เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. คณะกรรมการการเขตพื้นที่ประถมศึกษา มีกี่คน
ก. 15 คน.
ข. 16 คน.
ค. 17 คน.
ง. 18 คน
2. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ก. ปฏิบัติราชการแทน.
ข. รักษาราชการแทน.
ค. แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งชั่วคราว.
ง. ผิดทุกข้อ
3. การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. คณะรัฐมนตรี.
ง. นายกรัฐมนตรี
4. การจัดระเบียบบริหารราชการ ถ้ากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ให้ทำเป็น
ก. กฎกระทรวง.
ข. ประกาศกระทรวง.
ค. ระเบียบกระทรวง.
ง. ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. คณะกรรมการการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา มีกี่คน
ก. 15 คน.
ข. 16 คน.
ค. 17 คน.
ง. 18 คน
6. หน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาข้อใดผิด
ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา.
ข. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา.
ง. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา
7. (พรบ.ระเบียบฯ มาตรา11) การแบ่งส่วนราชการภายใน ดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ออกเป็นกฎกระทรวง.
ข. ให้ออกเป็นประกาศกระทรวง.
ค. ให้ออกเป็นระเบียบกระทรวง.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
8. หลักการมอบอำนาจ ต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ก. ความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่คล่องตัว.
ข. ความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่รวดเร็ว.
ค. ความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่มีระบบ.
ง. ความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
9. โครงสร้างของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ข้อใดผิด
ก. การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค.
ข. การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง.
ค. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
10. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
11. การมอบอำนาจ ให้ทำเป็น
ก. คำสั่ง.
ข. ระเบียบ.
ค. หนังสือ.
ง. ผิดทุกข้อ
12. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 4 หมวด 82 มาตรา.
ข. 5 หมวด 82 มาตรา.
ค. 6 หมวด 83 มาตรา.
ง. 7 หมวด 83 มาตรา
13. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน
14. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 บังคับใช้เมื่อใด
ก. 6 กรกฎาคม 2546.
ข. 7 กรกฎาคม 2546.
ค. 8 กรกฎาคม 2546.
ง. 9 กรกฎาคม 2546
15. ก.ม. ย่อมาจาก
ก. คณะกรรมการในมหาวิทยาลัย.
ข. คณะกรรมการข้าราชการในมหาวิทยาลัย.
ค. คณะกรรมการพลเรือนในมหาวิทยาลัย.
ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
16. ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ส่วน
ก. 3 ส่วน.
ข. 4 ส่วน.
ค. 5 ส่วน.
ง. 6 ส่วน
17. (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ มาตรา 45) กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไปให้ผู้ใด
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ค. สถานศึกษา.
ง. ถูกทุกข้อ
18. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เลขานุการรัฐมนตรี
19. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ฉบับที่2 บังคับใช้เมื่อใด
ก. 21 กรกฎาคม 2553.
ข. 22 กรกฎาคม 2553.
ค. 23 กรกฎาคม 2553.
ง. 24 กรกฎาคม 2553
20. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงอะไรบ้าง
ก. คุณวุฒิ และประสบการณ์.
ข. มาตรฐานวิชาชีพ.
ค. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน.
ง. ถูกทุกข้อ

http://www.thaitestonline.com