง. www.moe.org
9. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หมายถึงข้อใด
ก. กบย..
ข. คบย..
ค. กนย..
ง. คนย.
10. หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจัดพิมพ์ทั้งหมดกี่ภาษา
ก. ไทย และอังกฤษ.
ข. ไทย และภาษาในประเทศอาเซียน.
ค. ไทย.
ง. ไทย และ เมียนมา
11. แหล่งท่องเที่ยวข้ามแดนไทย-ลาวคือแหล่งท่องเที่ยวใด
ก. ภูกระดึง.
ข. ภูเรือ.
ค. ภูตะวัน.
ง. ภูชี้ฟ้า
12. ข้อใดไม่ใช่แม่น้ำ 5 สายในปัจจุบัน (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สนช..
ข. ครม..
ค. สปช..
ง. คสช.
13. ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ก. WTO.
ข. ESCAP.
ค. AEC.
ง. EAC
14. World Expo ได้มีการใช้ งอบ มาเป็นสัญลักษณแการแสดงเพื่อต้องการสื่อสารสิ่งใด
ก. ประเทศไทยพร้อมรับมือการท่องเที่ยว.
ข. ประเทศไทยพร้อมรับมือการส่งออกอาหาร.
ค. ประเทศไทยพร้อมเป็นครัวโลก.
ง. ประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นําเกษตรกรรม
15. ประเพณีออกหว่าคือประเพณีใด
ก. เข้าพรรษา.
ข. โยนบัว.
ค. ออกพรรษา.
ง. ไหว้ผีปุา
16. นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการได้มีชาวต่างชาติคนใดเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ไมเคิล เดวิด เซลบีย์.
ข. อัลเฟรโด เอ็ดการ์.
ค. ดิลลอน คริสโตเฟอร์.
ง. ซินดี้ ซีเจ
17. นักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจําปี 2558 คือใคร
ก. วินิตา ดีถียนตแ.
ข. วีรพร นิติประภา.
ค. จุลพันธ์ นิติประภา.
ง. พีรจฬา จุฬานนท์
18. ประเพณีออกหว่ามีการแห่ขบวนเตียนเหง จากข้อความนี้ เตียงเหงมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. กินรี.
ข. สิงโต.
ค. ต้นโคม.
ง. เทียนพันเล่ม
19. ประเพณีอุ?มพระดําน้ำจัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. อุบลราชธานี.
ข. บึงกาฬ.
ค. อํานาจเจริญ.
ง. เพชรบูรณ์
20. ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดใด
ก. สมุทรสงคราม.
ข. สมุทรปราการ.
ค. เลย.
ง. ตาก
21. คนไทยเฉลี่ยใช้น้ำปริมาณเท่าใดในหนึ่งวัน
ก. 100 ลบ.ม./คน/วัน.
ข. 120 ลบ.ม./คน/วัน.
ค. 140 ลบ.ม./คน/วัน.
ง. 160 ลบ.ม./คน/วัน
22. ประเพณีออกหว่าจัดขึ้นที่ใด
ก. ตาก.
ข. กําแพงเพชร.
ค. พิษณุโลก.
ง. แม่ฮ่องสอน
23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ วันปิยมหาราช
ก. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 2.
ข. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 3.
ค. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 4.
ง. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 5
24. วันตํารวจตรงกับวันใด
ก. 12-ต.ค..
ข. 13-ต.ค..
ค. 14-ต.ค..
ง. 15-ต.ค.
25. สปท. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ.
ข. สภาขับเคลื่อนประเทศ.
ค. สภาขับเคลื่อนปรับปรุงประเทศ.
ง. สภาขับเคลื่อนปฏิวัติประเทศ
26. งานมหกรรมหนังสือระดับชาติจัดที่ศูนยแประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในปี 2558 เป็นการจัดงานครั้งที่เท่าไร
ก. 19.
ข. 20.
ค. 21.
ง. 22
27. วันที่ 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน ตรงกับวันใด
ก. วันออมแห่งชาติ.
ข. วันอาหารโลก.
ค. วันตํารวจ.
ง. วันประชาธิปไตย
28. การฝึกฝนเด็กพิเศษโดยใช้การทรงตัวบนม้าเรียกว่าการฝึกทักษะใด
ก. อาชาไนยบําบัด.
ข. อาชาบําบัด.
ค. ม้าบําบัด.
ง. อาชานะบําบัด
29. "ใครคือผู้นําการนิเทศการจัดกิจกรรม ""ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"""
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ETV.
ค. Smart Trainer.
ง. Smart Teacher
30. เกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงคแบริเวณศาลพระพรหมจากข้อความ พระพรหม หมายถึง ข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. ผู้เป็นใหญ่.
ข. ผู้สร้าง.
ค. ผู้ทําลาย.
ง. ผู้เก่ง
31. คสช.จะเน้นภารกิจด้านใดเป็นหลัก
ก. การพัฒนาด้านการศึกษา.
ข. ความยากจน รายได้น้อย.
ค. ความเป็นธรรม ความโปร่งใส.
ง. ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
32. ปริมาณการใช้น้ำของคนไทยในอาเซียนสูงเป็นอันดับที่เท่าใด
ก. อันดับ 1.
ข. อันดับ 2.
ค. อันดับ 3.
ง. อันดับ 4
33. ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ศปข..
ข. คปข..
ค. ศปข. ศธ..
ง. คปข. ศธ.
34. แนะแนวภาษาอังกฤษตรงกับคําใด
ก. Target.
ข. Destination.
ค. Intention.
ง. Guidance
35. แอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลด้านการศึกษา เช่นค้นหาตําแหน่งโรงเรียน มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. Back2school.
ข. Click2school.
ค. Go2school.
ง. GPS2school
36. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในอาเซียน
ก. 2.
ข. 3.
ค. 4.
ง. 5
37. กรธ. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. คณะกรรมการจัดทํารัฐธรรมนูญ.
ข. คณะกรรมการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ.
ค. คณะกรรมการ่วมร่างรัฐธรรมนูญ.
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
38. แอพพลิเคชั่นที่ใช้สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีชื่อว่าอะไร
ก. Thai App.
ข. Thailand for Culture.
ค. Thailand Culture.
ง. ThaiThai
39. หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียส่งระบบทางเดินหายใจของคนในภูมิภาคใด
ก. ภาคเหนือ.
ข. ภาคกลาง.
ค. ภาคใต้.
ง. ภาคอิสาน
40. วันปิยมหาราช ตรงกับวันใด
ก. 21-ต.ค..
ข. 22-ต.ค..
ค. 23-ต.ค..
ง. 24-ต.ค.
41. รัฐบาลได้ทําการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากประเทศอินโดนีเชียโดยใช้วิธีการใด
ก. สั่งอพยบประชาชนออกจากพื้นที่.
ข. ส่งกําลังทหารไปควบคุมหมอกควัน.
ค. อนุมัติการทําฝนหลวง.
ง. ส่งรายงานผลกระทบไปยังอินโดนีเซีย
42. ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู?ในระยะกี่เมตรนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษา
ก. 200 เมตร.
ข. 300 เมตร.
ค. 400 เมตร.
ง. 500 เมตร
43. ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 เฮอริเคนที่พัดถล่มเม็กซิโกมีชื่อว่าอะไร
ก. แพทซีเซีย.
ข. หวามกเอ.
ค. คปคุ.
ง. แอทเรีย
44. ในเทศกาลออกพรรษาปีนี้ อธิบดีกรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือให้วัดช่วยสืบทอดประเพณีใด
ก. การแสดงพื้นบ้าน.
ข. การรักษาศีล.
ค. มหรสพ.
ง. การประดับธงกฐิน
45. จังหวัดใดไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ (ข้อสอบครูปี 58)
ก. จังหวัดตาก.
ข. จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
ค. จังหวัดตราด.
ง. จังหวัดมุกดาหาร
46. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” ใช้ระยะทางในการปั่นทั้งหมดกี่กิโลเมตร
ก. 9 กิโลเมตร.
ข. 19 กิโลเมตร.
ค. 29 กิโลเมตร.
ง. 39 กิโลเมตร
47. ภัยพิบัติครั้งสําคัญของโลกข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นาร์กีซ = เมียนมาร์.
ข. หว่ามกอ = มาเลเซีย.
ค. แผ่นดินไหวที่เชิงเขาหิมาลัย = เนปาล.
ง. ภูเขาไฟระเบิด = ตอนใต้ของเกาะคิวชู
48. การเลี้ยงควายขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาใด (ม.สวนดุสิต 2/2558)
ก. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล.
ข. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน.
ค. สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล.
ง. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
49. ใครมีหน้าที่จัดสอบ O-Net
ก. สมศ..
ข. สพฐ.
ค. สทศ..
ง. สอศ.
50. การลาข้อใดที่ไม่สามารถลาได้
ก. ลาติดตามคู่สมรส.
ข. ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร.
ค. ลาไปช่วยงานองค์กรที่ต่างประเทศ.
ง. ลาเพื่อไปทําผลงาน นวัตกรรม
51. วันฉัตรมงคลตรงกับวันใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. 5-พ.ค..
ข. 5-มิ.ย..
ค. 5-ส.ค..
ง. 5-ต.ค.
52. วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตรงกับวันที่เท่าใด
ก. 18 ตุลาคม.
ข. 19 ตุลาคม.
ค. 20 ตุลาคม.
ง. 21 ตุลาคม
53. ข้อใดคือประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. เลขาธิการ สพฐ..
ข. รมว.ศึกษาธิการ.
ค. เลขาธิการ ศปข.ศธ..
ง. เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ
54. ข้อใดคือสถานที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ข้อสอบครูปี 58)
ก. อินโดนีเซีย.
ข. ไทย.
ค. ฟิลิปปินส์.
ง. ลาว
55. สหประชาชาติก่อตั้งครบรอบกี่ปีในปี 2558
ก. 65 ปี.
ข. 70 ปี.
ค. 75 ปี.
ง. 80 ปี
56. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” จัดในวันที่เท่าใด
ก. 5-ธ.ค..
ข. 6-ธ.ค..
ค. 10-ธ.ค..
ง. 11-ธ.ค.
57. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ในอาเซียนประเทศได้ถูกจัดให้เป็นอันดับ 1
ก. สิงคโปร์.
ข. มาเลเซีย.
ค. ฟิลิปปินส์.
ง. อินโดนีเซีย
58. ร้านแสงชัยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแที่อยู่ห่างจากโรงเรียนแสงทองพิทยาคม 100 เมตร ร้านแสงชัยมีความผิดหรือไม?
ก. ไม่มีความผิดเพราะอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด.
ข. "มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท".
ค. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ".
ง. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 12 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ"
59. งานสารทไทยกล้วยไข่จัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. ปราจีนบุรี.
ข. เชียงราย.
ค. กําแพงเพชร.
ง. นครสวรรค์
60. ข้อใดคือเว็บไซต์กิจกรรม Bike for dad
ก. www.bikefordad2015.com.
ข. www.bikefordad.com.
ค. www.bikefordad2015.co.th.
ง. www.bikefordad2015.org
61. สิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คืออะไร
ก. WHO.
ข. SME.
ค. Cluster.
ง. Economic
62. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาใดในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน
ก. โตไปไม่โกง.
ข. พลเมืองดี.
ค. มวยสากล.
ง. มวยไทยไชยา
63. การข่มใจ ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สัจจะ.
ข. ทมะ.
ค. ขันติ.
ง. จาคะ
64. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
ก. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.
ข. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์.
ค. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.
ง. หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
65. ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานใดที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาติ
ก. WTO.
ข. ESCAP.
ค. AEC.
ง. EAC
66. วันเฉลิมฉลองให้กับพระแม่มหาอุมาเทวีของศาสนาฮินดูคือวันใด
ก. วันวิชัยทัสสมิ.
ข. วันสีลม.
ค. วันอุมาเทวี.
ง. วันมหิษสุระ
67. คนไทยคนใดเข้าช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์แที่กําลังจมในโคลน
ก. ชิด บํารุง.
ข. วิลัย จินดา.
ค. ชัด อุบลจินดา.
ง. ชิดชอบ อุบลจินดา
68. นวนิยายเรื่องใดที่ได้รับรางวัลซีไรตแประจําปี 2558
ก. หน้ากากเงิน.
ข. แสงหาญฟา.
ค. ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต.
ง. เด็กชายภูผา
69. World Expo 2558 เกิดขึ้นที่ใด
ก. มิลาน อิตาลี.
ข. ลิสบอน โปรตุเกส.
ค. อังการา ตุรกี.
ง. ออสโล นอร์เวย์
70. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2
ก. กัมพูชา.
ข. ไทย.
ค. เมียนมา.
ง. จีน
71. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลนโยบายปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ป.1-3)
ก. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.
ข. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์.
ค. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.
ง. หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
72. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเทศกาลถือศีลกินเจ
ก. เพื่อละเว้นกรรม.
ข. เพื่อเป็นการทําบุญ.
ค. เพื่อทําจิตใจให้บริสุทธิ์.
ง. เพื่อช่วยอุดหนุนผักจากเกษตรกรไทย
73. ไต้ฝุน คปปุ พัดกระหนําประเทศใดในอาเซียน
ก. เมียนมา.
ข. กัมพูชา.
ค. มาเลเซีย.
ง. ฟิลิปปินส์
74. วันเทคโนโลยีของไทยตรงกับวันใด
ก. 18-ต.ค..
ข. 19-ต.ค..
ค. 20-ต.ค..
ง. 21-ต.ค.
75. มิวสิกวีดีโอเพลง “ปั่นจักรยาน”มีทั้งหมดกี่ภาษา
ก. ภาษาไทย.
ข. ภาษาอังกฤษ.
ค. ภาษาจีน.
ง. ถูกทุกข้อ
76. ข้อใดหมายถึงของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ก. คยท..
ข. กยท..
ค. คคย..
ง. กกย.
77. การคัดกรองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาจากรายงานใด
ก. Nispa.
ข. School.
ค. Helpyou.
ง. Due
78. ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศพระชนพรรษากี่พรรษา
ก. 86 พรรษา.
ข. 87 พรรษา.
ค. 88 พรรษา.
ง. 89 พรรษา
79. ข้อใดไม่ใช้บทบาทต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ก. บทบาทของผู้อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการหาความรู้.
ข. บทบาทของผู้สร้างแรงจูงใจ.
ค. บทบาทของผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา.
ง. บทบาทของผู้คุมให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง
80. การถวายของพระสงฆ์แบบไม่จําเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สังฆทาน.
ข. ปาฏิบุคลิกทาน.
ค. บุคคทาน.
ง. ไม่มีข้อใดถูก

http://www.thaitestonline.com