สร้างข้อสอบ จะต้องมีจำนวนข้อในชุดข้อสอบ 10 ข้อขึ้นไป
จึงจะสามารถแสดงผลได้ในหน้าแรก
สมาชิกคนอื่น ๆ จะสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้

เพิ่มชุดข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบที่โพส นำข้อสอบไปไว้ที่เว็บท่าน นำข้อสอบไปแสดงที่เว็บไซต์อื่นๆ
# ชื่อวิชา จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว ข้อสอบที่โพส แชร์
1In-design Cs6 10 296
2พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547แก้ไขเพิ่มเติม2551และ2553(หนังสื 25 15927
3พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542แก้ไขเพิ่มเติม 2545และ2553 (หนังสือ ดร.จีระ) 50 16431
4 0 30
5แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 7408
6V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57) 75 1482
7แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51) 17 3417
8ออกแบบและเทคโนโลยี 10 437
9รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 34 4288
10แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 8 202
11แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 30 28356
12แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 50 32364
13แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่ 20 12318
14แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเฉลยที่ผิดแล้ว) 50 19935
15ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ 80 57861
16ข้อสอบครูธุรการ 23 5715
17แบบทดสอบ การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า 52 6818
18แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 32586
19รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ 560 45207
20รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 150 7481
21แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 17449
22แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 21967
23แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 10169
24แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ 50 21575
25ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 20459
26การถ่ายภาพกับครูอาร์ม 10 384
27แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครูและวิชาการศึกษา 51 18864
28อาซียน 17 1055
29แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา 100 2537
30ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา 43 4430
31ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 15 5284
32ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 15 6868
33แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 20 32980
34แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 82 24360
35แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 18894
36แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป 90 12361
37อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5 10 5586
38ไทยกับอาเซียน บทที่6 10 2893
39อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 1609
40ไทยกับอาเซียน 10 2002
41ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 2760
42พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 11 1896
43อาเซียนบทที่7 หรัสวิชา2001-1504 12 1524
44อาเซียนบทที่2 หรัสวิชา2001-1504 10 1222
45supun 10 144
46แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 96 38489
47อาเซียนบทที่1 หรัสวิชา2001-1504 10 1402
48แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 5022
49แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 26 2684
50แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา 103 14384
51รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558 67 59122
52ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 8767
53แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 300 2176
54กฎหมายการศึกษา 12 1486
55การวิจัยทางการศึกษา 13 3704
56แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ) 38 2185
57ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน 60 19846
58แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์ 339 3233
59แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ 626 1568
60แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 24 2809
61ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2553 15 1725
62แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 6550
63ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 51 6662
64แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 4959
65แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 60 14309
66แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ 60 1607
67แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ 50 1149
68แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 96 2332
69ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552 30 1407
70ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย 50 3912
71ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2559 พร้อมเฉลย 876 773445
72ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ 20 915
73แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น 22 1754
74แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 10 564
75แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 4094
76แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557 90 3907
77แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557 81 2223
78ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ชุดมารยาทและจิตสำนึก 109 7307
79คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 11 852
80O-Net ศิลปะ ป.6 119 1151
81ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 41 2404
82ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 52 12359
83ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ 127 9922
84แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557 84 1871
85คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ 2178 1532
86แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 517 428654
87ข้อสอบ คณิต Lec 11 321
88ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ พร้อมเฉลย 88 21673
89แบบทดสอบทำใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 364 5186
90แบบทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 25 1551
91แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี 34 2677
92แบบทดสอบเรื่อง การใช้งาน Microsoft Word 31 24940
93แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C 30 5229
94ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 278 6715
95Grammar Test English 20 1045
96ASEAN Quiz English Version. 11 1066
97ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 211 6584
98ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 58 12183
99คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ 578 1548
100ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 16590
101ข้อสอบใบขับขี่ฉบับจริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง 12 4591
102แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 14 195
103แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 14 157
104แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 175
105ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 209
106ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 217
107ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2 10 551
108แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 579
109ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 606
110ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 10 1167
111แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 10 1661
112แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3 10 632
113ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3 10 271
114แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2 10 1281
115ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2 10 487
116ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 10 458
117แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 10 714
118แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5 10 1124
119ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 10 503
120ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 10 503
121แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 10 598
122แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 10 895
123ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 11 440
124แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 10 383
125ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 596
126แบบทดสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 156
127O-Net 54 ภาษาอังกฤษ ม.6 12 483
128ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 173
129ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 3550
130ข้อสอบ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ชุดที่ 1 11 1952
131ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 166
132ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา 10 496
133เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 459
134การจัดการสารสนเทศ ชั้น ม.1 10 251
135คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 10 5134
136การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 10 1460
137ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 154
138คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A 40 442
139ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนเครื่องหมายพื้นทาง 20 3263
140ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 22 2251
141ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนรูปภาพจราจร 20 5619
142ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย 22 2815
143ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนการบำรุงรักษารถ 23 2146
144ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนมารยาทและจิตสำนึก 22 1229
145แนวข้อสอบวิชสคอมพิวเตอร์ ชั้นป.5 14 351
146ASEAN Quiz English Version. 10 317
147แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 2) 24 680
148แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 1) 30 912
149ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ 30 874
150การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8 30 1270
151ข้อสอบภาษาอังกฤษ INTERMEDIATE LEVEL (ระดับกลาง) 40 1430
152แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 30 14378
153แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร 40 1883
154แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม 20 3220
155ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense 30 38104
156แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 21 3873
157แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) 30 708
158[O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 688
159เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 30 538
160ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2559 30 457
161ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6 40 1374
162แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 40 2648
163ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 32 860
164แบบทดสอบ ป.5 บทที่ 1 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 6935
165แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม 20 545
166แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2559 147 2708
167แบบทดสอบเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร 40 738
168รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป 80 1195
169แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 20 1734
170ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปีการศึกษา 2552 28 307
171ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 29 5024
172ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 40 2264
173ข้อสอบ ONET วิชา 91 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 29 1032
174ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 30 2583
175แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 37 2683
176ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ 35 4548
177แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 50 5060
178ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 71 7718
179แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 50 5801
180แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 50 892
181แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ 31 3446
182แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 101 5596
183แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 400 1596
184แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text) 54 6624
185ชุดข้อสอบ Present Simple Tense 1002 2718
186แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียน 118 1487
187แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ 2178 752
188ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 32 1305
189คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 32 1202
190แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 3000 1952
191การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 37 2048
192ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 44 2543
193แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น) 30 3414
194แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษา 70 5024
195แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1 100 796
196แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 1445
197วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 30 1435
198แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย 41 2496
199แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 54 4653
200แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 41 1861
201แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2 36 1734
202แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 30 2868
203แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 30 1648
204แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 79 1639
205แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา 50 2322
206แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537 30 3414
207แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ 146 3023
รวม207 วิชา 20250 ข้อ 2356147 ครั้ง