สร้างข้อสอบ จะต้องมีจำนวนข้อในชุดข้อสอบ 10 ข้อขึ้นไป
จึงจะสามารถแสดงผลได้ในหน้าแรก
สมาชิกคนอื่น ๆ จะสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้

เพิ่มชุดข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบที่โพส นำข้อสอบไปไว้ที่เว็บท่าน นำข้อสอบไปแสดงที่เว็บไซต์อื่นๆ
# ชื่อวิชา จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว ข้อสอบที่โพส แชร์
1In-design Cs6 10 108
2พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547แก้ไขเพิ่มเติม2551และ2553(หนังสื 25 7108
3พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542แก้ไขเพิ่มเติม 2545และ2553 (หนังสือ ดร.จีระ) 50 8011
4 0 26
5แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 5506
6V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57) 75 1196
7แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51) 17 2275
8ออกแบบและเทคโนโลยี 10 333
9รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 34 3090
10แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 8 181
11แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 30 24139
12แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 50 26978
13แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่ 20 10473
14แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเฉลยที่ผิดแล้ว) 50 18014
15ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ 80 54974
16ข้อสอบครูธุรการ 23 5311
17แบบทดสอบ การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า 52 6522
18แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 30417
19รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ 560 42789
20รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 150 6931
21แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 16448
22แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 21053
23แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 9777
24แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ 50 20087
25ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 19229
26การถ่ายภาพกับครูอาร์ม 10 360
27แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครูและวิชาการศึกษา 51 17206
28อาซียน 17 964
29แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา 100 2342
30ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา 43 4345
31ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 15 4775
32ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 15 5895
33แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 20 29984
34แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 82 21425
35แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 15859
36แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป 90 11739
37อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5 10 5213
38ไทยกับอาเซียน บทที่6 10 2627
39อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 1487
40ไทยกับอาเซียน 10 1833
41ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 2547
42พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 11 1752
43อาเซียนบทที่7 หรัสวิชา2001-1504 12 1417
44อาเซียนบทที่2 หรัสวิชา2001-1504 10 1122
45supun 10 134
46แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 96 31069
47อาเซียนบทที่1 หรัสวิชา2001-1504 10 1276
48แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 4739
49แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 26 2528
50แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา 103 12586
51รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558 67 56924
52ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 7866
53แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 300 2034
54กฎหมายการศึกษา 12 1314
55การวิจัยทางการศึกษา 13 3366
56แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ) 38 2083
57ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน 60 18413
58แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์ 339 3089
59แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ 626 1429
60แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 24 2665
61ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2553 15 1612
62แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 5272
63ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 51 5985
64แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 4599
65แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 60 13073
66แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ 60 1356
67แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ 50 1084
68แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 96 2221
69ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552 30 1306
70ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย 50 3672
71ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2559 พร้อมเฉลย 876 720239
72ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ 20 845
73แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น 22 1665
74แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 10 530
75แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 3759
76แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557 90 3761
77แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557 81 2103
78ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ชุดมารยาทและจิตสำนึก 109 7053
79คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 11 809
80O-Net ศิลปะ ป.6 119 1094
81ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 41 2292
82ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 52 11948
83ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ 127 9559
84แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557 84 1816
85คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ 2178 1434
86แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 517 421552
87ข้อสอบ คณิต Lec 11 310
88ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ พร้อมเฉลย 88 20779
89แบบทดสอบทำใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 364 5055
90แบบทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 25 1468
91แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี 34 2592
92แบบทดสอบเรื่อง การใช้งาน Microsoft Word 31 24131
93แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C 30 4994
94ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 278 6540
95Grammar Test English 20 967
96ASEAN Quiz English Version. 11 1025
97ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 211 6394
98ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 58 11764
99คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ 578 1495
100ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 15783
101ข้อสอบใบขับขี่ฉบับจริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง 12 4291
102แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 14 178
103แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 14 148
104แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 170
105ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 205
106ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 211
107ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2 10 474
108แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 550
109ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 562
110ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 10 1122
111แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 10 1474
112แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3 10 616
113ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3 10 240
114แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2 10 1214
115ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2 10 467
116ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 10 440
117แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 10 650
118แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5 10 1082
119ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 10 456
120ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 10 473
121แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 10 558
122แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 10 836
123ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 11 428
124แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 10 337
125ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 560
126แบบทดสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 147
127O-Net 54 ภาษาอังกฤษ ม.6 12 460
128ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 166
129ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 3406
130ข้อสอบ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ชุดที่ 1 11 1858
131ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 154
132ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา 10 468
133เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 441
134การจัดการสารสนเทศ ชั้น ม.1 10 225
135คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 10 5060
136การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 10 1430
137ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 145
138คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A 40 415
139ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนเครื่องหมายพื้นทาง 20 3174
140ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 22 2164
141ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนรูปภาพจราจร 20 5391
142ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย 22 2677
143ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนการบำรุงรักษารถ 23 2096
144ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนมารยาทและจิตสำนึก 22 1183
145แนวข้อสอบวิชสคอมพิวเตอร์ ชั้นป.5 14 338
146ASEAN Quiz English Version. 10 304
147แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 2) 24 659
148แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 1) 30 874
149ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ 30 837
150การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8 30 1235
151ข้อสอบภาษาอังกฤษ INTERMEDIATE LEVEL (ระดับกลาง) 40 1373
152แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 30 13268
153แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร 40 1749
154แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม 20 3057
155ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense 30 30971
156แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 21 3717
157แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) 30 671
158[O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 666
159เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 30 515
160ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2559 30 440
161ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6 40 1300
162แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 40 2560
163ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 32 836
164แบบทดสอบ ป.5 บทที่ 1 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 6722
165แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม 20 451
166แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2559 147 2628
167แบบทดสอบเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร 40 715
168รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป 80 1132
169แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 20 1615
170ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปีการศึกษา 2552 28 294
171ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 29 4672
172ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 40 2222
173ข้อสอบ ONET วิชา 91 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 29 1006
174ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 30 2379
175แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 37 2586
176ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ 35 4209
177แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 50 4706
178ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 71 7171
179แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 50 5409
180แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 50 844
181แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ 31 3075
182แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 101 5383
183แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 400 1473
184แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text) 54 6295
185ชุดข้อสอบ Present Simple Tense 1002 2562
186แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียน 118 1427
187แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ 2178 705
188ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 32 1194
189คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 32 1156
190แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 3000 1878
191การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 37 1983
192ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 44 2460
193แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น) 30 3086
194แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษา 70 4702
195แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1 100 762
196แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 1345
197วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 30 1379
198แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย 41 2359
199แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 54 4396
200แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 41 1507
201แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2 36 1342
202แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 30 2315
203แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 30 1571
204แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 79 1560
205แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา 50 2059
206แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537 30 3086
207แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ 146 2956
รวม207 วิชา 20250 ข้อ 2186268 ครั้ง