เฉลยแนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ประเพณีออกหว่าจัดขึ้นที่ใด
ก. ตาก.
ข. กําแพงเพชร.
ค. พิษณุโลก.
ง. แม่ฮ่องสอน
2. "ใครคือผู้นําการนิเทศการจัดกิจกรรม ""ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"""
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ETV.
ค. Smart Trainer.
ง. Smart Teacher
3. แอพพลิเคชั่นที่ใช้สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีชื่อว่าอะไร
ก. Thai App.
ข. Thailand for Culture.
ค. Thailand Culture.
ง. ThaiThai
4. วันเฉลิมฉลองให้กับพระแม่มหาอุมาเทวีของศาสนาฮินดูคือวันใด
ก. วันวิชัยทัสสมิ.
ข. วันสีลม.
ค. วันอุมาเทวี.
ง. วันมหิษสุระ
5. คสช.จะเน้นภารกิจด้านใดเป็นหลัก
ก. การพัฒนาด้านการศึกษา.
ข. ความยากจน รายได้น้อย.
ค. ความเป็นธรรม ความโปร่งใส.
ง. ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู?ในระยะกี่เมตรนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษา
ก. 200 เมตร.
ข. 300 เมตร.
ค. 400 เมตร.
ง. 500 เมตร
7. ข้อใดคือประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. เลขาธิการ สพฐ..
ข. รมว.ศึกษาธิการ.
ค. เลขาธิการ ศปข.ศธ..
ง. เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ
8. งานมหกรรมหนังสือระดับชาติจัดที่ศูนยแประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในปี 2558 เป็นการจัดงานครั้งที่เท่าไร
ก. 19.
ข. 20.
ค. 21.
ง. 22
9. แนะแนวภาษาอังกฤษตรงกับคําใด
ก. Target.
ข. Destination.
ค. Intention.
ง. Guidance
10. งานสารทไทยกล้วยไข่จัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. ปราจีนบุรี.
ข. เชียงราย.
ค. กําแพงเพชร.
ง. นครสวรรค์
11. ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานใดที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาติ
ก. WTO.
ข. ESCAP.
ค. AEC.
ง. EAC
12. สปท. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ.
ข. สภาขับเคลื่อนประเทศ.
ค. สภาขับเคลื่อนปรับปรุงประเทศ.
ง. สภาขับเคลื่อนปฏิวัติประเทศ
13. มิวสิกวีดีโอเพลง “ปั่นจักรยาน”มีทั้งหมดกี่ภาษา
ก. ภาษาไทย.
ข. ภาษาอังกฤษ.
ค. ภาษาจีน.
ง. ถูกทุกข้อ
14. การลาข้อใดที่ไม่สามารถลาได้
ก. ลาติดตามคู่สมรส.
ข. ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร.
ค. ลาไปช่วยงานองค์กรที่ต่างประเทศ.
ง. ลาเพื่อไปทําผลงาน นวัตกรรม
15. การคัดกรองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาจากรายงานใด
ก. Nispa.
ข. School.
ค. Helpyou.
ง. Due
16. วันสหประชาติชาติตรงกับวันใด
ก. 22-ต.ค..
ข. 23-ต.ค..
ค. 24-ต.ค..
ง. 25-ต.ค.
17. วันฉัตรมงคลตรงกับวันใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. 5-พ.ค..
ข. 5-มิ.ย..
ค. 5-ส.ค..
ง. 5-ต.ค.
18. ร้านแสงชัยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแที่อยู่ห่างจากโรงเรียนแสงทองพิทยาคม 100 เมตร ร้านแสงชัยมีความผิดหรือไม?
ก. ไม่มีความผิดเพราะอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด.
ข. "มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท".
ค. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ".
ง. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 12 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ"
19. ประเพณีออกหว่ามีการแห่ขบวนเตียนเหง จากข้อความนี้ เตียงเหงมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. กินรี.
ข. สิงโต.
ค. ต้นโคม.
ง. เทียนพันเล่ม
20. แอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลด้านการศึกษา เช่นค้นหาตําแหน่งโรงเรียน มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. Back2school.
ข. Click2school.
ค. Go2school.
ง. GPS2school
21. วันที่ 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน ตรงกับวันใด
ก. วันออมแห่งชาติ.
ข. วันอาหารโลก.
ค. วันตํารวจ.
ง. วันประชาธิปไตย
22. ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ศปข..
ข. คปข..
ค. ศปข. ศธ..
ง. คปข. ศธ.
23. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในอาเซียน
ก. 2.
ข. 3.
ค. 4.
ง. 5
24. สิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คืออะไร
ก. WHO.
ข. SME.
ค. Cluster.
ง. Economic
25. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลนโยบายปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ป.1-3)
ก. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.
ข. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์.
ค. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.
ง. หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
26. ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 เฮอริเคนที่พัดถล่มเม็กซิโกมีชื่อว่าอะไร
ก. แพทซีเซีย.
ข. หวามกเอ.
ค. คปคุ.
ง. แอทเรีย
27. ประเพณีออกหว่าคือประเพณีใด
ก. เข้าพรรษา.
ข. โยนบัว.
ค. ออกพรรษา.
ง. ไหว้ผีปุา
28. ข้อใดไม่ใช้บทบาทต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ก. บทบาทของผู้อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการหาความรู้.
ข. บทบาทของผู้สร้างแรงจูงใจ.
ค. บทบาทของผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา.
ง. บทบาทของผู้คุมให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง
29. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในโลก
ก. 45.
ข. 46.
ค. 47.
ง. 49
30. กรธ. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. คณะกรรมการจัดทํารัฐธรรมนูญ.
ข. คณะกรรมการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ.
ค. คณะกรรมการ่วมร่างรัฐธรรมนูญ.
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
31. ข้อใดคือเว็บไซต์กิจกรรม Bike for dad
ก. www.bikefordad2015.com.
ข. www.bikefordad.com.
ค. www.bikefordad2015.co.th.
ง. www.bikefordad2015.org
32. วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตรงกับวันที่เท่าใด
ก. 18 ตุลาคม.
ข. 19 ตุลาคม.
ค. 20 ตุลาคม.
ง. 21 ตุลาคม
33. คนไทยคนใดเข้าช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์แที่กําลังจมในโคลน
ก. ชิด บํารุง.
ข. วิลัย จินดา.
ค. ชัด อุบลจินดา.
ง. ชิดชอบ อุบลจินดา
34. หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจัดพิมพ์ทั้งหมดกี่ภาษา
ก. ไทย และอังกฤษ.
ข. ไทย และภาษาในประเทศอาเซียน.
ค. ไทย.
ง. ไทย และ เมียนมา
35. การถวายของพระสงฆ์แบบไม่จําเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สังฆทาน.
ข. ปาฏิบุคลิกทาน.
ค. บุคคทาน.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
36. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2
ก. กัมพูชา.
ข. ไทย.
ค. เมียนมา.
ง. จีน
37. วันตํารวจตรงกับวันใด
ก. 12-ต.ค..
ข. 13-ต.ค..
ค. 14-ต.ค..
ง. 15-ต.ค.
38. เกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงคแบริเวณศาลพระพรหมจากข้อความ พระพรหม หมายถึง ข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. ผู้เป็นใหญ่.
ข. ผู้สร้าง.
ค. ผู้ทําลาย.
ง. ผู้เก่ง
39. ข้อใดหมายถึงของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ก. คยท..
ข. กยท..
ค. คคย..
ง. กกย.
40. แหล่งท่องเที่ยวข้ามแดนไทย-ลาวคือแหล่งท่องเที่ยวใด
ก. ภูกระดึง.
ข. ภูเรือ.
ค. ภูตะวัน.
ง. ภูชี้ฟ้า
41. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” จัดในวันที่เท่าใด
ก. 5-ธ.ค..
ข. 6-ธ.ค..
ค. 10-ธ.ค..
ง. 11-ธ.ค.
42. ปริมาณการใช้น้ำของคนไทยในอาเซียนสูงเป็นอันดับที่เท่าใด
ก. อันดับ 1.
ข. อันดับ 2.
ค. อันดับ 3.
ง. อันดับ 4
43. สหประชาชาติก่อตั้งครบรอบกี่ปีในปี 2558
ก. 65 ปี.
ข. 70 ปี.
ค. 75 ปี.
ง. 80 ปี
44. โอลิมปิกชนพื้นเมืองจัดขึ้นครั้งแรกช่วงเดือนตุลาคมที่ประเทศใด
ก. จีน.
ข. ซาอุดิอาราเบีย.
ค. ซีเรีย.
ง. บราซิล
45. วันปิยมหาราช ตรงกับวันใด
ก. 21-ต.ค..
ข. 22-ต.ค..
ค. 23-ต.ค..
ง. 24-ต.ค.
46. World Expo 2558 เกิดขึ้นที่ใด
ก. มิลาน อิตาลี.
ข. ลิสบอน โปรตุเกส.
ค. อังการา ตุรกี.
ง. ออสโล นอร์เวย์
47. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หมายถึงข้อใด
ก. กบย..
ข. คบย..
ค. กนย..
ง. คนย.
48. โทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 คือข้อใด
ก. จําคุก 5 ปี.
ข. จําคุกตลอดชีวิต.
ค. ปรับหนึ่งแสนบาท.
ง. ประหารชีวิต
49. นักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค้นพบกล้วยป่าพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าอะไร
ก. กล้วยไม้สยาม.
ข. กล้วยศรีน่าน.
ค. กล้วยสยามมณี.
ง. กล้วยนิล
50. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” ใช้ระยะทางในการปั่นทั้งหมดกี่กิโลเมตร
ก. 9 กิโลเมตร.
ข. 19 กิโลเมตร.
ค. 29 กิโลเมตร.
ง. 39 กิโลเมตร
51. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสํานักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ก. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.
ข. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์.
ค. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.
ง. หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
52. ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ก. WTO.
ข. ESCAP.
ค. AEC.
ง. EAC
53. ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดใด
ก. สมุทรสงคราม.
ข. สมุทรปราการ.
ค. เลย.
ง. ตาก
54. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาใดในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน
ก. โตไปไม่โกง.
ข. พลเมืองดี.
ค. มวยสากล.
ง. มวยไทยไชยา
55. การข่มใจ ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สัจจะ.
ข. ทมะ.
ค. ขันติ.
ง. จาคะ
56. นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการได้มีชาวต่างชาติคนใดเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ไมเคิล เดวิด เซลบีย์.
ข. อัลเฟรโด เอ็ดการ์.
ค. ดิลลอน คริสโตเฟอร์.
ง. ซินดี้ ซีเจ
57. ในเทศกาลออกพรรษาปีนี้ อธิบดีกรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือให้วัดช่วยสืบทอดประเพณีใด
ก. การแสดงพื้นบ้าน.
ข. การรักษาศีล.
ค. มหรสพ.
ง. การประดับธงกฐิน
58. ข้อใดไม่ใช่แม่น้ำ 5 สายในปัจจุบัน (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สนช..
ข. ครม..
ค. สปช..
ง. คสช.
59. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดมีหน้าที่ดูแลนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
ก. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.
ข. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์.
ค. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.
ง. หม่อมหลวงปรียดา ดิสกุล
60. ใครมีหน้าที่จัดสอบ O-Net
ก. สมศ..
ข. สพฐ.
ค. สทศ..
ง. สอศ.
61. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ วันปิยมหาราช
ก. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 2.
ข. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 3.
ค. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 4.
ง. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 5
62. ข้อใดคือสถานที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ข้อสอบครูปี 58)
ก. อินโดนีเซีย.
ข. ไทย.
ค. ฟิลิปปินส์.
ง. ลาว
63. การฝึกฝนเด็กพิเศษโดยใช้การทรงตัวบนม้าเรียกว่าการฝึกทักษะใด
ก. อาชาไนยบําบัด.
ข. อาชาบําบัด.
ค. ม้าบําบัด.
ง. อาชานะบําบัด
64. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเทศกาลถือศีลกินเจ
ก. เพื่อละเว้นกรรม.
ข. เพื่อเป็นการทําบุญ.
ค. เพื่อทําจิตใจให้บริสุทธิ์.
ง. เพื่อช่วยอุดหนุนผักจากเกษตรกรไทย
65. วันเทคโนโลยีของไทยตรงกับวันใด
ก. 18-ต.ค..
ข. 19-ต.ค..
ค. 20-ต.ค..
ง. 21-ต.ค.
66. "สาเหตุที่ทําให้มีกลุ่มผู้ประท่วงในตุรกีบุกโจมตีสถานกงสุลไทยในตุรกี"" ข้อใดถูกต้อง (ม.สวนดุสิต 2/2558)"
ก. รัฐบาลจับตัวนักวางระเบิดที่แยกราชประสงค์.
ข. ไทยส่งผู้อพยพชาวอุยกูร์ให้กับจีน.
ค. ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย.
ง. รัฐบาลทลายแรงงานผิดกฏหมายกลุ่มอุยกูร์
67. ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศพระชนพรรษากี่พรรษา
ก. 86 พรรษา.
ข. 87 พรรษา.
ค. 88 พรรษา.
ง. 89 พรรษา
68. ไต้ฝุน คปปุ พัดกระหนําประเทศใดในอาเซียน
ก. เมียนมา.
ข. กัมพูชา.
ค. มาเลเซีย.
ง. ฟิลิปปินส์
69. รัฐบาลได้ทําการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากประเทศอินโดนีเชียโดยใช้วิธีการใด
ก. สั่งอพยบประชาชนออกจากพื้นที่.
ข. ส่งกําลังทหารไปควบคุมหมอกควัน.
ค. อนุมัติการทําฝนหลวง.
ง. ส่งรายงานผลกระทบไปยังอินโดนีเซีย
70. เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษา (ม.ราชภัฎเชียงรายปี 2/58)
ก. www.moe.go.th.
ข. www.obec.go.th.
ค. www.ocsc.go.th.
ง. www.moe.org
71. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ในอาเซียนประเทศได้ถูกจัดให้เป็นอันดับ 1
ก. สิงคโปร์.
ข. มาเลเซีย.
ค. ฟิลิปปินส์.
ง. อินโดนีเซีย
72. จังหวัดใดไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ (ข้อสอบครูปี 58)
ก. จังหวัดตาก.
ข. จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
ค. จังหวัดตราด.
ง. จังหวัดมุกดาหาร
73. นวนิยายเรื่องใดที่ได้รับรางวัลซีไรตแประจําปี 2558
ก. หน้ากากเงิน.
ข. แสงหาญฟา.
ค. ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต.
ง. เด็กชายภูผา
74. นักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจําปี 2558 คือใคร
ก. วินิตา ดีถียนตแ.
ข. วีรพร นิติประภา.
ค. จุลพันธ์ นิติประภา.
ง. พีรจฬา จุฬานนท์
75. ภัยพิบัติครั้งสําคัญของโลกข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นาร์กีซ = เมียนมาร์.
ข. หว่ามกอ = มาเลเซีย.
ค. แผ่นดินไหวที่เชิงเขาหิมาลัย = เนปาล.
ง. ภูเขาไฟระเบิด = ตอนใต้ของเกาะคิวชู
76. World Expo ได้มีการใช้ งอบ มาเป็นสัญลักษณแการแสดงเพื่อต้องการสื่อสารสิ่งใด
ก. ประเทศไทยพร้อมรับมือการท่องเที่ยว.
ข. ประเทศไทยพร้อมรับมือการส่งออกอาหาร.
ค. ประเทศไทยพร้อมเป็นครัวโลก.
ง. ประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นําเกษตรกรรม
77. หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียส่งระบบทางเดินหายใจของคนในภูมิภาคใด
ก. ภาคเหนือ.
ข. ภาคกลาง.
ค. ภาคใต้.
ง. ภาคอิสาน
78. คนไทยเฉลี่ยใช้น้ำปริมาณเท่าใดในหนึ่งวัน
ก. 100 ลบ.ม./คน/วัน.
ข. 120 ลบ.ม./คน/วัน.
ค. 140 ลบ.ม./คน/วัน.
ง. 160 ลบ.ม./คน/วัน
79. ประเพณีอุ?มพระดําน้ำจัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. อุบลราชธานี.
ข. บึงกาฬ.
ค. อํานาจเจริญ.
ง. เพชรบูรณ์
80. การเลี้ยงควายขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาใด (ม.สวนดุสิต 2/2558)
ก. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล.
ข. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน.
ค. สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล.
ง. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม

http://www.thaitestonline.com