สร้างข้อสอบ จะต้องมีจำนวนข้อในชุดข้อสอบ 10 ข้อขึ้นไป
จึงจะสามารถแสดงผลได้ในหน้าแรก
สมาชิกคนอื่น ๆ จะสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้

เพิ่มชุดข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบที่โพส นำข้อสอบไปไว้ที่เว็บท่าน นำข้อสอบไปแสดงที่เว็บไซต์อื่นๆ
# ชื่อวิชา จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว ข้อสอบที่โพส แชร์
1พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547แก้ไขเพิ่มเติม2551และ2553(หนังสื 25 1172
2พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542แก้ไขเพิ่มเติม 2545และ2553 (หนังสือ ดร.จีระ) 50 1713
3 0 20
4แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 4322
5V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57) 75 995
6แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51) 17 1728
7ออกแบบและเทคโนโลยี 10 274
8รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 34 2433
9แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 8 157
10แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 30 21688
11แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 50 24276
12แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่ 20 9372
13แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเฉลยที่ผิดแล้ว) 50 16896
14ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ 80 52510
15ข้อสอบครูธุรการ 23 4653
16แบบทดสอบ การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า 52 6148
17แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 29081
18รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ 560 41229
19รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 150 6552
20แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 15774
21แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 20552
22แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 9424
23แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ 50 18818
24ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18314
25การถ่ายภาพกับครูอาร์ม 10 339
26แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครูและวิชาการศึกษา 51 15981
27อาซียน 17 919
28แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา 100 2247
29ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา 43 4174
30ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 15 4486
31ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 15 5227
32แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 20 28037
33แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 82 19785
34แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 14608
35แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป 90 11220
36อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5 10 4726
37ไทยกับอาเซียน บทที่6 10 2475
38อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 1391
39ไทยกับอาเซียน 10 1713
40ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 2416
41พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 11 1611
42อาเซียนบทที่7 หรัสวิชา2001-1504 12 1344
43อาเซียนบทที่2 หรัสวิชา2001-1504 10 1040
44supun 10 126
45แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 96 28199
46อาเซียนบทที่1 หรัสวิชา2001-1504 10 1209
47แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 4343
48แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 26 2359
49แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา 103 11994
50รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558 67 54706
51ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 7189
52แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 300 1861
53กฎหมายการศึกษา 12 1234
54การวิจัยทางการศึกษา 13 3189
55แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ) 38 1924
56ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน 60 17143
57แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์ 339 2881
58แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ 626 1343
59แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 24 2426
60ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2553 15 1477
61แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 4544
62ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 51 5312
63แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 4297
64แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 60 12165
65แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ 60 1143
66แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ 50 1033
67แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 96 2100
68ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552 30 1214
69ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย 50 3428
70ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2559 พร้อมเฉลย 876 662525
71ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ 20 767
72แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น 22 1537
73แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 10 494
74แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 3433
75แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557 90 3368
76แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557 81 1985
77ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ชุดมารยาทและจิตสำนึก 109 6671
78คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 11 763
79O-Net ศิลปะ ป.6 119 1031
80ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 41 2194
81ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 52 11373
82ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ 127 8766
83แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557 84 1731
84คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ 2178 1351
85แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 517 415677
86ข้อสอบ คณิต Lec 11 292
87ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ พร้อมเฉลย 88 19695
88แบบทดสอบทำใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 364 4868
89แบบทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 25 1390
90แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี 34 2379
91แบบทดสอบเรื่อง การใช้งาน Microsoft Word 31 22821
92แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C 30 4703
93ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 278 6274
94Grammar Test English 20 867
95ASEAN Quiz English Version. 11 979
96ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 211 6066
97ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 58 11214
98คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ 578 1415
99ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 14820
100ข้อสอบใบขับขี่ฉบับจริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง 12 3994
101แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 14 170
102แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 14 139
103แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 154
104ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 197
105ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 199
106ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2 10 447
107แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 520
108ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 534
109ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 10 1073
110แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 10 1294
111แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3 10 565
112ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3 10 217
113แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2 10 1089
114ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2 10 434
115ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 10 407
116แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 10 565
117แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5 10 1029
118ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 10 389
119ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 10 451
120แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 10 512
121แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 10 740
122ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 11 406
123แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 10 279
124ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 488
125แบบทดสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 136
126O-Net 54 ภาษาอังกฤษ ม.6 12 434
127ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 155
128ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 3289
129ข้อสอบ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ชุดที่ 1 11 1779
130ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 145
131ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา 10 422
132เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 416
133การจัดการสารสนเทศ ชั้น ม.1 10 201
134คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 10 4990
135การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 10 1387
136ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 135
137คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A 40 385
138ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนเครื่องหมายพื้นทาง 20 3095
139ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 22 2099
140ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนรูปภาพจราจร 20 5103
141ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย 22 2504
142ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนการบำรุงรักษารถ 23 2032
143ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนมารยาทและจิตสำนึก 22 1144
144แนวข้อสอบวิชสคอมพิวเตอร์ ชั้นป.5 14 324
145ASEAN Quiz English Version. 10 290
146แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 2) 24 616
147แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 1) 30 801
148ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ 30 795
149การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8 30 1164
150ข้อสอบภาษาอังกฤษ INTERMEDIATE LEVEL (ระดับกลาง) 40 1295
151แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 30 11928
152แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร 40 1561
153แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม 20 2900
154ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense 30 25166
155แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 21 3566
156แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) 30 627
157[O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 623
158เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 30 491
159ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2559 30 403
160ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6 40 1213
161แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 40 2403
162ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 32 800
163แบบทดสอบ ป.5 บทที่ 1 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 6439
164แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม 20 401
165แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2559 147 2551
166แบบทดสอบเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร 40 682
167รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป 80 1031
168แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 20 1552
169ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปีการศึกษา 2552 28 279
170ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 29 4355
171ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 40 2152
172ข้อสอบ ONET วิชา 91 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 29 968
173ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 30 2299
174แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 37 2459
175ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ 35 3978
176แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 50 4435
177ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 71 6651
178แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 50 5119
179แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 50 803
180แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ 31 2837
181แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 101 5150
182แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 400 1408
183แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text) 54 5916
184ชุดข้อสอบ Present Simple Tense 1002 2316
185แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียน 118 1342
186แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ 2178 559
187ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 32 1091
188คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 32 1103
189แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 3000 1736
190การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 37 1885
191ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 44 2359
192แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น) 30 2550
193แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษา 70 4314
194แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1 100 711
195แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 1255
196วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 30 1290
197แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย 41 2214
198แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 54 4119
199แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 41 1374
200แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2 36 1180
201แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 30 2074
202แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 30 1493
203แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 79 1460
204แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา 50 1891
205แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537 30 2550
206แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ 146 2848
รวม206 วิชา 20240 ข้อ 2040416 ครั้ง