สร้างข้อสอบ จะต้องมีจำนวนข้อในชุดข้อสอบ 10 ข้อขึ้นไป
จึงจะสามารถแสดงผลได้ในหน้าแรก
สมาชิกคนอื่น ๆ จะสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้

เพิ่มชุดข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบที่โพส นำข้อสอบไปไว้ที่เว็บท่าน นำข้อสอบไปแสดงที่เว็บไซต์อื่นๆ
# ชื่อวิชา จำนวนข้อ ทดสอบแล้ว ข้อสอบที่โพส แชร์
1In-design Cs6 10 686
2พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547แก้ไขเพิ่มเติม2551และ2553(หนังสื 25 29506
3พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542แก้ไขเพิ่มเติม 2545และ2553 (หนังสือ ดร.จีระ) 50 29179
4 0 34
5แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 11152
6V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57) 75 1891
7แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51) 17 5423
8ออกแบบและเทคโนโลยี 10 653
9รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 34 6643
10แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 8 244
11แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 30 34866
12แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 50 39005
13แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่ 20 14693
14แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเฉลยที่ผิดแล้ว) 50 22500
15ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ 80 62890
16ข้อสอบครูธุรการ 23 6223
17แบบทดสอบ การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า 52 7095
18แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 36883
19รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ 560 ข้อ 560 51368
20รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 150 8517
21แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 19009
22แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 23047
23แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 10640
24แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ 50 24157
25ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 22260
26การถ่ายภาพกับครูอาร์ม 10 419
27แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครูและวิชาการศึกษา 51 21788
28อาซียน 17 1220
29แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา 100 2729
30ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา 43 4606
31ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 15 6363
32ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 15 8294
33แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 20 39764
34แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 82 34253
35แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 24022
36แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป 90 13644
37อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5 10 6313
38ไทยกับอาเซียน บทที่6 10 3404
39อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 1862
40ไทยกับอาเซียน 10 2337
41ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 3180
42พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 11 2257
43อาเซียนบทที่7 หรัสวิชา2001-1504 12 1770
44อาเซียนบทที่2 หรัสวิชา2001-1504 10 1422
45supun 10 168
46แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 96 58512
47อาเซียนบทที่1 หรัสวิชา2001-1504 10 1629
48แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 5601
49แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 26 2995
50แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา 103 17280
51รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558 67 63099
52ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 9874
53แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 300 2357
54กฎหมายการศึกษา 12 1693
55การวิจัยทางการศึกษา 13 4554
56แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ) 38 2362
57ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน 60 23203
58แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์ 339 3600
59แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ 626 1796
60แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 24 2948
61ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2553 15 1843
62แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 8197
63ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 51 8687
64แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 5736
65แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 60 18502
66แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ 60 1985
67แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ 50 1284
68แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 96 2484
69ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552 30 1520
70ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย 50 4553
71ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2559 พร้อมเฉลย 876 822255
72ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ 20 1023
73แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น 22 1903
74แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 10 616
75แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 4714
76แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557 90 4085
77แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557 81 2329
78ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ชุดมารยาทและจิตสำนึก 109 7556
79คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 11 888
80O-Net ศิลปะ ป.6 119 1247
81ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 41 2499
82ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 52 12740
83ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ 127 10290
84แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557 84 1948
85คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ 2178 1692
86แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 517 436298
87ข้อสอบ คณิต Lec 11 352
88ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ พร้อมเฉลย 88 22724
89แบบทดสอบทำใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 364 5351
90แบบทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 25 1831
91แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี 34 2764
92แบบทดสอบเรื่อง การใช้งาน Microsoft Word 31 25497
93แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C 30 5384
94ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 278 7000
95Grammar Test English 20 1201
96ASEAN Quiz English Version. 11 1128
97ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 211 6866
98ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน 58 12652
99คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ 578 1736
100ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 17325
101ข้อสอบใบขับขี่ฉบับจริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง 12 4867
102แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 14 208
103แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 14 165
104แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 185
105ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 216
106ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 228
107ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2 10 587
108แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 633
109ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 647
110ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 10 1206
111แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 10 1733
112แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3 10 658
113ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3 10 288
114แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2 10 1327
115ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2 10 501
116ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 10 473
117แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 10 730
118แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5 10 1147
119ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 10 543
120ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 10 521
121แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 10 616
122แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 10 924
123ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 11 462
124แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 10 398
125ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 10 625
126แบบทดสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 167
127O-Net 54 ภาษาอังกฤษ ม.6 12 517
128ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 190
129ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 3797
130ข้อสอบ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ชุดที่ 1 11 2054
131ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 179
132ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา 10 544
133เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 468
134การจัดการสารสนเทศ ชั้น ม.1 10 271
135คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 10 5179
136การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 10 1496
137ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 170
138คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A 40 482
139ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนเครื่องหมายพื้นทาง 20 3411
140ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 22 2412
141ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนรูปภาพจราจร 20 5982
142ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย 22 3018
143ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนการบำรุงรักษารถ 23 2260
144ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด ตอนมารยาทและจิตสำนึก 22 1302
145แนวข้อสอบวิชสคอมพิวเตอร์ ชั้นป.5 14 360
146ASEAN Quiz English Version. 10 340
147แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 2) 24 720
148แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 1) 30 966
149ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ 30 954
150การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8 30 1295
151ข้อสอบภาษาอังกฤษ INTERMEDIATE LEVEL (ระดับกลาง) 40 1494
152แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 30 15045
153แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร 40 2043
154แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม 20 3452
155ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense 30 42747
156แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 21 4126
157แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) 30 760
158[O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 710
159เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 30 564
160ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2559 30 490
161ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6 40 1425
162แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 40 2705
163ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 32 888
164แบบทดสอบ ป.5 บทที่ 1 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 6974
165แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม 20 580
166แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2559 147 2782
167แบบทดสอบเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร 40 776
168รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป 80 1346
169แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 20 1782
170ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปีการศึกษา 2552 28 320
171ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 29 5169
172ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 40 2305
173ข้อสอบ ONET วิชา 91 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 29 1071
174ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 30 2648
175แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 37 2796
176ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ 35 5047
177แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 50 5822
178ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 71 8453
179แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 50 6655
180แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 50 1023
181แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ 31 3751
182แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 101 5935
183แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 400 1766
184แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text) 54 6814
185ชุดข้อสอบ Present Simple Tense 1002 2796
186แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียน 118 1601
187แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ 2178 816
188ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 32 1471
189คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 32 1274
190แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 3000 2079
191การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 37 2140
192ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 44 2639
193แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น) 30 3695
194แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษา 70 5501
195แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1 100 908
196แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 1576
197วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 30 1557
198แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย 41 2821
199แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 54 5097
200แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 41 2101
201แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2 36 1959
202แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 30 3241
203แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 30 1731
204แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 79 1701
205แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา 50 2572
206แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537 30 3695
207แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ 146 3092
รวม207 วิชา 20250 ข้อ 2593316 ครั้ง